Otvorené API

Dokumentácia

Synchronizačné API

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/<zdroj>/sync{?since,last_id,only_ids}

Pre všetky dátové zdroje existuje API na synchronizáciu a je vhodné na použitie v prípadoch, keď je potrebné udržiavať lokálnu kópiu dát.

Parametre
Názov Typ Popis
since ISO 8601 timestamp Čas poslednej zmeny
last_id integer Pomocný unikátny identifikátor záznamu
only_ids null Obmedzí a tým zrýchli odpoveď zmenených záznamov.
Vrátené údaje pre zmenený záznam sú len id, updated_at, resource_url
Odpoveď
HTTP/1.1 200 OK
 Link: <https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/crz/contracts/sync?last_id=2517939&since=2016-07-08T13%3A54%3A05.176752Z>; rel='next'

Získanú URL z hlavičky je možné priamo použiť na vyžiadanie ďalších záznamov zmenených od zadaného času.

SQL API

Pre analytické a pokročilé dopytovanie poskytujeme SQL API.

Obmedzenie počtu prístupov

Neautentifikované prístupy na verejné API sú limitované na 60 prístupov za minútu na jednu IP adresu. V hlavičke HTTP odpovede sú uvedené limity pre aktuálneho klienta.

HTTP/1.1 200 OK
X-RateLimit-Limit: 60
X-RateLimit-Remaining: 58
X-RateLimit-Reset: 1470751164
Hlavička Popis
X-RateLimit-Limit Maximálny povolený počet prístupov.
X-RateLimit-Remaining Povolený počet prístupov v danom časovom okne.
X-RateLimit-Reset Časová pečiatka, kedy bude počítadlo obnovené na pôvodnú hodnotu.

Dáta

API pre údaje z centrálneho registra zmlúv, registra právnických osôb, vestníka verejného obstarávania, obchodného vestníka a registra účtovných závierok.

Register právnických osôb BETA

Register právnických osôb je jedným z kľúčových referenčných registrov vo verejnej správe. Obsahuje informácie o právnických osobách z viacerých zdrojových registrov (napr. obchodný register, živnostenský register, register občianskych združení…)

Získanie právnickej osoby

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/rpo/organizations/:id

Parametre
Názov Typ Popis
id integer Identifikátor právnickej osoby
Odpoveď

Popis atribútov

{
 "id":6562824,
 "established_on":"2016-01-29",
 "terminated_on":null,
 "actualized_at":"2016-02-23T10:40:56.000000Z",
 "has_organization_unit":false,
 "has_operations":false,
 "statistical_codes_actualized_on":"2016-03-30",
 "created_at":"2016-08-30T13:52:03.649151Z",
 "updated_at":"2016-08-30T13:52:03.649151Z",
 "source_register":"Register občianskych združení",
 "registration_office":"MV SR",
 "registration_number":"VVS/1-900/90-48099",
 "main_organization_id":null,
 "deleted_at":null,
 "identifier_entries":[
  {
   "id":2531,
   "organization_id":6562824,
   "ipo":50158635,
   "effective_from":"2016-01-29",
   "effective_to":null,
   "created_at":"2016-08-30T13:52:03.678777Z",
   "updated_at":"2016-08-30T13:52:03.678777Z"
  }
 ],
 "address_entries":[
  {
   "id":3493,
   "organization_id":6562824,
   "formatted_address":null,
   "street":"Staré grunty",
   "reg_number":0,
   "building_number":"12",
   "postal_code":"84104",
   "municipality":"Bratislava - mestská časť Karlova Ves",
   "country":"Slovenská republika",
   "effective_from":"2016-01-29",
   "effective_to":null,
   "created_at":"2016-08-30T13:52:03.687331Z",
   "updated_at":"2016-08-30T13:52:03.687331Z"
  }
 ],
 "alternate_name_entries":[

 ],
 "authorization_entries":[

 ],
 "deposit_entries":[

 ],
 "economic_activity_entries":[
  {
   "id":19204,
   "organization_id":6562824,
   "description":"IT, PC",
   "effective_from":"2016-01-29",
   "effective_to":null,
   "created_at":"2016-08-30T13:52:03.695947Z",
   "updated_at":"2016-08-30T13:52:03.695947Z",
   "suspended_from":null,
   "suspended_to":null
  }
 ],
 "equity_entries":[

 ],
 "legal_form_entries":[
  {
   "id":2441,
   "organization_id":6562824,
   "legal_form_id":3,
   "effective_from":"2016-01-29",
   "effective_to":null,
   "created_at":"2016-08-30T13:52:03.691420Z",
   "updated_at":"2016-08-30T13:52:03.691420Z"
  }
 ],
 "legal_status_entries":[

 ],
 "name_entries":[
  {
   "id":3204,
   "organization_id":6562824,
   "name":"Slovensko.Digital",
   "effective_from":"2016-01-29",
   "effective_to":null,
   "created_at":"2016-08-30T13:52:03.683486Z",
   "updated_at":"2016-08-30T13:52:03.683486Z"
  }
 ],
 "registration_number_entries":[
  {
   "id": 3204,
   "organization_id":6562824,
   "registration_number":"VVS/1-900/90-48099",
   "effective_from":null,
   "created_at":"2016-08-30T13:52:03.683486Z",
   "updated_at":"2016-08-30T13:52:03.683486Z"
  }
 ]
 "other_legal_fact_entries":[

 ],
 "predecessor_entries":[

 ],
 "share_entries":[

 ],
 "stakeholder_entries":[

 ],
 "statutory_entries":[

 ],
 "successor_entries":[

 ],
 "main_activity_code":{
  "id":94992,
  "name":"Činnosti záujmových organizácií",
  "created_at":"2016-08-02T10:08:43.768349Z",
  "updated_at":"2016-08-02T10:08:43.768349Z"
 },
 "esa2010_code":{
  "id":15000,
  "name":"Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam",
  "created_at":"2016-08-02T10:08:43.859448Z",
  "updated_at":"2016-08-02T10:08:43.859448Z"
 }
}

Získanie zmenených právnických osôb

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/crz/contracts/sync

Zmenené záznamy od určeného času je možné získať pomocou synchronizačného API.

Centrálny register zmlúv BETA

Získanie zmluvy

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/crz/contracts/:id

Parametre
Názov Typ Popis
id integer Identifikátor zmluvy
Odpoveď

Popis atribútov

{
 "id": 2142424,
 "contract_identifier": "3232/PK/2015",
 "contracting_authority_name": "Centrum vedecko-technických informácií SR",
 "contracting_authority_formatted_address": "Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 Bratislava",
 "contracting_authority_cin": "00151882",
 "supplier_name": "Anext a.s.",
 "supplier_formatted_address": " Hurbanovo nám. 3, 811 06 Bratislava",
 "supplier_cin": "44536445",
 "subject": "Zmluva o dielo",
 "subject_description": null,
 "signed_on": "2015-11-06",
 "effective_from": "2015-11-07",
 "effective_to": "2015-11-30",
 "effective_note": null,
 "contract_price_amount": "9655920.0",
 "contract_price_total_amount": "9655920.0",
 "note": null,
 "published_at": "2015-11-06T17:58:31.000000Z",
 "changed_at": "2015-11-06T17:42:32.000000Z",
 "change_note": null,
 "status_id": 2,
 "type_id": 1,
 "kind_id": 1,
 "internal_id": 5674,
 "internal_note": null,
 "confirmation_status_id": 2,
 "confirmation_file_name": null,
 "confirmed_on": null,
 "source_id": 1,
 "description": null,
 "reference": null,
 "created_at": "2016-07-08T20:20:34.977478Z",
 "updated_at": "2016-07-08T20:20:34.977478Z",
 "department": {
  "id": 114497,
  "name": "Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR",
  "created_at": "2016-08-09T09:44:31.206487Z",
  "updated_at": "2016-08-09T09:44:31.206487Z"
 },
 "attachments": [
  {
   "id": 2142427,
   "contract_id": 2142424,
   "title": " 3232/PK/2015",
   "file_name": "2142427_dokument1.pdf",
   "file_size": 634261,
   "scan_file_name": null,
   "scan_file_size": null,
   "changed_at": "2015-11-06T17:58:22.000000Z",
   "created_at": "2016-07-08T20:20:35.007034Z",
   "updated_at": "2016-07-08T20:20:35.007034Z"
  }
 ]
}

Získanie zmenených zmlúv od daného času

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/crz/contracts/sync

Zmenené záznamy od určeného času je možné získať pomocou synchronizačného API.

Vestník verejného obstarávania ALFA

Získanie oznámenia vestníka

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/vvo/notices/:id

Parametre
Názov Typ Popis
id integer Identifikátor oznámenia
Odpoveď

Popis atribútov

{
 "id": 149949,
 "title": "Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb",
 "contracting_authority_name": "Slovenská pošta, a.s.",
 "contracting_authority_cin": 36631124,
 "estimated_value_amount": "173058.0",
 "estimated_value_currency": "EUR",
 "created_at": "2016-08-12T22:06:58.682810Z",
 "updated_at": "2016-08-12T22:06:58.682810Z",
 "e_auction": true,
 "raw_notice_id": 108275,
 "bulletin_issue": {
  "id": 3562,
  "year": 2016,
  "number": 149,
  "published_on": "2016-08-03",
  "source_url": "https://data.gov.sk/dataset/5c6bd403-29e4-435c-ac96-4455c4d217be/resource/6ea59341-4576-413e-a8b5-ed2d87621054/download/2016149.xml",
  "created_at": "2016-08-12T22:05:19.035025Z",
  "updated_at": "2016-08-12T22:05:19.035025Z"
 },
 "notice_type": {
  "id": 5,
  "code": "VZT",
  "name": "výsledok zmluvy na základe rámcovej dohody (tovary)",
  "created_at": "2016-05-24T21:16:46.333853Z",
  "updated_at": "2016-05-24T21:16:46.333853Z"
 },
 "contracting_authority": {
  "id": 9015,
  "name": "Slovenská pošta, a.s.",
  "created_at": "2016-05-25T15:04:49.189942Z",
  "updated_at": "2016-05-25T15:04:49.189942Z"
 },
 "contract": {
  "id": 139996,
  "created_at": "2016-05-25T15:05:09.688505Z",
  "updated_at": "2016-05-25T15:05:09.688505Z"
 },
 "suppliers": [
  {
   "id": 9652,
   "notice_id": 149949,
   "name": "Atos IT Solutions and Services s.r.o.",
   "cin": 45650276,
   "created_at": "2016-08-12T22:06:58.714491Z",
   "updated_at": "2016-08-12T22:06:58.714491Z"
  },
  {
   "id": 9650,
   "notice_id": 149949,
   "name": "EMM spol. s r.o.",
   "cin": 17316260,
   "created_at": "2016-08-12T22:06:58.702056Z",
   "updated_at": "2016-08-12T22:06:58.702056Z"
  }
 ]
}

Získanie zmenených oznámení vestníka

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/vvo/notices/sync

Zmenené záznamy od určeného času je možné získať pomocou synchronizačného API.

Získanie neštruktúrovaných údajov o oznámení vestníka

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/vvo/raw_notices/:id

Parametre
Názov Typ Popis
id integer Identifikátor oznámenia
Odpoveď

Popis atribútov

{
 "id": 108275,
 "number": 12,
 "body": "<item>\n <obstaravatel id=...",
 "created_at": "2016-08-12T22:05:19.722411Z",
 "updated_at": "2016-08-12T22:05:19.722411Z",
 "bulletin_issue": {
  "id": 3562,
  "year": 2016,
  "number": 149,
  "published_on": "2016-08-03",
  "source_url": "https://data.gov.sk/dataset/5c6bd403-29e4-435c-ac96-4455c4d217be/resource/6ea59341-4576-413e-a8b5-ed2d87621054/download/2016149.xml",
  "created_at": "2016-08-12T22:05:19.035025Z",
  "updated_at": "2016-08-12T22:05:19.035025Z"
 },
 "notice_type": {
  "id": 5,
  "code": "VZT",
  "name": "výsledok zmluvy na základe rámcovej dohody (tovary)",
  "created_at": "2016-05-24T21:16:46.333853Z",
  "updated_at": "2016-05-24T21:16:46.333853Z"
 }
}

Získanie zmenených neštruktúrovaných oznámení vestníka

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/vvo/raw_notices/sync

Zmenené záznamy od určeného času je možné získať pomocou synchronizačného API.

Obchodný vestník ALFA

Získanie vydania obchodného vestníka

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/ov/bulletin_issues/:id

Parametre
Názov Typ Popis
id integer Identifikátor vydania OV
Odpoveď

Popis atribútov

{
 "id":1305,
 "year":2016,
 "number":60,
 "published_at":"2016-03-30T00:00:00.000000Z",
 "created_at":"2016-07-11T14:45:58.690689Z",
 "updated_at":"2016-07-11T14:45:58.690689Z"
}

Získanie zmenených vydaní obchodného vestníka

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/ov/bulletin_issues/sync

Zmenené záznamy od určeného času je možné získať pomocou synchronizačného API.

Získanie podania obchodného vestníka v neštrukturovanej forme

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/ov/raw_issues/:id

Parametre
Názov Typ Popis
id integer Identifikátor podania OV
Odpoveď

Popis atribútov

{
 "id":1589,
 "file_name":"R125479-OV_OZNAMENIE_ZACATIE_KONANIA_O_ZRUS_BEZ_LIKV-v-1.xml",
 "content":"\u003c?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?\u003e\r\n\u003cKonkurzARestrukt xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\" xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\"\u003e\r\n \u003cID\u003e742803\u003c/ID\u003e\r\n \u003cAutor\u003e\r\n  \u003cSud\u003eOkresný súd Košice I\u003c/Sud\u003e\r\n  \u003cSpisovaZnacka\u003e33CbR/113/2015\u003c/SpisovaZnacka\u003e\r\n  \u003cICS\u003e7115234093\u003c/ICS\u003e\r\n  \u003cVydal\u003eJUDr. Ivana Vargová\u003c/Vydal\u003e\r\n  \u003cVydalFN\u003evyššia súdna úradníčka\u003c/VydalFN\u003e\r\n  \u003cOdoslal\u003eMgr. Andrea Gubačová\u003c/Odoslal\u003e\r\n \u003c/Autor\u003e\r\n \u003cDatumVydania\u003e30.6.2016\u003c/DatumVydania\u003e\r\n \u003cDlznik\u003e\r\n  \u003cNazov /\u003e\r\n  \u003cICO /\u003e\r\n  \u003cUlica /\u003e\r\n  \u003cCisloUl /\u003e\r\n  \u003cObec /\u003e\r\n  \u003cPsc /\u003e\r\n  \u003cStat /\u003e\r\n \u003c/Dlznik\u003e\r\n \u003cNavrhovatelia\u003e\r\n  \u003cNavrhovatel\u003e\r\n   \u003cNazov\u003eOkresný súd Košice I\u003c/Nazov\u003e\r\n   \u003cICO /\u003e\r\n   \u003cUlica /\u003e\r\n   \u003cCisloUl /\u003e\r\n   \u003cObec /\u003e\r\n   \u003cPsc /\u003e\r\n   \u003cStat\u003eSlovenská republika\u003c/Stat\u003e\r\n  \u003c/Navrhovatel\u003e\r\n \u003c/Navrhovatelia\u003e\r\n \u003cSpravcovia /\u003e\r\n \u003cText\u003e\r\n  \u003cDruh\u003eOznam\u003c/Druh\u003e\r\n  \u003cHlavicka /\u003e\r\n  \u003cRozhodnutie /\u003e\r\n  \u003cPoucenie /\u003e\r\n  \u003cOznam\u003e\r\n   Okresný súd Košice I v právnej veci začatého konania o zrušení obchodnej spoločnosti: REST, spol. s r.o., \r\nso sídlom Štúrova 11, Košice 040 01, IČO: 36 173 932, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, \r\nv odd. Sro, vo vložke číslo 9387/V, podľa ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa ust. § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník \r\nv znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa ust. § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 357/2013 Z.z. v Obchodnom vestníku.\u003c/Oznam\u003e\r\n \u003c/Text\u003e\r\n\u003c/KonkurzARestrukt\u003e",
 "created_at":"2016-07-21T14:26:22.998202Z",
 "updated_at":"2016-07-21T14:26:22.998202Z",
 "bulletin_issue":{
  "id":1386,
  "year":2016,
  "number":140,
  "published_at":"2016-07-21T00:00:00.000000Z",
  "created_at":"2016-07-21T14:24:42.506537Z",
  "updated_at":"2016-07-21T14:24:42.506537Z"
 }
}

Získanie zmenených podaní obchodného vestníka

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/ov/raw_issues/sync

Zmenené záznamy od určeného času je možné získať pomocou synchronizačného API.

Získanie podania na obchodný register

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/ov/or_podanie_issues/:id

Parametre
Názov Typ Popis
id integer Identifikátor podania
Odpoveď

Popis atribútov

{
 "id":11577,
 "raw_issue_id":1266,
 "br_mark":"R133862",
 "br_court_code":"B",
 "br_court_name":"Okresný súd Bratislava I",
 "kind_code":"nz",
 "kind_name":"Nové zápisy",
 "cin":50407333,
 "registration_date":"2016-07-19",
 "corporate_body_name":"Diagram s. r. o.",
 "br_section":"Sro",
 "br_insertion":"112843/B",
 "text":"ODDIEL: Sro\nVLOŽKA ČÍSLO: 112843/B \nOBCHODNÉ MENO: Diagram s. r. o.\nSÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nejedlého 67, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02\nIČO: 50 407 333\nDEŇ ZÁPISU: 19.07.2016\nPRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným\nPREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): \n1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)\n2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb\n3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby\n4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu\n5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov\n6. Reklamné a marketingové služby\n7. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí\n8. Vydavateľská činnosť\n9. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov\n10. Prenájom hnuteľných vecí\n11. Počítačové služby\n12. Fotografické služby\n13. Vedenie účtovníctva\n14. Prieskum trhu a verejnej mienky\n15. Administratívne služby\nŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ\nMeno a priezvisko: Róbert Badi, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nejedlého 33, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02, Vznik funkcie: 19.07.2016\nSpôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. V mene spoločnosti koná a podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti jeden z konateľov pripojí svoj podpis.\nSPOLOČNÍCI\nMeno a priezvisko: Róbert Badi, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nejedlého 33, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR\nVÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR\nROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR\n",
 "created_at":"2016-07-21T14:26:17.978919Z",
 "updated_at":"2016-07-21T14:26:17.978919Z",
 "address_line":"Nejedlého 67, 84102 Bratislava - mestská časť Dúbravka",
 "street":"Nejedlého 67",
 "postal_code":"84102",
 "city":"Bratislava - mestská časť Dúbravka",
 "documents":[

 ],
 "bulletin_issue":{
  "id":1386,
  "year":2016,
  "number":140,
  "published_at":"2016-07-21T00:00:00.000000Z",
  "created_at":"2016-07-21T14:24:42.506537Z",
  "updated_at":"2016-07-21T14:24:42.506537Z"
 },
 "raw_issue_url":"https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/ov/raw_issues/1266"
}

Získanie zmenených podaní na obchodný register

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/ov/or_podanie_issues/sync

Zmenené záznamy od určeného času je možné získať pomocou synchronizačného API.

Získanie podania na konkurz, reštrukturalizáciu a likvidáciu

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/ov/konkurz_restrukturalizacia_issues/:id

Parametre
Názov Typ Popis
id integer Identifikátor návrhu
Odpoveď

Popis atribútov

{
 "id":537220,
 "raw_issue_id":1154,
 "court_name":"Okresný súd Bratislava I",
 "file_reference":"8K/10/2016",
 "ics":"1116205405",
 "released_by":"JUDr. Katarína Bartalská",
 "releaser_position":"sudca",
 "sent_by":"Darina Šmelcerová",
 "released_date":"2016-07-14",
 "kind":"Uznesenie",
 "heading":"Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FISTO trade, s. r. o., so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 44 978 952, správcom ktorého je: Ing. Hilda Gajdošová, so sídlom kancelárie Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, zn. správcu: S 1623",
 "decision":"Súd predlžuje správcovi: Ing. Hilda Gajdošová, so sídlom kancelárie Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, zn. správcu: S 1623, lehotu na popieranie pohľadávok o 30 dní.",
 "announcement":"",
 "advice":"Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).",
 "created_at":"2016-07-21T14:26:16.005708Z",
 "updated_at":"2016-07-21T14:26:16.005708Z",
 "debtor":{
  "id":268,
  "corporate_body_name":"FISTO trade, s.r.o.",
  "cin":44978952,
  "street":"Drieňová",
  "building_number":"34",
  "city":"Bratislava",
  "postal_code":"82102",
  "country":"Slovenská republika",
  "created_at":"2016-07-21T14:26:15.912702Z",
  "updated_at":"2016-07-21T14:26:15.912702Z"
 },
 "proposers":[
  {
   "id":279,
   "corporate_body_name":"FISTO trade, s.r.o.",
   "cin":44978952,
   "street":"Drieňová",
   "building_number":"34",
   "city":"Bratislava",
   "postal_code":"82102",
   "country":"Slovenská republika",
   "created_at":"2016-07-21T14:26:16.056440Z",
   "updated_at":"2016-07-21T14:26:16.056440Z"
  }
 ],
 "bulletin_issue":{
  "id":1386,
  "year":2016,
  "number":140,
  "published_at":"2016-07-21T00:00:00.000000Z",
  "created_at":"2016-07-21T14:24:42.506537Z",
  "updated_at":"2016-07-21T14:24:42.506537Z"
 },
 "raw_issue_url":"https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/ov/raw_issues/1154"
}

Získanie zmenených podaní

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/ov/konkurz_restrukturalizacia_issues/sync

Zmenené záznamy od určeného času je možné získať pomocou synchronizačného API.

Získanie priebehu konkurzu a vyrovnania

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/ov/konkurz_vyrovnanie_issues/:id

Parametre
Názov Typ Popis
id integer Identifikátor
Odpoveď

Popis atribútov

{
 "id":2,
 "raw_issue_id":1252,
 "court_code":"138",
 "court_name":"Krajský súd v Banskej Bystrici",
 "file_reference":"36-24K 86/99-Jm",
 "corporate_body_name":"Slovenské lučobné závody, a.s. \" v konkurze\"",
 "cin":31561799,
 "street":"Hlavná 133",
 "building_number":null,
 "city":"Hnúšťa",
 "postal_code":null,
 "country":null,
 "kind_code":"AF",
 "kind_name":"upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu",
 "announcement":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKRAJSKÝ SÚD, SKUTECKÉHO 7, 974 87  BANSKÁ  BYSTRICA 1\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eoddelenie obchodného súdnictva\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eU p o v e d o m e n i e\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eo konečnej správe o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcov konkurznej podstaty\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eV konkurznej veci úpadcu: \u003cstrong\u003eSlovenské lučobné závody a. s. Hnúšťa „v konkurze“\u003c/strong\u003e\u003cstrong\u003e, Hlavná 133, 981 11 Hnúšťa, IČO: 31 561 799\u003c/strong\u003e\u003cstrong\u003e,\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003esp. zn.:  36-24K 86/99 – Jm,\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003esprávca konkurznej podstaty: \u003c/strong\u003epodstaty JUDr. Vladimír Hraško, Ul. Dr. Herza 12,\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e984 01 Lučenec\u003cstrong\u003e.\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e            Krajský súd upovedomuje konkurzných veriteľov a úpadcu, že správca konkurznej podstaty predložil súdu konečnú správu o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcov (ďalej len „správa“) zo dňa 15. júla 2016, doručenú súdu 18. júla 2016.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e            Správa bude vyvesená na úradnej tabuli konkurzného súdu \u003cstrong\u003edňa 22. júla 2016. \u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003ePodklady ku konečnej správe sa nachádzajú k nahliadnutiu v konkurznej kancelárii.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003c/p\u003e\n\n\u003cp style=\"margin-left: 2cm\"\u003e\u003cstrong\u003ePoučenie: \u003c/strong\u003eKonkurzní veritelia a úpadca, môžu \u003cstrong\u003edo 15 dní odo dňa, kedy bola správa vyvesená\u003c/strong\u003e na úradnej tabuli súdu, \u003cstrong\u003epodať proti nej námietky\u003c/strong\u003e na tunajší súd (ust. § 29  ods. 3 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zmien a doplnkov).\u003c/p\u003e\n\n\u003cp style=\"margin-left: 2cm\"\u003e                   Účastníci a ich zástupcovia majú právo nazerať do súdneho spisu a robiť si z neho výpisy a odpisy, ak sú na to vážne dôvody a oprávnené záujmy účastníkov tým nemôžu byť dotknuté (ust. § 97 ods. 1 Civilného sporového poriadku).\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003c/p\u003e\n\n\u003cp style=\"margin-left: 2cm\"\u003eV Banskej Bystrici dňa 19. júla 2016.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e                                                                                               \u003cstrong\u003eJUDr. Mária Michaleková\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e                                                                                                  vyššia súdna úradníčka\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003c/p\u003e\n",
 "created_at":"2016-07-21T14:26:17.478853Z",
 "updated_at":"2016-07-21T14:26:17.478853Z",
 "bulletin_issue":{
  "id":1386,
  "year":2016,
  "number":140,
  "published_at":"2016-07-21T00:00:00.000000Z",
  "created_at":"2016-07-21T14:24:42.506537Z",
  "updated_at":"2016-07-21T14:24:42.506537Z"
 },
 "raw_issue_url":"https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/ov/raw_issues/1252"
}

Získanie zmenených podaní

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/ov/konkurz_vyrovnanie_issues/sync

Zmenené záznamy od určeného času je možné získať pomocou synchronizačného API.

Získanie podania likvidátorov

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/ov/likvidator_issues/:id

Parametre
Názov Typ Popis
id integer Identifikátor podania
Odpoveď

Popis atribútov

{
 "id":4,
 "raw_issue_id":1254,
 "legal_form_code":"AG",
 "legal_form_name":"obchodná spoločnosť (s.r.o, a.s., v.o.s., k.s.)",
 "corporate_body_name":"F.F.TRANSPORT s.r.o. v likvidácii",
 "cin":35935359,
 "sid":null,
 "street":"Moyzesova",
 "building_number":"40/2490",
 "city":"Nové Zámky",
 "postal_code":"94052",
 "country":"Slovenská republika",
 "in_business_register":true,
 "br_insertion":"16638/N",
 "br_court_code":"124",
 "br_court_name":"Okresný súd Nitra",
 "br_section":"Sro",
 "other_registrar_name":null,
 "other_registration_number":null,
 "decision_based_on":"jediného spoločníka",
 "decision_date":"2016-05-31",
 "claim_term":"3 mesiacov",
 "liquidation_start_date":"2016-05-31",
 "created_at":"2016-07-21T14:26:17.624986Z",
 "updated_at":"2016-07-21T14:26:17.624986Z",
 "debtee_legal_form_code":"AG",
 "debtee_legal_form_name":"obchodnej spoločnosti (s.r.o, a.s., v.o.s., k.s.)",
 "bulletin_issue":{
  "id":1386,
  "year":2016,
  "number":140,
  "published_at":"2016-07-21T00:00:00.000000Z",
  "created_at":"2016-07-21T14:24:42.506537Z",
  "updated_at":"2016-07-21T14:24:42.506537Z"
 },
 "raw_issue_url":"https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/ov/raw_issues/1254"
}

Získanie zmenených podaní

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/ov/likvidator_issues/sync

Zmenené záznamy od určeného času je možné získať pomocou synchronizačného API.

