Cenník GovBox

Platný od 9.6.2017

Poplatok za poskytnutie služby GovBox (odmena) sa stanovuje na základe počtu elektronických správ (definovaných v Podmienkach používania služby GovBox), ktoré budú Používateľovi doručené do elektronickej schránky a preposlané na emailovú adresu Používateľa za podmienok uvedených v Zmluve a v Podmienkach používania služby GovBox, pričom

 • prvý mesiac nasledujúci po mesiaci v ktorom Zmluva nadobudla účinnosť je služba GovBox poskytovaná bezplatne; a v nasledujúcich mesiacoch je služba účtovaná na základe kategórie, do ktorej spadá, a to podľa počtu preposlaných elektronických správ nasledovne:

  • v prípade ak v kalendárnom mesiaci nebude doručená a preposlaná žiadna elektronická správa, tak je služba za tento mesiac poskytovaná bezplatne;
  • pri počte elektronických správ od 1 do 20 preposlaných elektronických správ za kalendárny mesiac predstavuje odmena Poskytovateľa 8,00 EUR / mesačne.;
  • pri počte elektronických správ od 21 do 50 preposlaných elektronických správ za kalendárny mesiac predstavuje odmena Poskytovateľa 16,00 EUR / mesačne;
  • pri počte elektronických správ od 51 do 100 preposlaných elektronických správ za kalendárny mesiac predstavuje odmena Poskytovateľa 32,00 EUR / mesačne;
  • pri počte elektronických správ od 101 do 500 preposlaných elektronických správ za kalendárny mesiac predstavuje odmena Poskytovateľa 64,00 EUR / mesačne;
  • pri počte elektronických správ vyššom ako 500 preposlaných elektronických správ za kalendárny mesiac je odmena Poskytovateľa predmetom samostatnej dohody medzi Poskytovateľom a Používateľom a do času uzatvorenia dohody sa použije výpočet uvedený v Zmluve.
 • Aktivačný poplatok je 9,00 EUR.

Tento cenník služby GovBox predstavuje neoddeliteľnú súčasť zmluvy medzi Služby Slovensko.Digital s.r.o. a Používateľom týkajúceho sa využívania služby GovBox. Všetky sumy sú uvádzané bez DPH, ktorá bude účtovaná Používateľovi v súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi.