Otvorené dáta

Úvod

Slovensko.Digital poskytuje verejnosti bezplatný prístup k štruktúrovaným dátam vybraných zdrojov. Dáta je možné stiahnuť ako SQL dumpy z relačnej databázy alebo priamo využívať REST a SQL API. V prípade záujmu o ďalšie dáta nás kontaktujte.

Dokumentácia

Popis štruktúry tabuliek pre datasety z centrálneho registra zmlúv, registra právnických osôb, vestníka verejného obstarávania, obchodného vestníka, registra účtovných závierok, dlžníkov Sociálnej poisťovne, dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne ako aj ďalšie nájdete v tejto dokumentácii.

Aktualizácia

SQL dumpy sú vytvárané raz týždenne v nedeľu od 4:00. Dáta prístupné cez API sú aktualizované priebežne.

Register právnických osôb LIVE

Register právnických osôb je jedným z kľúčových referenčných registrov vo verejnej správe. Obsahuje informácie o právnických osobách z viacerých zdrojových registrov (napr. obchodný register, živnostenský register, register občianskych združení…)

rpo.sql.gz.torrent rpo.sql.gz API

Názov tabuľky Popis
rpo.esa2010_codes Číselník ESA2010 klasifikácií
rpo.legal_forms Číselník právnych foriem právnických osôb
rpo.main_activity_codes Čísleník hlavných ekonomických činností právnických osôb
rpo.organization_address_entries Sídla právnických osôb
rpo.organization_alternate_name_entries Alternatívne názvy právnických osôb
rpo.organization_authorization_entries Oprávnenia konať v mene právnických osôb
rpo.organization_deposit_entries Vklady právnických osôb
rpo.organization_economic_activity_entries Predmety činností právnických osôb
rpo.organization_equity_entries Základné imania právnických osôb
rpo.organization_identifier_entries Identifikačné čísla (IČO) právnických osôb
rpo.organization_legal_form_entries Právne formy právnických osôb
rpo.organization_legal_status_entries Právne stavy právnických osôb
rpo.organization_name_entries Názvy právnických osôb
rpo.organization_other_legal_fact_entries Iné právne skutočnosti právnických osôb
rpo.organization_predecessor_entries Predchodcovia právnických osôb
rpo.organization_registration_number_entries Registračné čísla právnických osôb
rpo.organization_share_entries Akcie právnických osôb
rpo.organization_stakeholder_entries Zainteresované osoby právnických osôb
rpo.organization_statutory_entries Štatutárne orgány právnických osôb
rpo.organization_successor_entries Následníci právnických osôb
rpo.organizations Právnicke osôby
rpo.share_forms Číselník druhov akcií
rpo.share_types Číselník podôb akcií
rpo.stakeholder_types Číselník typov zainteresovaných osôb

Tabuľka rpo.esa2010_codes

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
name Názov klasifikácie varchar Napríklad Nefinančné korporácie pod zahraničnou kontrolou.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.legal_forms

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
name Názov právnej formy varchar Napriklad Spoločnosť s ručením obmedzeným.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.main_activity_codes

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
name Názov klasifikácie varchar Napríklad Počítačové programovanie.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organization_address_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
formatted_address Formátovaná adresa varchar, NULL Uvádza sa len ak nie je adresa v štruktúrovanej podobe.
street Ulica varchar, NULL
reg_number Súpisné číslo stavby int4, NULL
building_number Orientačné číslo stavby varchar, NULL
postal_code Poštové smerové číslo varchar, NULL
municipality Obec varchar, NULL
country Krajina varchar, NULL
effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu date
effective_to Dátum konca platnosti záznamu date, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organization_alternate_name_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
name Alternatívny názov varchar
effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu date
effective_to Dátum konca platnosti záznamu date, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organization_authorization_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
body Text oprávnenia varchar Napríklad V mene spoločnosti koná konateľ.
effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu date
effective_to Dátum konca platnosti záznamu date, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organization_deposit_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
full_name Plné meno vkladateľa varchar, NULL Používa sa pokiaľ je vkladateľom právnická osoba.
person_formatted_name Plné formátované meno vkladateľa - fyzická osoba varchar, NULL
person_given_name Rodné meno varchar, NULL
person_family_name Priezvisko varchar, NULL
person_given_family_name varchar, NULL Význam neznámy.
person_prefixes Tituly pred menom varchar, NULL
person_postfixes Tituly za menom varchar, NULL
deposit_amount Výška vkladu numeric
deposit_currency Mena vkladu varchar
deposit_type Typ vkladu varchar, NULL Napríklad (peňažný vklad).
effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu date
effective_to Dátum konca platnosti záznamu date, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organization_economic_activity_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
description Popis predmetu činnosti varchar
effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu date
effective_to Dátum konca platnosti záznamu date, NULL
suspended_from Začiatok pozastavania činnosti date, NULL
suspended_to Koniec pozastavenia činnosti date, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organization_equity_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
investment_amount Výška podielu numeric, NULL
investment_currency Mena podielu varchar
paid_amount Splatená výška podielu numeric, NULL
paid_currency Mena splateného podielu varchar
approved_amount Schválená výška podielu numeric, NULL
approved_currency Mena schválenej výšky podielu varchar
effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu date
effective_to Dátum konca platnosti záznamu date, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organization_identifier_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
ipo Identifikátor právnickej osoby (IPO) int4, NULL Napríklad 50158635.
effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu date
effective_to Dátum konca platnosti záznamu date, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
Názov stĺpca Popis Typ Poznámka

Tabuľka rpo.organization_name_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
name Názov právnickej osoby varchar
effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu date
effective_to Dátum konca platnosti záznamu date, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
Názov stĺpca Popis Typ Poznámka

Tabuľka rpo.organization_predecessor_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
ico Identifikátor právnickej osoby predchodcu int4, NULL
full_name Plné meno predchodcu varchar
address_formatted Formátovaná adresa varchar, NULL Uvádza sa len ak nie je adresa v štruktúrovanej podobe.
address_street Ulica varchar, NULL
address_reg_number Súpisné číslo stavby int4, NULL
address_building_number Orientačné číslo stavby varchar, NULL
address_postal_code Poštové smerové číslo varchar, NULL
address_municipality Obec varchar, NULL
address_country Krajina varchar, NULL
established_on Dátum vzniku právnickej osoby date
terminated_on Dátum zániku právnickej osoby date, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organization_registration_number_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
registration_number Registračné číslo varchar
effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu date
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organization_share_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
share_type_id → rpo.share_types.id Identifikátor podoby akcie int4
share_form_id → rpo.share_forms.id Identifikátor formy akcie int4, NULL
share_price Cena akcie numeric
share_currency Mena akcie varchar
share_amount Počet akcií int8
share_transfer Popis prevoditeľnosti akcií varchar, NULL
effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu date
effective_to Dátum konca platnosti záznamu date, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organization_stakeholder_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
stakeholder_type_id → rpo.stakeholder_types.id Identifikátor typu zainteresovanej osoby int4, NULL
full_name Plné meno varchar, NULL Používa sa pokiaľ ide o právnickú osobu.
person_formatted_name Plné formátované meno - fyzická osoba varchar, NULL
person_given_name Rodné meno varchar, NULL
person_family_name Priezvisko varchar, NULL
person_given_family_name varchar, NULL Význam neznámy.
person_prefixes Tituly pred menom varchar, NULL
person_postfixes Tituly za menom varchar, NULL
address_formatted Formátovaná adresa varchar, NULL Uvádza sa len ak nie je adresa v štruktúrovanej podobe.
address_street Ulica varchar, NULL
address_reg_number Súpisné číslo stavby int4, NULL
address_building_number Orientačné číslo stavby varchar, NULL
address_postal_code Poštové smerové číslo varchar, NULL
address_municipality Obec varchar, NULL
address_country Krajina varchar, NULL
address_effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu adresy date, NULL
address_effective_to Dátum konca platnosti záznamu adresy date, NULL
effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu date
effective_to Dátum konca platnosti záznamu date, NULL
stakeholder_organization_id int4, NULL Význam neznámy.
ico Identifikátor právnickej osoby int4, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organization_statutory_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
stakeholder_type_id → rpo.stakeholder_types.id Identifikátor typu zainteresovanej osoby int4, NULL
full_name Plné meno varchar, NULL Používa sa pokiaľ ide o právnickú osobu.
person_formatted_name Plné formátované meno - fyzická osoba varchar, NULL
person_given_name Rodné meno varchar, NULL
person_family_name Priezvisko varchar, NULL
person_given_family_name varchar, NULL Význam neznámy.
person_prefixes Tituly pred menom varchar, NULL
person_postfixes Tituly za menom varchar, NULL
address_formatted Formátovaná adresa varchar, NULL Uvádza sa len ak nie je adresa v štruktúrovanej podobe.
address_street Ulica varchar, NULL
address_reg_number Súpisné číslo stavby int4, NULL
address_building_number Orientačné číslo stavby varchar, NULL
address_postal_code Poštové smerové číslo varchar, NULL
address_municipality Obec varchar, NULL
address_country Krajina varchar, NULL
effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu date
effective_to Dátum konca platnosti záznamu date, NULL
ico Identifikátor právnickej osoby int4, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organization_successor_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
ico Identifikátor právnickej osoby následníka int4, NULL
full_name Plné meno následníka varchar
address_formatted Formátovaná adresa varchar, NULL Uvádza sa len ak nie je adresa v štruktúrovanej podobe.
address_street Ulica varchar, NULL
address_reg_number Súpisné číslo stavby int4, NULL
address_building_number Orientačné číslo stavby varchar, NULL
address_postal_code Poštové smerové číslo varchar, NULL
address_municipality Obec varchar, NULL
address_country Krajina varchar, NULL
established_on Dátum vzniku právnickej osoby date
terminated_on Dátum zániku právnickej osoby date, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organizations

Hlavná tabuľka právnických osôb.

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
established_on Dátum vzniku právnickej osoby date
terminated_on Dátum zániku právnickej osoby date, NULL
actualized_at Čas poslednej aktualizácie timestamp, NULL
has_organization_unit Príznak existencie organizačných jednotiek bool
has_operations Príznak existencie prevádzkární bool
statistical_codes_actualized_on Dátum aktualizácie štatistických kódov date, NULL
main_activity_code_id → rpo.main_activity_codes.id Identifikátor hlavného kódu činnosti int4, NULL
esa2010_code_id → rpo.esa2010_codes.id Identifikátor ESA2010 kódu int4, NULL
source_register Názov zdrojového registra varchar, NULL V zdroji existuje veľa právnických osôb s hodnotou NULL. Sú to pravdepodobne pomocné záznamy používané pre prepojenia právnických osôb. Nie sú však nijako normalizované a vzniká veľké množstvo duplicít, ktoré je možné ignorovať.
registration_office Registrátor varchar, NULL
registration_number Registračné číslo varchar, NULL Zastaralý stĺpec. Obsahuje najnovší záznam z rpo.organization_registration_number_entries.
main_organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor nadradenej právnickej osoby int4, NULL Vyplnené len pre organizačné zložky alebo prevádzkárne, inak NULL.
deleted_at Čas zmazania právnickej osoby. timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.share_forms

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
name Názov druhu akcie varchar Napríklad Akcia na doručiteľa.

Tabuľka rpo.share_types

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
name Názov podoby akcie varchar Napríklad Zamestnanecká akcia.

Tabuľka rpo.stakeholder_types

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
name Názov typu zainteresovanej osoby varchar Napríklad Správca reštrukturalizačného konania.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Centrálny register zmlúv BETA

Centrálny register zmlúv je jedným z najdôležitejších registrov z hľadiska transparetnosti narábania s verejnými zdrojmi. Obsahuje metadáta zmlúv a odkazy na zmluvy samotné.

crz.sql.gz.torrent crz.sql.gz API

Názov tabuľky Popis
crz.attachments Prílohy k zmluvám
crz.contracts Zmluvy
crz.departments Rezorty

Tabuľka crz.attachments

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
contract_id → crz.contracts.id Identifikátor zmluvy int4
title Názov prílohy varchar, NULL
file_name Názov súboru prílohy varchar, NULL
file_size Veľkosť súboru prílohy int4, NULL
changed_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Čas zmeny v zdrojovom registri.
scan_file_name Názov súboru prílohy (sken) varchar, NULL
scan_file_size Veľkosť súboru prílohy (sken) int4, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka crz.contracts

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
contract_identifier Názov zmluvy varchar, NULL
contracting_authority_name Názov objednávateľa varchar, NULL
contracting_authority_formatted_address Adresa objednávateľa varchar, NULL
contracting_authority_cin IČO objednávateľa varchar, NULL
supplier_name Názov dodávateľa varchar, NULL
supplier_formatted_address Adresa dodávateľa varchar, NULL
supplier_cin IČO dodávateľa varchar, NULL
subject Predmet zmluvy varchar, NULL
subject_description Popis predmetu zmluvy varchar, NULL
signed_on Dátum podpisu zmluvy date, NULL
effective_from Dátum začiatku účinnosti zmluvy date, NULL
effective_to Dátum konca účinnosti zmluvy date, NULL
effective_note Poznámka k účinnosti zmluvy varchar, NULL
contract_price_amount Zmluvne dohodnutá suma numeric
contract_price_total_amount Celková suma vrátane dodatkov numeric
note Poznámka varchar, NULL
department_id → crz.departments.id Identifikátor rezortu int4
published_at Čas zverejnenia zmluvy timestamp
changed_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Čas zmeny v zdrojovom registri.
change_note Poznámka k zmene varchar, NULL
status_id Stav zmluvy int4 1 = rozpracovaná, 2 = zverejnená, 3 = doplnená, 4 = zrušená, 5 = stiahnutá
type_id Typ zmluvy int4 1 = zmluva/dodatok, 2 = informácia o zmluve
kind_id Druh zmluvy int4 0 = zmluva, 1 = zmluva, 2 = dodatok. Údaj v tomto stĺpci je nespoľahlivý, najmä dodatky sú v zdroji označované nesprávne.
internal_id Interný identifikátor int4 Interný identifikátor zmluvy v systéme osoby, ktorá zmluvu zverejnila.
internal_note Interná poznámka varchar, NULL Interná poznámka podpory CRZ
confirmation_status_id Stav žiadosti o vydanie potvrdenia int4 1 = nežiadané, 2 = žiadané, 3 = generované, 4 = odoslané elektronicky, 5 = odoslané poštou.
confirmation_file_name Názov súboru potvrdenia varchar, NULL Potvrdenie sa nachádza na adrese http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=603&doc=<confirmation_file_name>&potv=1.
confirmed_on Dátum potvrdenia date, NULL
source_id Identifikátor vytvorenia zmluvy int4 1 = web rozhranie, 2 = XML import, 3 = XML robot.
description Popis zmluvy varchar, NULL
reference Referencia zmluvy varchar, NULL Najčastejšie referencia dodatku na zmluvu. Neštruktúrované dáta bez záruk integrity.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka crz.departments

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
name Názov varchar Napríklad Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Vestník verejného obstarávania ALFA

Vestník verejného obstarávania je zdrojom dát o pripravovaných, prebiehajúcich ako aj ukončených verejných obstarávaní. Obsahuje oznámenia o verejných obstarávaniach.

Oznámenia o výsledkoch verejných obstarávaní sú v štruktúrovanej forme, v neupravenej forme sú dostupné všetky oznámenia.

vvo.sql.gz.torrent vvo.sql.gz API

Názov tabuľky Popis
vvo.bulletin_issues Vydania vestníka
vvo.contract_awards Zadania zákazky
vvo.contracting_authorities Obstarávatelia / Verejní obstarávatelia
vvo.contractors Dodávatelia
vvo.contracts Zákazky
vvo.notice_suppliers Dodávatelia
vvo.notice_types Typy oznámenia
vvo.notices Oznámenia
vvo.procedure_types Druhy postupu
vvo.raw_notices Neštruktúrované oznámenia
vvo.result_notice_lot_main_cpvs Hlavné CPV kódy časti
vvo.result_notice_lots Časti zákazky
vvo.result_notice_main_cpvs Hlavné CPV kódy oznámení o výsledku
vvo.result_notices Oznámenia o výsledku obstarávania

Tabuľka vvo.bulletin_issues

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Nepochádza zo zdroja.
year Rok vydania int4
number Číslo vydania int4
published_on Dátum uverejnenia date
source_url URL zdroja dát varchar
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka vvo.contract_awards

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Nepochádza zo zdroja.
result_notice_id → vvo.result_notices.id Identifikátor oznámenia o výsledku int4
lot_number Číslo časti varchar, NULL Referencuje číslo položky, ku ktorému za zadanie vzťahuje.
title Názov varchar, NULL
concluded_on Dátum uzavretia zmluvy date, NULL
awarded Zákazka / časť je pridelená bool, NULL Hodnota je vypĺňaná len pre formy oznamení CONTRACT_AWARD, CONTRACT_AWARD_UTILITIES a VYSLEDOK_VO. Pri ostatných formách je hodnota null.
number_of_tenders Počet prijatých ponúk int4, NULL
number_of_electronic_tenders Počet prijatých ponúk elektronicky int4, NULL
estimated_value_amount Predpokladaná hodnota zákazky / časti numeric, NULL
estimated_value_currency Mena varchar, NULL EUR.
estimated_value_vat_included Predpokladaná hodnota zahŕňa DPH bool, NULL
estimated_value_vat_rate Sadzba DPH int4, NULL Uvádzaná len ak je cena vrátane DPH. V percentách. Nápríklad 20.
final_value_type Typ hodnoty zákazky / časti varchar, NULL Hodnotou zákazky môže byť jedna suma (pri hodnote Jedna hodnota) alebo interval ponúk.
final_value_amount Celková hodnota zákazky / časti numeric, NULL Vypĺňaná ak final_value_type má hodnotu Jedna hodnota.
final_value_currency Mena varchar, NULL EUR.
final_value_vat_included Celková hodnota zahŕňa DPH bool, NULL
final_value_vat_rate Sadzba DPH int4, NULL Uvádzaná len ak je cena vrátane DPH. V percentách. Nápríklad 20.
value_per_period_type Typ hodnoty časového obdobia varchar, NULL Vypĺňaná pre formy oznámení NM03, NM06, PM07, PM09N a to len v prípade, ak je hodnota platná pre časové obdobie. Napríklad Počet mesiacov.
value_per_period_value Hodnota časového obdobia int4, NULL Vypĺňaná pre formy oznámení NM03, NM06, PM07, PM09N a to len v prípade, ak je hodnota platná pre časové obdobie. Napríklad 12.
subcontracts_assumption Príznak predpokladu subdodávok bool, NULL
awarded_to_group Príznak pridelia skupine hospodárskych subjektov bool, NULL Hodnota je vypĺňaná len pre formy oznamení CONTRACT_AWARD, CONTRACT_AWARD_UTILITIES a VYSLEDOK_VO. Pri ostatných formách je hodnota null.
group_count Počet hospodárskych subjektov v skupine int4, NULL Hodnota je vypĺňaná len pre formy oznamení CONTRACT_AWARD, CONTRACT_AWARD_UTILITIES a VYSLEDOK_VO. Pri ostatných formách je hodnota null.
final_value_lowest_offer Celková hodnota najnižšej ponuky numeric, NULL Vypĺňaná pri intervale ponúk.
final_value_highest_offer Celková hodnota najvyššej ponuky numeric, NULL Vypĺňaná pri intervale ponúk.
number_of_sme_tenders Počet prijatých ponúk od malých a stredných podnikateľov int4, NULL Hodnota je vypĺňaná len pre formy oznamení CONTRACT_AWARD, CONTRACT_AWARD_UTILITIES a VYSLEDOK_VO. Pri ostatných formách je hodnota null.
number_of_other_eu_tenders Počet prijatých ponúk z iných členských štátov EU int4, NULL Hodnota je vypĺňaná len pre formy oznamení CONTRACT_AWARD, CONTRACT_AWARD_UTILITIES a VYSLEDOK_VO. Pri ostatných formách je hodnota null.
number_of_non_eu_tenders Počet prijatých ponúk zo štátov mimo EU int4, NULL Hodnota je vypĺňaná len pre formy oznamení CONTRACT_AWARD, CONTRACT_AWARD_UTILITIES a VYSLEDOK_VO. Pri ostatných formách je hodnota null.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka vvo.contracting_authorities

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
name Názov varchar
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka vvo.contractors

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Nepochádza zo zdroja.
contract_award_id → vvo.contract_awards.id Identifikátor zadania int4
corporate_body_name Meno právnickej osoby varchar, NULL
corporate_body_cin_raw IČO v nespracovanej forme varchar, NULL Hodnota zo zdroja. Napríklad 00 585 441.
corporate_body_cin IČO v spracovanej forme. int4, NULL Spracovaná hodnota, obsahuje iba čísla. Napríklad 585441. Ak nevieme IČO spracovať, hodnota je NULL.
sme Príznak stredného a malého podnikateľa bool, NULL
country Krajina varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka vvo.contracts

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
name Názov varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka vvo.notice_suppliers

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
notice_id → vvo.notices.id Identifikátor oznámenia int4
name Názov varchar
cin IČO int4, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka vvo.notice_types

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Nepochádza zo zdroja.
code Kód typu varchar Napríklad DES.
name Názov varchar Napríklad oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti EX-ANTE (služby).
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka vvo.notices

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
title Názov varchar
contracting_authority_name Názov objednávateľa varchar
contracting_authority_cin IČO objednávateľa int4
estimated_value_amount Suma predbežnej hodnoty zákazky numeric, NULL
estimated_value_currency Mena predbežnej hodnoty zákazky varchar, NULL
contracting_authority_id → vvo.contracting_authorities.id Identifikátor objednávateľa int4
procedure_type_id → vvo.procedure_types.id Identifikátor druhu postupu int4, NULL
contract_id → vvo.contracts.id Identifikátor zákazky int4
e_auction Príznak elektronickej aukcie bool, NULL
raw_notice_id → vvo.raw_notices.id Identifikátor neštruktúrovaného oznámenia int4
bulletin_issue_id → vvo.bulletin_issues.id Identifikátor vydania int4
notice_type_id → vvo.notice_types.id Identifikator typu oznamu int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka vvo.procedure_types

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
title Názov varchar Napríklad Verejná súťaž.
code Kód int4
category Kategória druhu postupu varchar Napríklad DRUH_POSTUPU_F15_24.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka vvo.raw_notices

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Nepochádza zo zdroja.
bulletin_issue_id → vvo.bulletin_issues.id Identifikátor vydania vestníka int4
number Poradové číslo oznámenia int4 Nepochádza zo zdroja.
notice_type_id → vvo.notice_types.id Identifikátor typu oznámenia int4, NULL
body Obsah oznámenia xml
zovo_type Forma oznámenia varchar, NULL Hodnota z obsahu oznámenia, časť ZovoForm. Určuje formu obsahu oznámenia. Napríklad CONTRACT_AWARD.
zovo_version Verzia formy oznámenia int4, NULL Hodnota z obsahu oznámenia, časť ZovoForm. Napríklad 17.
zovo_category Kategória formy oznámenia int4, NULL Hodnota z obsahu oznámenia, časť ZovoForm. Napríklad 10.
contract_id → vvo.contracts.id Identifikátor zákazky int4, NULL
contracting_authority_id → vvo.contracting_authorities.id Identifikátor obstarávateľa int4, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka vvo.result_notice_lot_main_cpvs

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Nepochádza zo zdroja.
result_notice_lot_id → vvo.result_notice_lots.id Identifikátor časti int4
code Hlavný CPV kód varchar Napríklad 34352100-0.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka vvo.result_notice_lots

Časti zákazky obsahujú iba oznámenia formy CONTRACT_AWARD, CONTRACT_AWARD_UTILITIES a VYSLEDOK_VO.
Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Nepochádza zo zdroja.
result_notice_id → vvo.result_notices.id Identifikátor oznámenia o výsledku int4
number Číslo časti varchar, NULL
title Názov varchar, NULL
nuts Kód NUTS varchar Napríklad SK041.
description Opis obstarávania varchar, NULL
eu_funds Príznak financovania z fondov EU bool
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka vvo.result_notice_main_cpvs

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Nepochádza zo zdroja.
result_notice_id → vvo.result_notices.id Identifikátor oznámenia o výsledku int4
code Hlavný CPV kód varchar Napríklad 34352100-0.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka vvo.result_notices

Obsahuje štrukturovane spracované informácie z oznámení Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a Informácie o výsledku verejného obstarávania. Aktuálne spracovávame nasledujúce formy oznámení: NM03, NM06, PM07, PM09N, CONTRACT_AWARD, CONTRACT_AWARD_UTILITIES a VYSLEDOK_VO
Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Nepochádza zo zdroja.
bulletin_issue_id → vvo.bulletin_issues.id Identifikátor vydania vestníka int4
raw_notice_id → vvo.raw_notices.id Identifikátor neštruktúrovaného oznámenia int4
notice_type_id → vvo.notice_types.id Identifikátor typu oznámenia int4
contracting_authority_id → vvo.contracting_authorities.id Identifikátor obstarávateľa int4
contract_id → vvo.contracts.id Identifikátor zákazky int4
title Názov varchar
short_description Popis varchar
reference_number Referenčné číslo varchar
contract_type Druh zákazky varchar Napríklad Tovary, Služby, Práce.
contract_sub_type Konkrétny druh zákazky varchar, NULL Hodnotu majú iba formy oznámení NM03, NM06, PM07, PM09N. Napríklad Kúpa.
nuts Kód NUTS varchar, NULL Hodnotu majú iba formy oznámení NM03, NM06, PM07, PM09N. Napríklad SK041.
main_cpv Hlavný CPV kód varchar, NULL Napríklad 34352100-0.
gpa Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA) bool, NULL Hodnotu majú iba formy oznámení NM03, NM06, PM07.
e_auction Príznak použitia elektronickej aukcie bool, NULL
eu_funds Príznak financovania z fondov EU bool, NULL Hodnotu majú iba formy oznámení NM03, NM06, PM07, PM09N.
total_final_value_type Typ celkovej hodnoty zákazky varchar, NULL Hodnotou zákazky môže byť jedna suma (pri hodnote Jedna hodnota) alebo interval ponúk. Oznámenie formy PM09N túto hodnotu neobsahuje.
total_final_value_amount Celková hodnota zákazky ako celku numeric, NULL Vypĺňaná ak total_final_value_type má hodnotu Jedna hodnota. Oznámenie formy PM09N túto hodnotu neobsahuje.
total_final_value_currency Mena varchar, NULL EUR. Oznámenie formy PM09N túto hodnotu neobsahuje.
total_final_value_vat_included Celková hodnota zahŕňa DPH bool, NULL Oznámenie formy PM09N túto hodnotu neobsahuje.
total_final_value_vat_rate Sadzba DPH int4, NULL Uvádzaná len ak je cena vrátane DPH. V percentách. Nápríklad 20. Oznámenie formy PM09N túto hodnotu neobsahuje.
total_final_value_lowest_offer Celková hodnota najnižšej ponuky numeric, NULL Vypĺňaná pri intervale ponúk. Oznámenie formy PM09N túto hodnotu neobsahuje.
total_final_value_highest_offer Celková hodnota najvyššej ponuky numeric, NULL Vypĺňaná pri intervale ponúk. Oznámenie formy PM09N túto hodnotu neobsahuje.
procedure_type Druh postupu varchar, NULL Každá forma oznámanie obsahuje svoje vlastné hodnoty pre jednotlivé postupy. Napríklad Verejná súťaž.
total_estimated_value_type Typ celkovej odhadovanej hodnoty zákazky varchar, NULL Hodnotou zákazky môže byť jedna suma (pri hodnote Jedna hodnota) alebo interval ponúk. Hodnotu obsahuje iba oznámenie formy PM09N.
total_estimated_value_amount Celková odhadovaná hodnota zákazky ako celku numeric, NULL Vypĺňaná ak total_estimated_value_type má hodnotu Jedna hodnota. Hodnotu obsahuje iba oznámenie formy PM09N.
total_estimated_value_lowest_offer Celková odhadovaná hodnota najnižšej ponuky numeric, NULL Vypĺňaná pri intervale ponúk. Hodnotu obsahuje iba oznámenie formy PM09N.
total_estimated_value_highest_offer Celková odhadovaná hodnota najvyššej ponuky numeric, NULL Vypĺňaná pri intervale ponúk. Hodnotu obsahuje iba oznámenie formy PM09N.
total_estimated_value_currency Mena varchar, NULL EUR. Hodnotu obsahuje iba oznámenie formy PM09N.
total_estimated_value_vat_included Celková odhadovaná hodnota zahŕňa DPH bool, NULL Hodnotu obsahuje iba oznámenie formy PM09N.
direct_negotiate_procedure_reason Dôvod priameho rokovacieho konania varchar, NULL Vypĺňané len pre oznámenia formy PM09N a VYSLEDOK_VO.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Obchodný vestník ALFA

Obchodný vestník obsahuje údaje o zmenách právnických osôb. Poskytované sú kompletné dáta pochádzajúce zo zdroja. Aktuálne sú do štrukturovanej podoby spracované iba niektoré z nich (vestník obchodného registra, konkurzy, likvidácie, reštrukturalizácie a zníženie základného imania).

ov.sql.gz.torrent ov.sql.gz API

Názov tabuľky Popis
ov.bulletin_issues Vydania obchodného vestníka
ov.konkurz_restrukturalizacia_actors Dlžníci a navrhovatelia podaní na konkurz, reštrukturalizáciu a likvidáciu
ov.konkurz_restrukturalizacia_issues Návrhy na konkurz, reštrukturalizáciu a oznámenia o zrušení bez likvidácie
ov.konkurz_restrukturalizacia_proposings Systémová tabuľka spájajúca návrhovateľov s konkrétnym podaním
ov.konkurz_vyrovnanie_issues Konkurzné konania
ov.likvidator_issues Oznámenia likvidátorov spoločností a iných subjektov
ov.or_podanie_issue_documents Listiny vkladaných spoločnosťou do zoznamu listín
ov.or_podanie_issues Podania na obchodný register
ov.raw_issues Podania v neštrukturovanej forme, tak ako ich poskytuje obchodný vestník
ov.znizenie_imania_ceos Konatelia, ktorí rozhodli o znížení základného imania
ov.znizenie_imania_issues Oznámenia o znížení základného imania

Tabuľka ov.bulletin_issues

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
year Rok vydania vydania int4
number Poradové číslo vydania vestníka int4 Pri novom roku čísla začínajú od 1.
published_at Dátum uzverejnenia vydania timestamp Zdroj neobsahuje presný čas. Zverejňuje sa iba dátum.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ov.konkurz_restrukturalizacia_actors

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
corporate_body_name Názov spoločnosti / osoby varchar, NULL
cin IČO int8, NULL
street Ulica varchar, NULL
building_number Orientačné číslo stavby varchar, NULL
city Mesto varchar, NULL
postal_code PSČ varchar, NULL
country Krajina varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ov.konkurz_restrukturalizacia_issues

Obsahuje štrukturovane spracované údaje podaní OV_KONKURZY_A_RESTRUKT-v-1 a OV_OZNAMENIE_ZACATIE_KONANIA_O_ZRUS_BEZ_LIKV-v-1
Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Pochádza zo zdroja.
bulletin_issue_id → ov.bulletin_issues.id Identifikátor vydania int4
raw_issue_id → ov.raw_issues.id Identifikátor neštrukturovanej verzie podania int4
court_name Názov súdu varchar
file_reference Spisová značka varchar
ics ICS varchar
released_by Meno autora varchar
releaser_position Funkcia autora varchar, NULL
sent_by Odosielateľ varchar
released_date Dátum vydania date
debtor_id → ov.konkurz_restrukturalizacia_actors.id Identifikátor dlžníka int4, NULL V prípade konania bez likvidácie sa dlžník neuvádza.
kind Druh podania varchar
heading Hlavička text, NULL
decision Rozhodnutie text, NULL
announcement Oznam text, NULL
advice Poučenie text, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ov.konkurz_restrukturalizacia_proposings

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
issue_id → ov.konkurz_restrukturalizacia_issues.id Identifikátor podania int4
actor_id → ov.konkurz_restrukturalizacia_actors.id Identifikátor navrhovateľa podania int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ov.konkurz_vyrovnanie_issues

Obsahuje štrukturovane spracované podania OB_B_KONKURZY_A_VYROVNANIA-v-1
Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
bulletin_issue_id → ov.bulletin_issues.id Identifikátor vydania int4
raw_issue_id → ov.raw_issues.id Identifikátor neštrukturovanej verzie podania int4
court_code Kód súdu varchar
court_name Celý názov súdu varchar
file_reference Spisová značka varchar
corporate_body_name Názov právnickej osoby varchar
cin IČO int4, NULL V prípade nesprávneho formátu je hodnota NULL.
street Ulica varchar, NULL
building_number Orientačné číslo stavby varchar, NULL
city Mesto varchar, NULL
postal_code PSČ varchar, NULL
country Krajina varchar, NULL
kind_code Kód typu zverejnenia varchar
kind_name Názov typu zverejnenia varchar
announcement Text zverejnenia text
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ov.likvidator_issues

Obsahuje štrukturovane spracované údaje podaní OV_LIKVIDATOR-v-1
Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
bulletin_issue_id → ov.bulletin_issues.id Identifikátor vydania int4
raw_issue_id → ov.raw_issues.id Identifikátor neštrukturovanej verzie podania int4
legal_form_code Kód právnej formy varchar
legal_form_name Názov právnej formy varchar
corporate_body_name Názov právnickej osoby varchar
cin IČO int4
sid SID varchar, NULL
street Ulica varchar
building_number Orientačné číslo stavby varchar
city Mesto varchar
postal_code PSČ varchar
country Krajina varchar
in_business_register Príznak evidovania spoločnosti v Obchodnom registri bool
br_insertion Vložka číslo v OR varchar, NULL
br_court_code Kód súdu varchar, NULL
br_court_name Celý názov súdu varchar, NULL
br_section Oddiel v OR varchar, NULL
other_registrar_name Registrátor varchar, NULL Vypĺňané v prípade ak spoločnosť nie je v OR. Môže obsahovať registrátora prípadne názov registra.
other_registration_number Registračné čílo varchar, NULL Vypĺňané napríklad pre občianske združenia.
decision_based_on Rozhodnutie na základe varchar
decision_date Dátum rozhodnutia date
claim_term Lehota na pohľadávky varchar
liquidation_start_date Dátum začiatku likvidácie date
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ov.or_podanie_issue_documents

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
or_podanie_issue_id → ov.or_podanie_issues.id Identifikátor podania OR int4
name Názov listiny varchar
delivery_date Dátum doručenia date
ruz_deposit_date Dátum uloženia v RÚZ (register účtovných závierok) date, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ov.or_podanie_issues

Obsahuje štrukturovane spracované údaje podaní OV_OR_PODANIE-v-1, OV_OR_PODANIE_ZBL-v-1 a OV_OR_PODANIE_ZBL_ZOZNAM-v-1
Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
bulletin_issue_id → ov.bulletin_issues.id Identifikátor vydania int4
raw_issue_id → ov.raw_issues.id Identifikátor neštrukturovanej verzie podania int4
br_mark OR značka varchar
br_court_code Kód súdu varchar
br_court_name Celý názov súdu varchar
kind_code Kód typu podania varchar
kind_name Názov typu podania varchar
cin IČO int4, NULL Nachádza sa iba v podaniach, kde bolo IČO uvedené a bolo v správnom formáte. V opačnom prípade je hodnota NULL.
registration_date Deň zápisu spoločnosti do OR date, NULL
corporate_body_name Názov právnickej / fyzickej osoby varchar, NULL
br_section Oddiel v obchodnom registri varchar Sro, Sa, ...
br_insertion Vložka číslo v OR varchar
text Text podania text
address_line Kompletná adresa spoločnosti varchar, NULL
street Ulica spoločnosti varchar, NULL
postal_code PSČ spoločnosti varchar, NULL
city Mesto varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ov.raw_issues

Obchodný vestník poskytuje údaje vo vydaniach. Vydanie je tvorené súbormi. Táto tabuľka obsahuje všetky súbory z vydania v neštrukturovanej forme.
Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
bulletin_issue_id → ov.bulletin_issues.id Identifikátor vydania int4
file_name Názov súboru varchar Jediný identifikátor, podľa ktorého je možné identifikovať typ podania.
content Obsah súboru text, NULL V prípade ak sa jedná o xml súbor, celý obsah súboru sa náchadza v tomto stĺpci. Pre iné typy dokumentov (PDF, ...) je hodnota v stĺpci NULL.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ov.znizenie_imania_ceos

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
znizenie_imania_issue_id → ov.znizenie_imania_issues.id Identifikátor oznámenia o znížení základného imania int4
prefixes Titul pred menom varchar, NULL
postfixes Titul za menom varchar, NULL
given_name Krstné meno varchar, NULL
family_name Priezvisko varchar, NULL
street Ulica varchar, NULL
building_number Orientačné číslo stavby varchar, NULL
postal_code PSČ varchar, NULL
city Mesto varchar, NULL
country Krajina varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ov.znizenie_imania_issues

Obsahuje štrukturovane spracované údaje podaní OV_OZNAMENIE_ZNIZENIE_ZAKLADNEHO_IMANIA_SRO-v-1, OV_OZNAMENIE_2_ZNIZENIE_ZAKLADNEHO_IMANIA_SRO-v-1, OV_OZNAMENIE_ZNIZENIE_ZAKLADNEHO_IMANIA_AS-v-1 a OV_OZNAMENIE_2_ZNIZENIE_ZAKLADNEHO_IMANIA_AS
Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
bulletin_issue_id → ov.bulletin_issues.id Identifikátor vydania int4
raw_issue_id → ov.raw_issues.id Identifikátor neštrukturovanej verzie podania int4
corporate_body_name Názov právnickej osoby varchar
street Ulica varchar, NULL
building_number Orientačné číslo stavby varchar, NULL
postal_code PSČ varchar, NULL
city Mesto varchar, NULL
country Krajina varchar, NULL
br_court_code Kód súdu varchar
br_court_name Celý názov súdu varchar
br_section Oddiel v OR varchar
br_insertion Vložka číslo v OR varchar
cin IČO int4
decision_text Text rozhodnutia text, NULL
decision_date Dátum rozhodnutia date, NULL
equity_currency_code Kód meny varchar
old_equity_value Pôvodná hodnota základného imania numeric
new_equity_value Nová hodnota základného imania numeric
resolution_store_date Dátum uloženia rozhodnutia date, NULL
first_ov_released_date Dátum OV prvého zverejnenia informácie date, NULL
first_ov_released_number Číslo OV prvého zverejnenia informácie varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Register účtovných závierok ALFA

Register účtovných závierok obsahuje dôležité informácie o hospodárení firiem na Slovensku. Momentálne poskytujeme len účtovné jednotky a číselníky.

ruz.sql.gz.torrent ruz.sql.gz API

Názov tabuľky Popis
ruz.accounting_entities Účtovné jednotky
ruz.districts Číselník okresov
ruz.legal_forms Číselník právnych foriem
ruz.municipalities Číselník sídiel
ruz.organization_sizes Číselník veľkosti organizácií
ruz.ownership_types Číselník druhov vlastníctva
ruz.regions Číselník krajov
ruz.sk_nace_categories Číselník SK NACE kvalifikácií

Tabuľka ruz.accounting_entities

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Pochádza zo zdroja.
cin IČO int4, NULL
tin DIČ int8, NULL
corporate_body_name Názov varchar, NULL
city Mesto varchar, NULL
street Ulica a číslo varchar, NULL
postal_code PSČ varchar, NULL
region_id → ruz.regions.id Identifikátor regiónu int4, NULL
district_id → ruz.districts.id Identifikátor okresu int4, NULL
municipality_id → ruz.municipalities.id Identifikátor sídla int4, NULL
last_updated_on Dátum poslednej úravy date, NULL Pochádza zo zdroja.
established_on Dátum vzniku date, NULL
legal_form_id → ruz.legal_forms.id Identifikátor právnej formy int4, NULL
sk_nace_category_id → ruz.sk_nace_categories.id Identifikátor SK NACE kvalifikácie int4, NULL
organization_size_id → ruz.organization_sizes.id Identifikátor veľkosti organizácie int4, NULL
ownership_type_id → ruz.ownership_types.id Identifikátor typu vlastníctva int4, NULL
consolidated Príznak konsolidovanej účtovnej jednotky bool, NULL
data_source Zdroj dát varchar, NULL
deleted Príznak zmazanej účtovnej jednotky bool
terminated_on Dátum zrušnia date, NULL
sid SID varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ruz.districts

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Pochádza zo zdroja.
region_id → ruz.regions.id Identifikátor regiónu int4
name_sk Názov v slovenčine varchar
name_en Názov v angličtine varchar
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ruz.legal_forms

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Pochádza zo zdroja.
name_sk Názov v slovenčine varchar
name_en Názov v angličtine varchar
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ruz.municipalities

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Pochádza zo zdroja.
parent_id int4, NULL
name_sk Názov v slovenčine varchar
name_en Názov v angličtine varchar
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ruz.organization_sizes

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Pochádza zo zdroja.
name_sk Názov v slovenčine varchar
name_en Názov v angličtine varchar
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ruz.ownership_types

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Pochádza zo zdroja.
name_sk Názov v slovenčine varchar
name_en Názov v angličtine varchar
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ruz.regions

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Pochádza zo zdroja.
name_sk Názov v slovenčine varchar
name_en Názov v angličtine varchar
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ruz.sk_nace_categories

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Pochádza zo zdroja.
name_sk Názov v slovenčine varchar
name_en Názov v angličtine varchar
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Dlžníci Sociálnej poisťovne ALFA

Zoznamy dlžníkov obsahujú informácie o dlžobách fyzických a právnických osôb voči Sociálnej poisťovni.

socpoist.sql.gz.torrent socpoist.sql.gz API

Názov tabuľky Popis
socpoist.debt_ranges Dlhy
socpoist.debtors Dlžníci
socpoist.debts_lists Zoznamy dlžníkov

Tabuľka socpoist.debt_ranges

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
debtor_id → socpoist.debtors.id Identifikátor dlžníka int4
effective_from Dátum vzniku date
effective_to Dátum ukončenia date, NULL Hodnota NULL označuje neukončený dlh k dátumu zverejnenia posledného zoznamu dlžníkov.
amount Výška dlhu numeric
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka socpoist.debtors

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
name Meno / Obchodné meno varchar
address Adresa varchar, NULL
city Mesto varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka socpoist.debts_lists

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
published_on Dátum zverejnenia date
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Dlžníci Všeobecnej zdravotnej poisťovne ALFA

Zoznamy dlžníkov obsahujú informácie o dlžobách fyzických a právnických osôb voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni.

vszp.sql.gz.torrent vszp.sql.gz API

Názov tabuľky Popis
vszp.debt_ranges Dlhy
vszp.debtors Dlžníci
vszp.debts_lists Zoznamy dlžníkov
vszp.health_care_ranges Nároky na poskytnutie plnej zdravotnej starostlivosti

Tabuľka vszp.debt_ranges

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
debtor_id → vszp.debtors.id Identifikátor dlžníka int4, NULL
effective_from Dátum vzniku date
effective_to Dátum ukončenia date, NULL Hodnota NULL označuje neukončený dlh k dátumu zverejnenia posledného zoznamu dlžníkov.
amount Výška dlhu numeric
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka vszp.debtors

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
name Meno / Obchodné meno varchar
city Mesto varchar, NULL
address Ulica a číslo varchar, NULL
postal_code PSČ varchar, NULL
cin IČO varchar, NULL
payer_type Typ platiteľa varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka vszp.debts_lists

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
published_on Dátum zverejnenia date
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka vszp.health_care_ranges

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
debtor_id → vszp.debtors.id Identifikátor dlžníka int4
full_coverage Nárok dlžníka na plnú zdravotnú starostlivosť bool
effective_from Dátum vzniku date
effective_to Dátum ukončenia date, NULL Hodnota NULL označuje neukončený interval k dátumu zverejnenia posledného zoznamu dlžníkov.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Zoznam inštitúcií so zriadenou elektronickou schránkou ALFA

Zoznam inštitúcií so zriadenou elektronickou schránkou.

Názov tabuľky Popis
upvs.public_authority_edesks Elektronické schránky inštitúcii

Tabuľka upvs.public_authority_edesks

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
cin IČO int8
uri Identifikátor schránky varchar
name Názov schránky inštitúcie varchar
street Ulica varchar, NULL
street_number Číslo domu varchar, NULL
postal_code PSČ varchar, NULL
city Mesto varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

ITMS2014+ ALFA

Projekt ITMS2014+ obsahuje rozsiahle dáta o čerpaní peňazí z európskych operačných programov.

Zdrojová dokumentácia sa nachádza na https://opendata.itms2014.sk/swagger/?url=/v1/swagger.json

itms.sql.gz.torrent itms.sql.gz

Názov tabuľky Popis
itms.dodavatelia
itms.konkretne_ciele
itms.konkretne_ciele_prioritna_os
itms.operacne_programy
itms.operacne_programy_subjekty
itms.prioritna_os_operacne_programy
itms.prioritne_osi
itms.projekty_ukoncene
itms.projekty_ukoncene_aktivity
itms.projekty_ukoncene_aktivity_subjekty
itms.projekty_ukoncene_formy_financovania
itms.projekty_ukoncene_formy_financovania_ciele
itms.projekty_ukoncene_hospodarske_cinnosti
itms.projekty_ukoncene_hospodarske_cinnosti_ciele
itms.projekty_ukoncene_intenzity
itms.projekty_ukoncene_intenzity_subjekty
itms.projekty_ukoncene_intenzity_zdroje
itms.projekty_ukoncene_meratelne_ukazovatele
itms.projekty_ukoncene_miesta_realizacie
itms.projekty_ukoncene_miesta_realizacie_units
itms.projekty_ukoncene_monitorovacie_terminy
itms.projekty_ukoncene_oblasti_intervencie
itms.projekty_ukoncene_oblasti_intervencie_ciele
itms.projekty_ukoncene_organizacne_zlozky
itms.projekty_ukoncene_partneri
itms.projekty_ukoncene_prijimatel
itms.projekty_ukoncene_schvalene_zonfp
itms.projekty_ukoncene_typy_uzemia
itms.projekty_ukoncene_typy_uzemia_ciele
itms.projekty_ukoncene_uzemne_mechanizmy
itms.projekty_ukoncene_uzemne_mechanizmy_ciele
itms.projekty_ukoncene_vyzva
itms.projekty_vrealizacii
itms.projekty_vrealizacii_aktivity
itms.projekty_vrealizacii_aktivity_subjekty
itms.projekty_vrealizacii_formy_financovania
itms.projekty_vrealizacii_formy_financovania_ciele
itms.projekty_vrealizacii_hospodarske_cinnosti
itms.projekty_vrealizacii_hospodarske_cinnosti_ciele
itms.projekty_vrealizacii_intenzity
itms.projekty_vrealizacii_intenzity_subjekty
itms.projekty_vrealizacii_intenzity_zdroje
itms.projekty_vrealizacii_meratelne_ukazovatele
itms.projekty_vrealizacii_miesta_realizacie
itms.projekty_vrealizacii_miesta_realizacie_units
itms.projekty_vrealizacii_monitorovacie_terminy
itms.projekty_vrealizacii_oblasti_intervencie
itms.projekty_vrealizacii_oblasti_intervencie_ciele
itms.projekty_vrealizacii_organizacne_zlozky
itms.projekty_vrealizacii_partneri
itms.projekty_vrealizacii_prijimatel
itms.projekty_vrealizacii_schvalene_zonfp
itms.projekty_vrealizacii_typy_uzemia
itms.projekty_vrealizacii_typy_uzemia_ciele
itms.projekty_vrealizacii_uzemne_mechanizmy
itms.projekty_vrealizacii_uzemne_mechanizmy_ciele
itms.projekty_vrealizacii_vyzva
itms.subjekty
itms.uctovne_doklady
itms.uctovne_doklady_dodavatel
itms.uctovne_doklady_polozky_dokladu
itms.uctovne_doklady_projekty
itms.uctovne_doklady_verejne_obstaravania
itms.uctovne_doklady_vlastnik_dokladu
itms.verejne_obstaravania
itms.verejne_obstaravania_druh_zakazky
itms.verejne_obstaravania_hlavny_predmet_doplnkovy_slovniky
itms.verejne_obstaravania_hlavny_predmet_hlavny_slovniky
itms.verejne_obstaravania_metody_vo
itms.verejne_obstaravania_obstaravatel
itms.verejne_obstaravania_operacne_programy
itms.verejne_obstaravania_postup_obstaravania
itms.verejne_obstaravania_projekty
itms.verejne_obstaravania_uctovne_doklady
itms.verejne_obstaravania_zadavatel
itms.vyzvy_planovane
itms.vyzvy_planovane_ciele
itms.vyzvy_planovane_doplnujuce_info
itms.vyzvy_planovane_poskytovatelia
itms.vyzvy_planovane_vyhlasovatel
itms.vyzvy_vyhlasene
itms.vyzvy_vyhlasene_ciele
itms.vyzvy_vyhlasene_doplnujuce_info
itms.vyzvy_vyhlasene_fondy
itms.vyzvy_vyhlasene_poskytovatelia
itms.vyzvy_vyhlasene_vyhlasovatel
itms.vzvy_vyhlasene_kontaktne_osoby
itms.vzvy_vyhlasene_planovane_vyzvy
itms.vzvy_vyhlasene_posudzovane_obdobia
itms.zmluvy_verejne_obstaravanie
itms.zmluvy_verejne_obstaravanie_dalsie_url
itms.zmluvy_verejne_obstaravanie_dodavatelia
itms.zmluvy_verejne_obstaravanie_dodavatelia_dodavatel
itms.zmluvy_verejne_obstaravanie_hlavny_dodavatel
itms.zonfp_prijate
itms.zonfp_prijate_aktivity_projekt_subjekty
itms.zonfp_prijate_aktivity_projekty
itms.zonfp_prijate_formy_financovania
itms.zonfp_prijate_formy_financovania_ciele
itms.zonfp_prijate_hospodarske_cinnosti
itms.zonfp_prijate_hospodarske_cinnosti_ciele
itms.zonfp_prijate_meratelne_ukazovatele
itms.zonfp_prijate_miesta_realizacie
itms.zonfp_prijate_miesta_realizacie_units
itms.zonfp_prijate_oblasti_intervencie
itms.zonfp_prijate_oblasti_intervencie_ciele
itms.zonfp_prijate_organizacne_zlozky
itms.zonfp_prijate_partneri
itms.zonfp_prijate_typy_uzemia
itms.zonfp_prijate_typy_uzemia_ciele
itms.zonfp_prijate_uzemne_mechanizmy
itms.zonfp_prijate_uzemne_mechanizmy_ciele
itms.zonfp_prijate_vyzvy
itms.zonfp_prijate_ziadatel
itms.zonfp_schvalene
itms.zonfp_schvalene_aktivity_projekt_subjekty
itms.zonfp_schvalene_aktivity_projekty
itms.zonfp_schvalene_formy_financovania
itms.zonfp_schvalene_formy_financovania_ciele
itms.zonfp_schvalene_hodnotitelia
itms.zonfp_schvalene_hospodarske_cinnosti
itms.zonfp_schvalene_hospodarske_cinnosti_ciele
itms.zonfp_schvalene_meratelne_ukazovatele
itms.zonfp_schvalene_miesta_realizacie
itms.zonfp_schvalene_miesta_realizacie_units
itms.zonfp_schvalene_oblasti_intervencie
itms.zonfp_schvalene_oblasti_intervencie_ciele
itms.zonfp_schvalene_organizacne_zlozky
itms.zonfp_schvalene_partneri
itms.zonfp_schvalene_typy_uzemia
itms.zonfp_schvalene_typy_uzemia_ciele
itms.zonfp_schvalene_uzemne_mechanizmy
itms.zonfp_schvalene_uzemne_mechanizmy_ciele
itms.zonfp_schvalene_vyzvy
itms.zonfp_schvalene_ziadatel
itms.zonfp_zamietnute
itms.zonfp_zamietnute_aktivity_projekt_subjekty
itms.zonfp_zamietnute_aktivity_projekty
itms.zonfp_zamietnute_formy_financovania
itms.zonfp_zamietnute_formy_financovania_ciele
itms.zonfp_zamietnute_hospodarske_cinnosti
itms.zonfp_zamietnute_hospodarske_cinnosti_ciele
itms.zonfp_zamietnute_meratelne_ukazovatele
itms.zonfp_zamietnute_miesta_realizacie
itms.zonfp_zamietnute_miesta_realizacie_units
itms.zonfp_zamietnute_oblasti_intervencie
itms.zonfp_zamietnute_oblasti_intervencie_ciele
itms.zonfp_zamietnute_organizacne_zlozky
itms.zonfp_zamietnute_partneri
itms.zonfp_zamietnute_typy_uzemia
itms.zonfp_zamietnute_typy_uzemia_ciele
itms.zonfp_zamietnute_uzemne_mechanizmy
itms.zonfp_zamietnute_uzemne_mechanizmy_ciele
itms.zonfp_zamietnute_vysledok_konania
itms.zonfp_zamietnute_vyzvy
itms.zonfp_zamietnute_ziadatel
itms.zop_predlozene
itms.zop_predlozene_predfinancovanie
itms.zop_predlozene_predkladana_za
itms.zop_predlozene_prijimatel
itms.zop_predlozene_projekt
itms.zop_uhradene
itms.zop_uhradene_predfinancovanie
itms.zop_uhradene_predkladana_za
itms.zop_uhradene_prijimatel
itms.zop_uhradene_projekt
itms.zop_zamietnute
itms.zop_zamietnute_predfinancovanie
itms.zop_zamietnute_predkladana_za
itms.zop_zamietnute_prijimatel
itms.zop_zamietnute_projekt

Tabuľka itms.dodavatelia

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
dic varchar, NULL
ico varchar, NULL
ine_identifikacne_cislo varchar, NULL
nazov varchar, NULL
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.konkretne_ciele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
fond varchar, NULL
kategoria_regionov varchar, NULL
kod varchar, NULL
nazov varchar, NULL
technicka_asistencia bool, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.konkretne_ciele_prioritna_os

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
konkretne_ciele_id → itms.konkretne_ciele.id int8

Tabuľka itms.operacne_programy

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
kod_cci varchar, NULL
kod varchar, NULL
nazov varchar, NULL
skratka varchar, NULL
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.operacne_programy_subjekty

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
operacne_programy_id → itms.operacne_programy.id int8
ico varchar, NULL
ine_identifikacne_cislo varchar, NULL

Tabuľka itms.prioritna_os_operacne_programy

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
prioritne_osi_id → itms.prioritne_osi.id int8

Tabuľka itms.prioritne_osi

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
nazov varchar, NULL
kod varchar, NULL
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.projekty_ukoncene

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
akronym varchar, NULL
cislo_zmluvy varchar, NULL
kod varchar, NULL
nazov varchar, NULL
stav varchar, NULL
datum_konca_hlavnych_aktivit timestamp, NULL
datum_konca_realizacie timestamp, NULL
datum_platnosti_zmluvy timestamp, NULL
datum_ucinnosti_zmluvy timestamp, NULL
datum_zaciatku_hlavnych_aktivit timestamp, NULL
datum_zaciatku_realizacie timestamp, NULL
dlzka_celkova_hlavnych_aktivit int8, NULL
dlzka_celkova_projektu int8, NULL
suma_celkova_projektov_generujucich_prijem numeric, NULL
suma_zazmluvnena numeric, NULL
suma_zazmluvnena_povodna numeric, NULL
popis_projektu text, NULL
zameranie_projektu text, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.projekty_ukoncene_aktivity

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
projekty_ukoncene_id → itms.projekty_ukoncene.id int8
datum_konca_planovany varchar, NULL
datum_konca_skutocny varchar, NULL
datum_zaciatku_planovany varchar, NULL
datum_zaciatku_skutocny varchar, NULL
kod varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.projekty_ukoncene_aktivity_subjekty

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
projekty_ukoncene_aktivity_id → itms.projekty_ukoncene_aktivity.id int8
ico varchar, NULL
ine_identifikacne_cislo varchar, NULL

Tabuľka itms.projekty_ukoncene_formy_financovania

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
projekty_ukoncene_id → itms.projekty_ukoncene.id int8
kod_zdroj varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.projekty_ukoncene_formy_financovania_ciele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
projekty_ukoncene_formy_financovania_id → itms.projekty_ukoncene_formy_financovania.id int8

Tabuľka itms.projekty_ukoncene_hospodarske_cinnosti

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
projekty_ukoncene_id → itms.projekty_ukoncene.id int8
kod_zdroj varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.projekty_ukoncene_hospodarske_cinnosti_ciele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
projekty_ukoncene_hospodarske_cinnosti_id → itms.projekty_ukoncene_hospodarske_cinnosti.id int8

Tabuľka itms.projekty_ukoncene_intenzity

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
projekty_ukoncene_id → itms.projekty_ukoncene.id int8
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.projekty_ukoncene_intenzity_subjekty

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
projekty_ukoncene_intenzity_id → itms.projekty_ukoncene_intenzity.id int8
ico varchar, NULL
ine_identifikacne_cislo varchar, NULL

Tabuľka itms.projekty_ukoncene_intenzity_zdroje

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
projekty_ukoncene_intenzity_id → itms.projekty_ukoncene_intenzity.id int8
cerpanie_eu numeric, NULL
cerpanie_ro numeric, NULL
percento numeric, NULL
suma_zazmluvnena numeric, NULL
typ varchar, NULL
kod varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.projekty_ukoncene_meratelne_ukazovatele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
projekty_ukoncene_id → itms.projekty_ukoncene.id int8
aktualny_skutocny_stav numeric, NULL
hodnota_cielova_celkova numeric, NULL
kod varchar, NULL
merna_jednotka varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.projekty_ukoncene_miesta_realizacie

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
projekty_ukoncene_id → itms.projekty_ukoncene.id int8

Tabuľka itms.projekty_ukoncene_miesta_realizacie_units

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
projekty_ukoncene_miesta_realizacie_id → itms.projekty_ukoncene_miesta_realizacie.id int8
typ varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.projekty_ukoncene_monitorovacie_terminy

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
projekty_ukoncene_id → itms.projekty_ukoncene.id int8
datum_predlozenia_najneskorsi varchar, NULL
termin_monitorovania varchar, NULL
typ_monitorovacej_spravy varchar, NULL
poradove_cislo int8, NULL

Tabuľka itms.projekty_ukoncene_oblasti_intervencie

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
projekty_ukoncene_id → itms.projekty_ukoncene.id int8
kod_zdroj varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.projekty_ukoncene_oblasti_intervencie_ciele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
projekty_ukoncene_oblasti_intervencie_id → itms.projekty_ukoncene_oblasti_intervencie.id int8

Tabuľka itms.projekty_ukoncene_organizacne_zlozky

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
projekty_ukoncene_id → itms.projekty_ukoncene.id int8
adresa varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.projekty_ukoncene_partneri

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
projekty_ukoncene_id → itms.projekty_ukoncene.id int8
ico varchar, NULL
ine_identifikacne_cislo varchar, NULL

Tabuľka itms.projekty_ukoncene_prijimatel

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
projekty_ukoncene_id → itms.projekty_ukoncene.id int8
ine_identifikacne_cislo varchar, NULL
ico varchar, NULL

Tabuľka itms.projekty_ukoncene_schvalene_zonfp

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id int4
itms_identifier int8, NULL
projekty_ukoncene_id → itms.projekty_ukoncene.id int4, NULL

Tabuľka itms.projekty_ukoncene_typy_uzemia

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
projekty_ukoncene_id → itms.projekty_ukoncene.id int8
kod_zdroj varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.projekty_ukoncene_typy_uzemia_ciele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
projekty_ukoncene_typy_uzemia_id → itms.projekty_ukoncene_typy_uzemia.id int8

Tabuľka itms.projekty_ukoncene_uzemne_mechanizmy

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
projekty_ukoncene_id → itms.projekty_ukoncene.id int8
kod_zdroj varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.projekty_ukoncene_uzemne_mechanizmy_ciele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
projekty_ukoncene_uzemne_mechanizmy_id → itms.projekty_ukoncene_uzemne_mechanizmy.id int8

Tabuľka itms.projekty_ukoncene_vyzva

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
projekty_ukoncene_id → itms.projekty_ukoncene.id int8

Tabuľka itms.projekty_vrealizacii

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
akronym varchar, NULL
cislo_zmluvy varchar, NULL
kod varchar, NULL
nazov varchar, NULL
stav varchar, NULL
datum_konca_hlavnych_aktivit timestamp, NULL
datum_konca_realizacie timestamp, NULL
datum_platnosti_zmluvy timestamp, NULL
datum_ucinnosti_zmluvy timestamp, NULL
datum_zaciatku_hlavnych_aktivit timestamp, NULL
datum_zaciatku_realizacie timestamp, NULL
dlzka_celkova_hlavnych_aktivit int8, NULL
dlzka_celkova_projektu int8, NULL
suma_celkova_projektov_generujucich_prijem numeric, NULL
suma_zazmluvnena numeric, NULL
suma_zazmluvnena_povodna numeric, NULL
popis_projektu text, NULL
zameranie_projektu text, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.projekty_vrealizacii_aktivity

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
projekty_vrealizacii_id → itms.projekty_vrealizacii.id int8
datum_konca_planovany varchar, NULL
datum_konca_skutocny varchar, NULL
datum_zaciatku_planovany varchar, NULL
datum_zaciatku_skutocny varchar, NULL
kod varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.projekty_vrealizacii_aktivity_subjekty

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
projekty_vrealizacii_aktivity_id → itms.projekty_vrealizacii_aktivity.id int8
ico varchar, NULL
ine_identifikacne_cislo varchar, NULL

Tabuľka itms.projekty_vrealizacii_formy_financovania

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
projekty_vrealizacii_id → itms.projekty_vrealizacii.id int8
kod_zdroj varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.projekty_vrealizacii_formy_financovania_ciele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
projekty_vrealizacii_formy_financovania_id → itms.projekty_vrealizacii_formy_financovania.id int8

Tabuľka itms.projekty_vrealizacii_hospodarske_cinnosti

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
projekty_vrealizacii_id → itms.projekty_vrealizacii.id int8
kod_zdroj varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.projekty_vrealizacii_hospodarske_cinnosti_ciele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
projekty_vrealizacii_hospodarske_cinnosti_id → itms.projekty_vrealizacii_hospodarske_cinnosti.id int8

Tabuľka itms.projekty_vrealizacii_intenzity

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
projekty_vrealizacii_id → itms.projekty_vrealizacii.id int8
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.projekty_vrealizacii_intenzity_subjekty

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
projekty_vrealizacii_intenzity_id → itms.projekty_vrealizacii_intenzity.id int8
ico varchar, NULL
ine_identifikacne_cislo varchar, NULL

Tabuľka itms.projekty_vrealizacii_intenzity_zdroje

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
projekty_vrealizacii_intenzity_id → itms.projekty_vrealizacii_intenzity.id int8
cerpanie_eu numeric, NULL
cerpanie_ro numeric, NULL
percento numeric, NULL
suma_zazmluvnena numeric, NULL
typ varchar, NULL
kod varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.projekty_vrealizacii_meratelne_ukazovatele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
projekty_vrealizacii_id → itms.projekty_vrealizacii.id int8
aktualny_skutocny_stav numeric, NULL
hodnota_cielova_celkova numeric, NULL
kod varchar, NULL
merna_jednotka varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.projekty_vrealizacii_miesta_realizacie

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
projekty_vrealizacii_id → itms.projekty_vrealizacii.id int8

Tabuľka itms.projekty_vrealizacii_miesta_realizacie_units

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
projekty_vrealizacii_miesta_realizacie_id → itms.projekty_vrealizacii_miesta_realizacie.id int8
typ varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.projekty_vrealizacii_monitorovacie_terminy

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
projekty_vrealizacii_id → itms.projekty_vrealizacii.id int8
datum_predlozenia_najneskorsi varchar, NULL
termin_monitorovania varchar, NULL
typ_monitorovacej_spravy varchar, NULL
poradove_cislo int8, NULL

Tabuľka itms.projekty_vrealizacii_oblasti_intervencie

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
projekty_vrealizacii_id → itms.projekty_vrealizacii.id int8
kod_zdroj varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.projekty_vrealizacii_oblasti_intervencie_ciele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
projekty_vrealizacii_oblasti_intervencie_id → itms.projekty_vrealizacii_oblasti_intervencie.id int8

Tabuľka itms.projekty_vrealizacii_organizacne_zlozky

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
projekty_vrealizacii_id → itms.projekty_vrealizacii.id int8
adresa varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.projekty_vrealizacii_partneri

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
projekty_vrealizacii_id → itms.projekty_vrealizacii.id int8
ico varchar, NULL
ine_identifikacne_cislo varchar, NULL

Tabuľka itms.projekty_vrealizacii_prijimatel

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
projekty_vrealizacii_id → itms.projekty_vrealizacii.id int8
ine_identifikacne_cislo varchar, NULL
ico varchar, NULL

Tabuľka itms.projekty_vrealizacii_schvalene_zonfp

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id int4
itms_identifier int8, NULL
projekty_vrealizacii_id → itms.projekty_vrealizacii.id int4, NULL

Tabuľka itms.projekty_vrealizacii_typy_uzemia

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
projekty_vrealizacii_id → itms.projekty_vrealizacii.id int8
kod_zdroj varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.projekty_vrealizacii_typy_uzemia_ciele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
projekty_vrealizacii_typy_uzemia_id → itms.projekty_vrealizacii_typy_uzemia.id int8

Tabuľka itms.projekty_vrealizacii_uzemne_mechanizmy

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
projekty_vrealizacii_id → itms.projekty_vrealizacii.id int8
kod_zdroj varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.projekty_vrealizacii_uzemne_mechanizmy_ciele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
projekty_vrealizacii_uzemne_mechanizmy_id → itms.projekty_vrealizacii_uzemne_mechanizmy.id int8

Tabuľka itms.projekty_vrealizacii_vyzva

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
projekty_vrealizacii_id → itms.projekty_vrealizacii.id int8

Tabuľka itms.subjekty

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
dic varchar, NULL
ico varchar, NULL
ine_identifikacne_cislo varchar, NULL
nazov varchar, NULL
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.uctovne_doklady

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
celkova_vyska_dokladu numeric, NULL
cislo_dokladu varchar, NULL
cislo_zmluvy_s_dodavatelom_bez_vo varchar, NULL
nazov varchar, NULL
typ varchar, NULL
datum_uhrady timestamp, NULL
datum_vyhotovenia timestamp, NULL
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.uctovne_doklady_dodavatel

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
uctovne_doklady_id → itms.uctovne_doklady.id int8
ico varchar, NULL
ine_identifikacne_cislo varchar, NULL

Tabuľka itms.uctovne_doklady_polozky_dokladu

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
uctovne_doklady_id → itms.uctovne_doklady.id int8
dph numeric, NULL
jednotkova_cena numeric, NULL
mnozstvo numeric, NULL
sadzba_dph numeric, NULL
suma_bez_dph numeric, NULL
suma_opravnena numeric, NULL
suma_spolu numeric, NULL
suma_ziadana numeric, NULL
suma_zrealizovanych_vydavkov numeric, NULL
nazov varchar, NULL
poradove_cislo int8, NULL

Tabuľka itms.uctovne_doklady_projekty

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
uctovne_doklady_id → itms.uctovne_doklady.id int8

Tabuľka itms.uctovne_doklady_verejne_obstaravania

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
uctovne_doklady_id → itms.uctovne_doklady.id int8