Získanie podania o znížení základného imania

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/ov/znizenie_imania_issues/:id

Parametre
Názov Typ Popis
id integer Identifikátor podania
Odpoveď

Popis atribútov

{
 "id":3,
 "raw_issue_id":1260,
 "corporate_body_name":"TVK s.r.o.",
 "street":"Solivarská",
 "building_number":"1/A",
 "postal_code":"08001",
 "city":"Prešov",
 "country":null,
 "br_court_code":"156",
 "br_court_name":"Okresný súd Prešov",
 "br_section":"Sro",
 "br_insertion":"11930/P",
 "cin":36464121,
 "decision_text":"Zápisnica č. 2/2016",
 "decision_date":"2016-05-20",
 "equity_currency_code":"EUR",
 "old_equity_value":"43257.4",
 "new_equity_value":"6639.0",
 "resolution_store_date":null,
 "first_ov_released_date":null,
 "first_ov_released_number":null,
 "created_at":"2016-07-21T14:26:17.816091Z",
 "updated_at":"2016-07-21T14:26:17.816091Z",
 "ceos":[
  {
   "id":3,
   "znizenie_imania_issue_id":3,
   "prefixes":"Ing.",
   "postfixes":null,
   "given_name":"Vladimír",
   "family_name":"Kocvár",
   "street":"Veterná",
   "building_number":"2",
   "postal_code":"08001",
   "city":"Prešov",
   "country":"SR",
   "created_at":"2016-07-21T14:26:17.870030Z",
   "updated_at":"2016-07-21T14:26:17.870030Z"
  }
 ],
 "bulletin_issue":{
  "id":1386,
  "year":2016,
  "number":140,
  "published_at":"2016-07-21T00:00:00.000000Z",
  "created_at":"2016-07-21T14:24:42.506537Z",
  "updated_at":"2016-07-21T14:24:42.506537Z"
 },
 "raw_issue_url":"https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/ov/raw_issues/1260"
}

Získanie zmenených podaní

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/ov/znizenie_imania_issues/sync

Zmenené záznamy od určeného času je možné získať pomocou synchronizačného API.

Register účtovných závierok ALFA

Získanie účtovnej jednotky

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/ruz/accounting_entities/:id

Parametre
Názov Typ Popis
id integer Identifikátor účtovnej jednotky
Odpoveď

Popis atribútov

{
 "id":108,
 "cin":312045,
 "tin":2021080006,
 "sid":null,
 "corporate_body_name":"Obec Trenčianska Teplá",
 "city":"Trenčianska Teplá",
 "street":"M.R. Štefánika 376/30",
 "postal_code":"91401",
 "region_id":3,
 "district_id":309,
 "municipality_id":506559,
 "last_updated_on":"2016-06-08",
 "established_on":"1973-07-01",
 "terminated_on":null,
 "legal_form_id":801,
 "sk_nace_category_id":84110,
 "organization_size_id":12,
 "ownership_type_id":5,
 "consolidated":true,
 "data_source":"ŠÚSR",
 "created_at":"2016-07-21T08:50:10.917061Z",
 "updated_at":"2016-07-21T08:50:10.917061Z",
 "deleted":false,
 "region":{
  "id":3,
  "name_sk":"Trenčiansky kraj",
  "name_en":"Region of Trenčín",
  "created_at":"2016-07-21T08:47:15.736393Z",
  "updated_at":"2016-07-21T08:47:15.736393Z"
 },
 "district":{
  "id":309,
  "region_id":3,
  "name_sk":"Trenčín",
  "name_en":"Trenčín",
  "created_at":"2016-07-21T08:47:15.900468Z",
  "updated_at":"2016-07-21T08:47:15.900468Z"
 },
 "municipality":{
  "id":506559,
  "parent_id":33,
  "name_sk":"Trenčianska Teplá",
  "name_en":"Trenčianska Teplá",
  "created_at":"2016-07-21T08:47:18.281887Z",
  "updated_at":"2016-07-21T08:47:18.281887Z"
 },
 "legal_form":{
  "id":801,
  "name_sk":"Obec, mesto (o.,m.úrad)",
  "name_en":"Municipality",
  "created_at":"2016-07-21T08:47:26.989085Z",
  "updated_at":"2016-07-21T08:47:26.989085Z"
 },
 "sk_nace_category":{
  "id":84110,
  "name_sk":"Všeobecná verejná správa",
  "name_en":"General publ.admin.act.",
  "created_at":"2016-07-21T08:47:26.316461Z",
  "updated_at":"2016-07-21T08:47:26.316461Z"
 },
 "organization_size":{
  "id":12,
  "name_sk":"50-99 zamestnancov",
  "name_en":"50-99 employees",
  "created_at":"2016-07-21T08:47:26.643156Z",
  "updated_at":"2016-07-21T08:47:26.643156Z"
 },
 "ownership_type":{
  "id":5,
  "name_sk":"Vlast.územnej samosprávy",
  "name_en":"Municipality-owned",
  "created_at":"2016-07-21T08:47:26.554326Z",
  "updated_at":"2016-07-21T08:47:26.554326Z"
 }
}

