Otvorené dáta

Úvod

Slovensko.Digital poskytuje verejnosti bezplatný prístup k štruktúrovaným dátam vybraných zdrojov. Dáta je možné stiahnuť ako SQL dumpy z relačnej databázy alebo priamo využívať REST a SQL API. V prípade záujmu o ďalšie dáta nás kontaktujte.

Dokumentácia

Popis štruktúry tabuliek pre datasety z centrálneho registra zmlúv, registra právnických osôb, vestníka verejného obstarávania, obchodného vestníka, registra účtovných závierok, dlžníkov Sociálnej poisťovne, dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne ako aj ďalšie nájdete v tejto dokumentácii.

Aktualizácia

SQL dumpy sú vytvárané raz týždenne v nedeľu od 4:00. Dáta prístupné cez API sú aktualizované priebežne.

Register právnických osôb LIVE

Register právnických osôb je jedným z klúčových referenčných registrov vo verejnej správe. Obsahuje informácie o právnických osobách z viacerých zdrojových registrov (napr. obchodný register, živnostenský register, register občianskych združení…)

rpo.sql.gz.torrent rpo.sql.gz API

Názov tabuľky Popis
rpo.esa2010_codes Číselník ESA2010 klasifikácií
rpo.legal_forms Číselník právnych foriem právnických osôb
rpo.main_activity_codes Čísleník hlavných ekonomických činností právnických osôb
rpo.organization_address_entries Sídla právnických osôb
rpo.organization_alternate_name_entries Alternatívne názvy právnických osôb
rpo.organization_authorization_entries Oprávnenia konať v mene právnických osôb
rpo.organization_deposit_entries Vklady právnických osôb
rpo.organization_economic_activity_entries Predmety činností právnických osôb
rpo.organization_equity_entries Základné imania právnických osôb
rpo.organization_identifier_entries Identifikačné čísla (IČO) právnických osôb
rpo.organization_legal_form_entries Právne formy právnických osôb
rpo.organization_legal_status_entries Právne stavy právnických osôb
rpo.organization_name_entries Názvy právnických osôb
rpo.organization_other_legal_fact_entries Iné právne skutočnosti právnických osôb
rpo.organization_predecessor_entries Predchodcovia právnických osôb
rpo.organization_share_entries Akcie právnických osôb
rpo.organization_stakeholder_entries Zainteresované osoby právnických osôb
rpo.organization_statutory_entries Štatutárne orgány právnických osôb
rpo.organization_successor_entries Následníci právnických osôb
rpo.organizations Právnicke osôby
rpo.share_forms Číselník druhov akcií
rpo.share_types Číselník podôb akcií
rpo.stakeholder_types Číselník typov zainteresovaných osôb

Tabuľka rpo.esa2010_codes

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
name Názov klasifikácie varchar Napríklad Nefinančné korporácie pod zahraničnou kontrolou.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.legal_forms

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
name Názov právnej formy varchar Napriklad Spoločnosť s ručením obmedzeným.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.main_activity_codes

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
name Názov klasifikácie varchar Napríklad Počítačové programovanie.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organization_address_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
formatted_address Formátovaná adresa varchar, NULL Uvádza sa len ak nie je adresa v štruktúrovanej podobe.
street Ulica varchar, NULL
reg_number Súpisné číslo stavby int4, NULL
building_number Orientačné číslo stavby varchar, NULL
postal_code Poštové smerové číslo varchar, NULL
municipality Obec varchar, NULL
country Krajina varchar, NULL
effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu date
effective_to Dátum konca platnosti záznamu date, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organization_alternate_name_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
name Alternatívny názov varchar
effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu date
effective_to Dátum konca platnosti záznamu date, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organization_authorization_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
body Text oprávnenia varchar Napríklad V mene spoločnosti koná konateľ.
effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu date
effective_to Dátum konca platnosti záznamu date, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organization_deposit_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
full_name Plné meno vkladateľa varchar, NULL Používa sa pokiaľ je vkladateľom právnická osoba.
person_formatted_name Plné formátované meno vkladateľa - fyzická osoba varchar, NULL
person_given_name Rodné meno varchar, NULL
person_family_name Priezvisko varchar, NULL
person_given_family_name varchar, NULL Význam neznámy.
person_prefixes Tituly pred menom varchar, NULL
person_postfixes Tituly za menom varchar, NULL
deposit_amount Výška vkladu numeric
deposit_currency Mena vkladu varchar
deposit_type Typ vkladu varchar, NULL Napríklad (peňažný vklad).
effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu date
effective_to Dátum konca platnosti záznamu date, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organization_economic_activity_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
description Popis predmetu činnosti varchar
effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu date
effective_to Dátum konca platnosti záznamu date, NULL
suspended_from Začiatok pozastavania činnosti date, NULL
suspended_to Koniec pozastavenia činnosti date, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organization_equity_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
investment_amount Výška podielu numeric, NULL
investment_currency Mena podielu varchar
paid_amount Splatená výška podielu numeric, NULL
paid_currency Mena splateného podielu varchar
approved_amount Schválená výška podielu numeric, NULL
approved_currency Mena schválenej výšky podielu varchar
effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu date
effective_to Dátum konca platnosti záznamu date, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organization_identifier_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
ipo Identifikátor právnickej osoby (IPO) int4, NULL Napríklad 50158635.
effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu date
effective_to Dátum konca platnosti záznamu date, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
Názov stĺpca Popis Typ Poznámka

Tabuľka rpo.organization_name_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
name Názov právnickej osoby varchar
effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu date
effective_to Dátum konca platnosti záznamu date, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
Názov stĺpca Popis Typ Poznámka

Tabuľka rpo.organization_predecessor_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
ico Identifikátor právnickej osoby predchodcu int4, NULL
full_name Plné meno predchodcu varchar
address_formatted Formátovaná adresa varchar, NULL Uvádza sa len ak nie je adresa v štruktúrovanej podobe.
address_street Ulica varchar, NULL
address_reg_number Súpisné číslo stavby int4, NULL
address_building_number Orientačné číslo stavby varchar, NULL
address_postal_code Poštové smerové číslo varchar, NULL
address_municipality Obec varchar, NULL
address_country Krajina varchar, NULL
established_on Dátum vzniku právnickej osoby date
terminated_on Dátum zániku právnickej osoby date, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organization_share_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
share_type_id → rpo.share_types.id Identifikátor podoby akcie int4
share_form_id → rpo.share_forms.id Identifikátor formy akcie int4, NULL
share_price Cena akcie numeric
share_currency Mena akcie varchar
share_amount Počet akcií int8
share_transfer Popis prevoditeľnosti akcií varchar, NULL
effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu date
effective_to Dátum konca platnosti záznamu date, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organization_stakeholder_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
stakeholder_type_id → rpo.stakeholder_types.id Identifikátor typu zainteresovanej osoby int4, NULL
full_name Plné meno varchar, NULL Používa sa pokiaľ ide o právnickú osobu.
person_formatted_name Plné formátované meno - fyzická osoba varchar, NULL
person_given_name Rodné meno varchar, NULL
person_family_name Priezvisko varchar, NULL
person_given_family_name varchar, NULL Význam neznámy.
person_prefixes Tituly pred menom varchar, NULL
person_postfixes Tituly za menom varchar, NULL
address_formatted Formátovaná adresa varchar, NULL Uvádza sa len ak nie je adresa v štruktúrovanej podobe.
address_street Ulica varchar, NULL
address_reg_number Súpisné číslo stavby int4, NULL
address_building_number Orientačné číslo stavby varchar, NULL
address_postal_code Poštové smerové číslo varchar, NULL
address_municipality Obec varchar, NULL
address_country Krajina varchar, NULL
address_effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu adresy date, NULL
address_effective_to Dátum konca platnosti záznamu adresy date, NULL
effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu date
effective_to Dátum konca platnosti záznamu date, NULL
stakeholder_organization_id int4, NULL Význam neznámy.
ico Identifikátor právnickej osoby int4, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organization_statutory_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
stakeholder_type_id → rpo.stakeholder_types.id Identifikátor typu zainteresovanej osoby int4, NULL
full_name Plné meno varchar, NULL Používa sa pokiaľ ide o právnickú osobu.
person_formatted_name Plné formátované meno - fyzická osoba varchar, NULL
person_given_name Rodné meno varchar, NULL
person_family_name Priezvisko varchar, NULL
person_given_family_name varchar, NULL Význam neznámy.
person_prefixes Tituly pred menom varchar, NULL
person_postfixes Tituly za menom varchar, NULL
address_formatted Formátovaná adresa varchar, NULL Uvádza sa len ak nie je adresa v štruktúrovanej podobe.
address_street Ulica varchar, NULL
address_reg_number Súpisné číslo stavby int4, NULL
address_building_number Orientačné číslo stavby varchar, NULL
address_postal_code Poštové smerové číslo varchar, NULL
address_municipality Obec varchar, NULL
address_country Krajina varchar, NULL
effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu date
effective_to Dátum konca platnosti záznamu date, NULL
ico Identifikátor právnickej osoby int4, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organization_successor_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
ico Identifikátor právnickej osoby následníka int4, NULL
full_name Plné meno následníka varchar
address_formatted Formátovaná adresa varchar, NULL Uvádza sa len ak nie je adresa v štruktúrovanej podobe.
address_street Ulica varchar, NULL
address_reg_number Súpisné číslo stavby int4, NULL
address_building_number Orientačné číslo stavby varchar, NULL
address_postal_code Poštové smerové číslo varchar, NULL
address_municipality Obec varchar, NULL
address_country Krajina varchar, NULL
established_on Dátum vzniku právnickej osoby date
terminated_on Dátum zániku právnickej osoby date, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organizations

Hlavná tabuľka právnických osôb.

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
established_on Dátum vzniku právnickej osoby date
terminated_on Dátum zániku právnickej osoby date, NULL
actualized_at Čas poslednej aktualizácie timestamp, NULL
has_organization_unit Príznak existencie organizačných jednotiek bool
has_operations Príznak existencie prevádzkární bool
statistical_codes_actualized_on Dátum aktualizácie štatistických kódov date, NULL
main_activity_code_id → rpo.main_activity_codes.id Identifikátor hlavného kódu činnosti int4, NULL
esa2010_code_id → rpo.esa2010_codes.id Identifikátor ESA2010 kódu int4, NULL
source_register Názov zdrojového registra varchar, NULL V zdroji existuje veľa právnických osôb s hodnotou NULL. Sú to pravdepodobne pomocné záznamy používané pre prepojenia právnických osôb. Nie sú však nijako normalizované a vzniká veľké množstvo duplicít, ktoré je možné ignorovať.
registration_office Registrátor varchar, NULL
registration_number Registračné číslo varchar, NULL
main_organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor nadradenej právnickej osoby int4, NULL Vyplnené len pre organizačné zložky alebo prevádzkárne, inak NULL.
deleted_at Čas zmazania právnickej osoby. timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.share_forms

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
name Názov druhu akcie varchar Napríklad Akcia na doručiteľa.

Tabuľka rpo.share_types

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
name Názov podoby akcie varchar Napríklad Zamestnanecká akcia.

Tabuľka rpo.stakeholder_types

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
name Názov typu zainteresovanej osoby varchar Napríklad Správca reštrukturalizačného konania.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Centrálny register zmlúv BETA

Centrálny register zmlúv je jedným z najdôležitejších registrov z hľadiska transparetnosti narábania s verejnými zdrojmi. Obsahuje metadáta zmlúv a odkazy na zmluvy samotné.

crz.sql.gz.torrent crz.sql.gz API

Názov tabuľky Popis
crz.attachments Prílohy k zmluvám
crz.contracts Zmluvy
crz.departments Rezorty

Tabuľka crz.attachments

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
contract_id → crz.contracts.id Identifikátor zmluvy int4
title Názov prílohy varchar, NULL
file_name Názov súboru prílohy varchar, NULL
file_size Veľkosť súboru prílohy int4, NULL
changed_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Čas zmeny v zdrojovom registri.
scan_file_name Názov súboru prílohy (sken) varchar, NULL
scan_file_size Veľkosť súboru prílohy (sken) int4, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka crz.contracts

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
contract_identifier Názov zmluvy varchar, NULL
contracting_authority_name Názov objednávateľa varchar, NULL
contracting_authority_formatted_address Adresa objednávateľa varchar, NULL
contracting_authority_cin IČO objednávateľa varchar, NULL
supplier_name Názov dodávateľa varchar, NULL
supplier_formatted_address Adresa dodávateľa varchar, NULL
supplier_cin IČO dodávateľa varchar, NULL
subject Predmet zmluvy varchar, NULL
subject_description Popis predmetu zmluvy varchar, NULL
signed_on Dátum podpisu zmluvy date, NULL
effective_from Dátum začiatku účinnosti zmluvy date, NULL
effective_to Dátum konca účinnosti zmluvy date, NULL
effective_note Poznámka k účinnosti zmluvy varchar, NULL
contract_price_amount Zmluvne dohodnutá suma numeric
contract_price_total_amount Celková suma vrátane dodatkov numeric
note Poznámka varchar, NULL
department_id → crz.departments.id Identifikátor rezortu int4
published_at Čas zverejnenia zmluvy timestamp
changed_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Čas zmeny v zdrojovom registri.
change_note Poznámka k zmene varchar, NULL
status_id Stav zmluvy int4 1 = rozpracovaná, 2 = zverejnená, 3 = doplnená, 4 = zrušená, 5 = stiahnutá
type_id Typ zmluvy int4 1 = zmluva/dodatok, 2 = informácia o zmluve
kind_id Druh zmluvy int4 0 = zmluva, 1 = zmluva, 2 = dodatok. Údaj v tomto stĺpci je nespoľahlivý, najmä dodatky sú v zdroji označované nesprávne.
internal_id Interný identifikátor int4 Interný identifikátor zmluvy v systéme osoby, ktorá zmluvu zverejnila.
internal_note Interná poznámka varchar, NULL Interná poznámka podpory CRZ
confirmation_status_id Stav žiadosti o vydanie potvrdenia int4 1 = nežiadané, 2 = žiadané, 3 = generované, 4 = odoslané elektronicky, 5 = odoslané poštou.
confirmation_file_name Názov súboru potvrdenia varchar, NULL Potvrdenie sa nachádza na adrese http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=603&doc=<confirmation_file_name>&potv=1.
confirmed_on Dátum potvrdenia date, NULL
source_id Identifikátor vytvorenia zmluvy int4 1 = web rozhranie, 2 = XML import, 3 = XML robot.
description Popis zmluvy varchar, NULL
reference Referencia zmluvy varchar, NULL Najčastejšie referencia dodatku na zmluvu. Neštruktúrované dáta bez záruk integrity.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka crz.departments

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
name Názov varchar Napríklad Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Vestník verejného obstarávania ALFA

Vestník verejného obstarávania je zdrojom dát o pripravovaných, prebiehajúcich ako aj ukončených verejných obstarávaní. Obsahuje oznámenia o verejných obstarávaniach.

vvo.sql.gz.torrent vvo.sql.gz API

Názov tabuľky Popis
vvo.bulletin_issues Vydania vestníka
vvo.contracting_authorities Objednávatelia
vvo.contracts Zákazky
vvo.notice_suppliers Dodávatelia
vvo.notice_types Typy oznámenia
vvo.notices Oznámenia
vvo.procedure_types Druhy postupu
vvo.raw_notices Neštruktúrované oznámenia

Tabuľka vvo.bulletin_issues

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
year Rok vydania int4
number Číslo vydania int4
published_on Dátum uverejnenia date
source_url URL zdroja dát varchar
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka vvo.contracting_authorities

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
name Názov varchar
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka vvo.contracts

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka vvo.notice_suppliers

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
notice_id → vvo.notices.id Identifikátor oznámenia int4
name Názov varchar
cin IČO int4, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka vvo.notice_types

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
code Kód typu varchar Napríklad DES.
name Názov varchar Napríklad oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti EX-ANTE (služby).
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka vvo.notices

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
title Názov varchar
contracting_authority_name Názov objednávateľa varchar
contracting_authority_cin IČO objednávateľa int4
estimated_value_amount Suma predbežnej hodnoty zákazky numeric, NULL
estimated_value_currency Mena predbežnej hodnoty zákazky varchar, NULL
contracting_authority_id → vvo.contracting_authorities.id Identifikátor objednávateľa int4
procedure_type_id → vvo.procedure_types.id Identifikátor druhu postupu int4, NULL
contract_id → vvo.contracts.id Identifikátor zákazky int4
e_auction Príznak elektronickej aukcie bool, NULL
raw_notice_id → vvo.raw_notices.id Identifikátor neštruktúrovaného oznámenia int4
bulletin_issue_id → vvo.bulletin_issues.id Identifikátor vydania int4
notice_type_id → vvo.notice_types.id Identifikator typu oznamu int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka vvo.procedure_types

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
title Názov varchar Napríklad Verejná súťaž.
code Kód int4
category Kategória druhu postupu varchar Napríklad DRUH_POSTUPU_F15_24.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka vvo.raw_notices

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
bulletin_issue_id → vvo.bulletin_issues.id Identifikátor vydania vestníka int4
number Poradové číslo oznámenia int4 Nepochádza zo zdroja.
notice_type_id → vvo.notice_types.id Identifikátor typu oznámenia int4, NULL
body Obsah oznámenia xml
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Obchodný vestník ALFA

Obchodný vestník obsahuje údaje o zmenách právnických osôb. Poskytované sú kompletné dáta pochádzajúce zo zdroja. Aktuálne sú do štrukturovanej podoby spracované iba niektoré z nich (vestník obchodného registra, konkurzy, likvidácie, reštrukturalizácie a zníženie základného imania).

ov.sql.gz.torrent ov.sql.gz API

Názov tabuľky Popis
ov.bulletin_issues Vydania obchodného vestníka
ov.konkurz_restrukturalizacia_actors Dlžníci a navrhovatelia podaní na konkurz, reštrukturalizáciu a likvidáciu
ov.konkurz_restrukturalizacia_issues Návrhy na konkurz, reštrukturalizáciu a oznámenia o zrušení bez likvidácie
ov.konkurz_restrukturalizacia_proposings Systémová tabuľka spájajúca návrhovateľov s konkrétnym podaním
ov.konkurz_vyrovnanie_issues Konkurzné konania
ov.likvidator_issues Oznámenia likvidátorov spoločností a iných subjektov
ov.or_podanie_issue_documents Listiny vkladaných spoločnosťou do zoznamu listín
ov.or_podanie_issues Podania na obchodný register
ov.raw_issues Podania v neštrukturovanej forme, tak ako ich poskytuje obchodný vestník
ov.znizenie_imania_ceos Konatelia, ktorí rozhodli o znížení základného imania
ov.znizenie_imania_issues Oznámenia o znížení základného imania

Tabuľka ov.bulletin_issues

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
year Rok vydania vydania int4
number Poradové číslo vydania vestníka int4 Pri novom roku čísla začínajú od 1.
published_at Dátum uzverejnenia vydania timestamp Zdroj neobsahuje presný čas. Zverejňuje sa iba dátum.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ov.konkurz_restrukturalizacia_actors

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
corporate_body_name Názov spoločnosti / osoby varchar, NULL
cin IČO int8, NULL
street Ulica varchar, NULL
building_number Orientačné číslo stavby varchar, NULL
city Mesto varchar, NULL
postal_code PSČ varchar, NULL
country Krajina varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ov.konkurz_restrukturalizacia_issues

Obsahuje štrukturovane spracované údaje podaní OV_KONKURZY_A_RESTRUKT-v-1 a OV_OZNAMENIE_ZACATIE_KONANIA_O_ZRUS_BEZ_LIKV-v-1
Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Pochádza zo zdroja.
bulletin_issue_id → ov.bulletin_issues.id Identifikátor vydania int4
raw_issue_id → ov.raw_issues.id Identifikátor neštrukturovanej verzie podania int4
court_name Názov súdu varchar
file_reference Spisová značka varchar
ics ICS varchar
released_by Meno autora varchar
releaser_position Funkcia autora varchar, NULL
sent_by Odosielateľ varchar
released_date Dátum vydania date
debtor_id → ov.konkurz_restrukturalizacia_actors.id Identifikátor dlžníka int4, NULL V prípade konania bez likvidácie sa dlžník neuvádza.
kind Druh podania varchar
heading Hlavička text, NULL
decision Rozhodnutie text, NULL
announcement Oznam text, NULL
advice Poučenie text, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ov.konkurz_restrukturalizacia_proposings

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
issue_id → ov.konkurz_restrukturalizacia_issues.id Identifikátor podania int4
actor_id → ov.konkurz_restrukturalizacia_actors.id Identifikátor navrhovateľa podania int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ov.konkurz_vyrovnanie_issues

Obsahuje štrukturovane spracované podania OB_B_KONKURZY_A_VYROVNANIA-v-1
Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
bulletin_issue_id → ov.bulletin_issues.id Identifikátor vydania int4
raw_issue_id → ov.raw_issues.id Identifikátor neštrukturovanej verzie podania int4
court_code Kód súdu varchar
court_name Celý názov súdu varchar
file_reference Spisová značka varchar
corporate_body_name Názov právnickej osoby varchar
cin IČO int4, NULL V prípade nesprávneho formátu je hodnota NULL.
street Ulica varchar, NULL
building_number Orientačné číslo stavby varchar, NULL
city Mesto varchar, NULL
postal_code PSČ varchar, NULL
country Krajina varchar, NULL
kind_code Kód typu zverejnenia varchar
kind_name Názov typu zverejnenia varchar
announcement Text zverejnenia text
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ov.likvidator_issues

Obsahuje štrukturovane spracované údaje podaní OV_LIKVIDATOR-v-1
Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
bulletin_issue_id → ov.bulletin_issues.id Identifikátor vydania int4
raw_issue_id → ov.raw_issues.id Identifikátor neštrukturovanej verzie podania int4
legal_form_code Kód právnej formy varchar
legal_form_name Názov právnej formy varchar
corporate_body_name Názov právnickej osoby varchar
cin IČO int4
sid SID varchar, NULL
street Ulica varchar
building_number Orientačné číslo stavby varchar
city Mesto varchar
postal_code PSČ varchar
country Krajina varchar
in_business_register Príznak evidovania spoločnosti v Obchodnom registri bool
br_insertion Vložka číslo v OR varchar, NULL
br_court_code Kód súdu varchar, NULL
br_court_name Celý názov súdu varchar, NULL
br_section Oddiel v OR varchar, NULL
other_registrar_name Registrátor varchar, NULL Vypĺňané v prípade ak spoločnosť nie je v OR. Môže obsahovať registrátora prípadne názov registra.
other_registration_number Registračné čílo varchar, NULL Vypĺňané napríklad pre občianske združenia.
decision_based_on Rozhodnutie na základe varchar
decision_date Dátum rozhodnutia date
claim_term Lehota na pohľadávky varchar
liquidation_start_date Dátum začiatku likvidácie date
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ov.or_podanie_issue_documents

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
or_podanie_issue_id → ov.or_podanie_issues.id Identifikátor podania OR int4
name Názov listiny varchar
delivery_date Dátum doručenia date
ruz_deposit_date Dátum uloženia v RÚZ (register účtovných závierok) date, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ov.or_podanie_issues

Obsahuje štrukturovane spracované údaje podaní OV_OR_PODANIE-v-1, OV_OR_PODANIE_ZBL-v-1 a OV_OR_PODANIE_ZBL_ZOZNAM-v-1
Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
bulletin_issue_id → ov.bulletin_issues.id Identifikátor vydania int4
raw_issue_id → ov.raw_issues.id Identifikátor neštrukturovanej verzie podania int4
br_mark OR značka varchar
br_court_code Kód súdu varchar
br_court_name Celý názov súdu varchar
kind_code Kód typu podania varchar
kind_name Názov typu podania varchar
cin IČO int4, NULL Nachádza sa iba v podaniach, kde bolo IČO uvedené a bolo v správnom formáte. V opačnom prípade je hodnota NULL.
registration_date Deň zápisu spoločnosti do OR date, NULL
corporate_body_name Názov právnickej / fyzickej osoby varchar, NULL
br_section Oddiel v obchodnom registri varchar Sro, Sa, ...
br_insertion Vložka číslo v OR varchar
text Text podania text
address_line Kompletná adresa spoločnosti varchar, NULL
street Ulica spoločnosti varchar, NULL
postal_code PSČ spoločnosti varchar, NULL
city Mesto varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ov.raw_issues

Obchodný vestník poskytuje údaje vo vydaniach. Vydanie je tvorené súbormi. Táto tabuľka obsahuje všetky súbory z vydania v neštrukturovanej forme.
Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
bulletin_issue_id → ov.bulletin_issues.id Identifikátor vydania int4
file_name Názov súboru varchar Jediný identifikátor, podľa ktorého je možné identifikovať typ podania.
content Obsah súboru text, NULL V prípade ak sa jedná o xml súbor, celý obsah súboru sa náchadza v tomto stĺpci. Pre iné typy dokumentov (PDF, ...) je hodnota v stĺpci NULL.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ov.znizenie_imania_ceos

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
znizenie_imania_issue_id → ov.znizenie_imania_issues.id Identifikátor oznámenia o znížení základného imania int4
prefixes Titul pred menom varchar, NULL
postfixes Titul za menom varchar, NULL
given_name Krstné meno varchar, NULL
family_name Priezvisko varchar, NULL
street Ulica varchar, NULL
building_number Orientačné číslo stavby varchar, NULL
postal_code PSČ varchar, NULL
city Mesto varchar, NULL
country Krajina varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ov.znizenie_imania_issues

Obsahuje štrukturovane spracované údaje podaní OV_OZNAMENIE_ZNIZENIE_ZAKLADNEHO_IMANIA_SRO-v-1, OV_OZNAMENIE_2_ZNIZENIE_ZAKLADNEHO_IMANIA_SRO-v-1, OV_OZNAMENIE_ZNIZENIE_ZAKLADNEHO_IMANIA_AS-v-1 a OV_OZNAMENIE_2_ZNIZENIE_ZAKLADNEHO_IMANIA_AS
Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
bulletin_issue_id → ov.bulletin_issues.id Identifikátor vydania int4
raw_issue_id → ov.raw_issues.id Identifikátor neštrukturovanej verzie podania int4
corporate_body_name Názov právnickej osoby varchar
street Ulica varchar, NULL
building_number Orientačné číslo stavby varchar, NULL
postal_code PSČ varchar, NULL
city Mesto varchar, NULL
country Krajina varchar, NULL
br_court_code Kód súdu varchar
br_court_name Celý názov súdu varchar
br_section Oddiel v OR varchar
br_insertion Vložka číslo v OR varchar
cin IČO int4
decision_text Text rozhodnutia text, NULL
decision_date Dátum rozhodnutia date, NULL
equity_currency_code Kód meny varchar
old_equity_value Pôvodná hodnota základného imania numeric
new_equity_value Nová hodnota základného imania numeric
resolution_store_date Dátum uloženia rozhodnutia date, NULL
first_ov_released_date Dátum OV prvého zverejnenia informácie date, NULL
first_ov_released_number Číslo OV prvého zverejnenia informácie varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Register účtovných závierok ALFA

Register účtovných závierok obsahuje dôležité informácie o hospodárení firiem na Slovensku. Momentálne poskytujeme len účtovné jednotky a číselníky.

ruz.sql.gz.torrent ruz.sql.gz API

Názov tabuľky Popis
ruz.accounting_entities Účtovné jednotky
ruz.districts Číselník okresov
ruz.legal_forms Číselník právnych foriem
ruz.municipalities Číselník sídiel
ruz.organization_sizes Číselník veľkosti organizácií
ruz.ownership_types Číselník druhov vlastníctva
ruz.regions Číselník krajov
ruz.sk_nace_categories Číselník SK NACE kvalifikácií

Tabuľka ruz.accounting_entities

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Pochádza zo zdroja.
cin IČO int4, NULL
tin DIČ int8, NULL
corporate_body_name Názov varchar, NULL
city Mesto varchar, NULL
street Ulica a číslo varchar, NULL
postal_code PSČ varchar, NULL
region_id → ruz.regions.id Identifikátor regiónu int4, NULL
district_id → ruz.districts.id Identifikátor okresu int4, NULL
municipality_id → ruz.municipalities.id Identifikátor sídla int4, NULL
last_updated_on Dátum poslednej úravy date, NULL Pochádza zo zdroja.
established_on Dátum vzniku date, NULL
legal_form_id → ruz.legal_forms.id Identifikátor právnej formy int4, NULL
sk_nace_category_id → ruz.sk_nace_categories.id Identifikátor SK NACE kvalifikácie int4, NULL
organization_size_id → ruz.organization_sizes.id Identifikátor veľkosti organizácie int4, NULL
ownership_type_id → ruz.ownership_types.id Identifikátor typu vlastníctva int4, NULL
consolidated Príznak konsolidovanej účtovnej jednotky bool, NULL
data_source Zdroj dát varchar, NULL
deleted Príznak zmazanej účtovnej jednotky bool
terminated_on Dátum zrušnia date, NULL
sid SID varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ruz.districts