Získanie zmenených účtovných jednotiek

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/ruz/accounting_entities/sync

Zmenené záznamy od určeného času je možné získať pomocou synchronizačného API.

Dlžníci Sociálnej poisťovne ALFA

Získanie dlžníka

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/socpoist/debtors/:id

Parametre
Názov Typ Popis
id integer Identifikátor dlžníka
Odpoveď

Popis atribútov

{
 "id": 101619,
 "name": " X S E D A N s.r.o. Trebišov",
 "address": "Jazerná 1",
 "city": "Košice Nad jazerom",
 "created_at": "2016-10-03T16:49:20.431831Z",
 "updated_at": "2016-10-03T16:49:20.431831Z",
 "debt_ranges": [
  {
   "id": 1,
   "effective_from": "2016-09-27",
   "effective_to": null,
   "amount": "785.98",
   "created_at": "2016-10-03T17:00:51.308069Z",
   "updated_at": "2016-10-03T17:00:51.308069Z"
  }
 ]
}

Získanie zmenených dlžníkov

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/socpoist/debtors/sync

Zmenené záznamy od určeného času je možné získať pomocou synchronizačného API.

Získanie zoznamu dlžníkov

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/socpoist/debts_lists/:id

Parametre
Názov Typ Popis
id integer Identifikátor zoznamu
Odpoveď

Popis atribútov

{
 "id":4,
 "published_on":"2014-01-29",
 "created_at":"2016-12-03T13:19:13.325555Z",
 "updated_at":"2016-12-03T13:19:13.325555Z"
}

Získanie zmenených zoznamov dlžníkov

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/socpoist/debts_lists/sync

Zmenené záznamy od určeného času je možné získať pomocou synchronizačného API.

Dlžníci Všeobecnej zdravotnej poisťovne ALFA

Získanie dlžníka

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/vszp/debtors/:id

Parametre
Názov Typ Popis
id integer Identifikátor dlžníka
Odpoveď

Popis atribútov


 {
  "id":257018,
  "name":"AALTO KAISA PAULIINA",
  "city":"VEĽKÝ KRTÍŠ",
  "address":"LUČENSKÁ 1045/86",
  "postal_code":"99001",
  "cin":null,
  "payer_type":"Samoplatiteľ",
  "created_at":"2016-10-21T20:17:01.807967Z",
  "updated_at":"2016-11-01T13:58:23.519961Z",
  "debt_ranges":[
   {
    "id":177973,
    "effective_from":"2016-06-20",
    "effective_to":null,
    "amount":"788.9",
    "created_at":"2016-10-21T20:42:53.288481Z",
    "updated_at":"2016-11-01T13:58:23.483563Z"
   }
  ],
  "health_care_ranges": [
   {
    "id":114654,
    "full_coverage":false,
    "effective_from":"2016-06-20",
    "effective_to":null,
    "created_at":"2016-12-06T23:07:04.529497Z",
    "updated_at":"2016-12-06T23:07:04.529497Z"
   }
  ]
 }

Získanie zmenených dlžníkov

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/vszp/debtors/sync

Zmenené záznamy od určeného času je možné získať pomocou synchronizačného API.

Získanie zoznamu dlžníkov

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/vszp/debts_lists/:id

Parametre
Názov Typ Popis
id integer Identifikátor zoznamu
Odpoveď

Popis atribútov

{
 "id":1,
 "published_on":"2016-06-20",
 "created_at":"2016-12-03T13:19:13.325555Z",
 "updated_at":"2016-12-03T13:19:13.325555Z"
}

Získanie zmenených zoznamov dlžníkov

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/vszp/debts_lists/sync

Zmenené záznamy od určeného času je možné získať pomocou synchronizačného API.

Licencia

Využívaním týchto dát a API súhlasíte s podmienkami používania.