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Pochádza zo zdroja.
region_id → ruz.regions.id Identifikátor regiónu int4
name_sk Názov v slovenčine varchar
name_en Názov v angličtine varchar
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ruz.legal_forms

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Pochádza zo zdroja.
name_sk Názov v slovenčine varchar
name_en Názov v angličtine varchar
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ruz.municipalities

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Pochádza zo zdroja.
parent_id int4, NULL
name_sk Názov v slovenčine varchar
name_en Názov v angličtine varchar
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ruz.organization_sizes

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Pochádza zo zdroja.
name_sk Názov v slovenčine varchar
name_en Názov v angličtine varchar
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ruz.ownership_types

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Pochádza zo zdroja.
name_sk Názov v slovenčine varchar
name_en Názov v angličtine varchar
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ruz.regions

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Pochádza zo zdroja.
name_sk Názov v slovenčine varchar
name_en Názov v angličtine varchar
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ruz.sk_nace_categories

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Pochádza zo zdroja.
name_sk Názov v slovenčine varchar
name_en Názov v angličtine varchar
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Dlžníci Sociálnej poisťovne ALFA

Zoznamy dlžníkov obsahujú informácie o dlžobách fyzických a právnických osôb voči Sociálnej poisťovni.

socpoist.sql.gz.torrent socpoist.sql.gz API

Názov tabuľky Popis
socpoist.debt_ranges Dlhy
socpoist.debtors Dlžníci
socpoist.debts_lists Zoznamy dlžníkov

Tabuľka socpoist.debt_ranges

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
debtor_id → socpoist.debtors.id Identifikátor dlžníka int4
effective_from Dátum vzniku date
effective_to Dátum ukončenia date, NULL Hodnota NULL označuje neukončený dlh k dátumu zverejnenia posledného zoznamu dlžníkov.
amount Výška dlhu numeric
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka socpoist.debtors

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
name Meno / Obchodné meno varchar
address Adresa varchar, NULL
city Mesto varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka socpoist.debts_lists

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
published_on Dátum zverejnenia date
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Dlžníci Všeobecnej zdravotnej poisťovne ALFA

Zoznamy dlžníkov obsahujú informácie o dlžobách fyzických a právnických osôb voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni.

vszp.sql.gz.torrent vszp.sql.gz API

Názov tabuľky Popis
vszp.debt_ranges Dlhy
vszp.debtors Dlžníci
vszp.debts_lists Zoznamy dlžníkov
vszp.health_care_ranges Nároky na poskytnutie plnej zdravotnej starostlivosti

Tabuľka vszp.debt_ranges

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
debtor_id → vszp.debtors.id Identifikátor dlžníka int4, NULL
effective_from Dátum vzniku date
effective_to Dátum ukončenia date, NULL Hodnota NULL označuje neukončený dlh k dátumu zverejnenia posledného zoznamu dlžníkov.
amount Výška dlhu numeric
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka vszp.debtors

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
name Meno / Obchodné meno varchar
city Mesto varchar, NULL
address Ulica a číslo varchar, NULL
postal_code PSČ varchar, NULL
cin IČO varchar, NULL
payer_type Typ platiteľa varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka vszp.debts_lists

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
published_on Dátum zverejnenia date
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka vszp.health_care_ranges

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
debtor_id → vszp.debtors.id Identifikátor dlžníka int4
full_coverage Nárok dlžníka na plnú zdravotnú starostlivosť bool
effective_from Dátum vzniku date
effective_to Dátum ukončenia date, NULL Hodnota NULL označuje neukončený interval k dátumu zverejnenia posledného zoznamu dlžníkov.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Zoznam inštitúcií so zriadenou elektronickou schránkou ALFA

Zoznam inštitúcií so zriadenou elektronickou schránkou.

Názov tabuľky Popis
upvs.public_authority_edesks Elektronické schránky inštitúcii

Tabuľka upvs.public_authority_edesks

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
cin IČO int8
uri Identifikátor schránky varchar
name Názov schránky inštitúcie varchar
street Ulica varchar, NULL
street_number Číslo domu varchar, NULL
postal_code PSČ varchar, NULL
city Mesto varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.