Tabuľka itms.uctovne_doklady_vlastnik_dokladu

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
uctovne_doklady_id → itms.uctovne_doklady.id int8
ico varchar, NULL
ine_identifikacne_cislo varchar, NULL

Tabuľka itms.verejne_obstaravania

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
cislo_vestnika varchar, NULL
cislo_zverejnenia_vo_vestniku varchar, NULL
kod varchar, NULL
nazov varchar, NULL
stav varchar, NULL
url_odkaz_oznamenie varchar, NULL
pocet_prijatych_ponuk int8, NULL
pocet_vylucenych_ponuk int8, NULL
predpokladana_hodnota_zakazky numeric, NULL
datum_zverejnenia_vo_vestniku timestamp, NULL
zverejnene_vo_vestniku_eu bool, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.verejne_obstaravania_druh_zakazky

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
verejne_obstaravania_id → itms.verejne_obstaravania.id int8
kod_zdroj varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.verejne_obstaravania_hlavny_predmet_doplnkovy_slovniky

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
verejne_obstaravania_id → itms.verejne_obstaravania.id int8
kod_zdroj varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.verejne_obstaravania_hlavny_predmet_hlavny_slovniky

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
verejne_obstaravania_id → itms.verejne_obstaravania.id int8
kod_zdroj varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.verejne_obstaravania_metody_vo

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
verejne_obstaravania_id → itms.verejne_obstaravania.id int8
kod_zdroj varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.verejne_obstaravania_obstaravatel

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
verejne_obstaravania_id → itms.verejne_obstaravania.id int8
ico varchar, NULL
ine_identifikacne_cislo varchar, NULL

Tabuľka itms.verejne_obstaravania_operacne_programy

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
verejne_obstaravania_id → itms.verejne_obstaravania.id int8

Tabuľka itms.verejne_obstaravania_postup_obstaravania

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
verejne_obstaravania_id → itms.verejne_obstaravania.id int8
kod_zdroj varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.verejne_obstaravania_projekty

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
verejne_obstaravania_id → itms.verejne_obstaravania.id int8

Tabuľka itms.verejne_obstaravania_uctovne_doklady

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
verejne_obstaravania_id → itms.verejne_obstaravania.id int8

Tabuľka itms.verejne_obstaravania_zadavatel

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
verejne_obstaravania_id → itms.verejne_obstaravania.id int8
ico varchar, NULL
ine_identifikacne_cislo varchar, NULL

Tabuľka itms.vyzvy_planovane

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
druh varchar, NULL
kod varchar, NULL
nazov varchar, NULL
stav varchar, NULL
typ varchar, NULL
alokacia_eu numeric, NULL
alokacia_sr numeric, NULL
technicka_asistencia bool, NULL
typ1_kolo varchar, NULL
typ2_kolo varchar, NULL
datum_uzavretia1_kolo timestamp, NULL
datum_uzavretia2_kolo timestamp, NULL
datum_vyhlasenia1_kolo timestamp, NULL
datum_vyhlasenia2_kolo timestamp, NULL
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.vyzvy_planovane_ciele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
vyzvy_planovane_id → itms.vyzvy_planovane.id int8

Tabuľka itms.vyzvy_planovane_doplnujuce_info

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
vyzvy_planovane_id → itms.vyzvy_planovane.id int8
nazov varchar, NULL
url varchar, NULL

Tabuľka itms.vyzvy_planovane_poskytovatelia

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
vyzvy_planovane_id → itms.vyzvy_planovane.id int8
ico varchar, NULL
ine_identifikacne_cislo varchar, NULL

Tabuľka itms.vyzvy_planovane_vyhlasovatel

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
vyzvy_planovane_id → itms.vyzvy_planovane.id int8
ico varchar, NULL
ine_identifikacne_cislo varchar, NULL

Tabuľka itms.vyzvy_vyhlasene

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
druh varchar, NULL
kod varchar, NULL
nazov varchar, NULL
stav varchar, NULL
typ varchar, NULL
alokacia_eu numeric, NULL
alokacia_sr numeric, NULL
technicka_asistencia bool, NULL
datum_uzavretia timestamp, NULL
datum_vyhlasenia timestamp, NULL
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.vyzvy_vyhlasene_ciele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
vyzvy_vyhlasene_id → itms.vyzvy_vyhlasene.id int8

Tabuľka itms.vyzvy_vyhlasene_doplnujuce_info

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
vyzvy_vyhlasene_id → itms.vyzvy_vyhlasene.id int8
nazov varchar, NULL
url varchar, NULL

Tabuľka itms.vyzvy_vyhlasene_fondy

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
vyzvy_vyhlasene_id → itms.vyzvy_vyhlasene.id int8
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.vyzvy_vyhlasene_poskytovatelia

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
vyzvy_vyhlasene_id → itms.vyzvy_vyhlasene.id int8
ico varchar, NULL
ine_identifikacne_cislo varchar, NULL

Tabuľka itms.vyzvy_vyhlasene_vyhlasovatel

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
vyzvy_vyhlasene_id → itms.vyzvy_vyhlasene.id int8
ico varchar, NULL
ine_identifikacne_cislo varchar, NULL

Tabuľka itms.vzvy_vyhlasene_kontaktne_osoby

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
vyzvy_vyhlasene_id → itms.vyzvy_vyhlasene.id int8
email varchar, NULL
meno varchar, NULL
meno_uplne varchar, NULL
priezvisko varchar, NULL
telefon varchar, NULL

Tabuľka itms.vzvy_vyhlasene_planovane_vyzvy

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
vyzvy_vyhlasene_id → itms.vyzvy_vyhlasene.id int8

Tabuľka itms.vzvy_vyhlasene_posudzovane_obdobia

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
vyzvy_vyhlasene_id → itms.vyzvy_vyhlasene.id int8
datum_uzavierky varchar, NULL
poradove_cislo int8, NULL

Tabuľka itms.zmluvy_verejne_obstaravanie

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
verejne_obstaravania_id → itms.verejne_obstaravania.id int8
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
cislo_zmluvy varchar, NULL
kod varchar, NULL
nazov varchar, NULL
predmet_zmluvy varchar, NULL
url_odkaz_na_zmluvu varchar, NULL
celkova_suma_zmluvy numeric, NULL
suma_bez_dph numeric, NULL
datum_platnosti timestamp, NULL
datum_ucinnosti timestamp, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.zmluvy_verejne_obstaravanie_dalsie_url

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zmluvy_verejne_obstaravanie_id → itms.zmluvy_verejne_obstaravanie.id int8
nazov varchar, NULL
url varchar, NULL

Tabuľka itms.zmluvy_verejne_obstaravanie_dodavatelia

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zmluvy_verejne_obstaravanie_id → itms.zmluvy_verejne_obstaravanie.id int8
je_hlavny_dodavatel bool, NULL

Tabuľka itms.zmluvy_verejne_obstaravanie_dodavatelia_dodavatel

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zmluvy_verejne_obstaravanie_dodavatelia_id → itms.zmluvy_verejne_obstaravanie_dodavatelia.id int8
ico varchar, NULL
ine_identifikacne_cislo varchar, NULL

Tabuľka itms.zmluvy_verejne_obstaravanie_hlavny_dodavatel

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zmluvy_verejne_obstaravanie_id → itms.zmluvy_verejne_obstaravanie.id int8
ico varchar, NULL
ine_identifikacne_cislo varchar, NULL

Tabuľka itms.zonfp_prijate

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
akronym varchar, NULL
kod varchar, NULL
nazov varchar, NULL
zameranie_projektu varchar, NULL
popis_projektu text, NULL
datum_predlozenia timestamp, NULL
datum_ziadany_konca_hlavnych_aktivit timestamp, NULL
datum_ziadany_konca_realizacie timestamp, NULL
datum_ziadany_zaciatku_hlavnych_aktivit timestamp, NULL
datum_ziadany_zaciatku_realizacie timestamp, NULL
percento_ziadane_spolufinancovania numeric, NULL
suma_ziadana_celkova numeric, NULL
suma_ziadana_celkova_projektov_generujucich_prijem numeric, NULL
suma_ziadana_nfp numeric, NULL
suma_ziadana_vlastnych_zdrojov numeric, NULL
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.zonfp_prijate_aktivity_projekt_subjekty

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_prijate_aktivity_projekty_id → itms.zonfp_prijate_aktivity_projekty.id int8
ico varchar, NULL
dic varchar, NULL
ine_identifikacne_cislo varchar, NULL

Tabuľka itms.zonfp_prijate_aktivity_projekty

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zonfp_prijate_id → itms.zonfp_prijate.id int8
kod varchar, NULL
nazov varchar, NULL
datum_konca_planovany varchar, NULL
datum_konca_skutocny varchar, NULL
datum_zaciatku_planovany varchar, NULL
datum_zaciatku_skutocny varchar, NULL

Tabuľka itms.zonfp_prijate_formy_financovania

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_prijate_id → itms.zonfp_prijate.id int8
kod_zdroj varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.zonfp_prijate_formy_financovania_ciele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_prijate_formy_financovania_id → itms.zonfp_prijate_formy_financovania.id int8

Tabuľka itms.zonfp_prijate_hospodarske_cinnosti

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_prijate_id → itms.zonfp_prijate.id int8
kod_zdroj varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.zonfp_prijate_hospodarske_cinnosti_ciele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_prijate_hospodarske_cinnosti_id → itms.zonfp_prijate_hospodarske_cinnosti.id int8

Tabuľka itms.zonfp_prijate_meratelne_ukazovatele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zonfp_prijate_id → itms.zonfp_prijate.id int8
kod varchar, NULL
merna_jednotka varchar, NULL
nazov varchar, NULL
aktualny_skutocny_stav numeric, NULL
hodnota_cielova_celkova numeric, NULL

Tabuľka itms.zonfp_prijate_miesta_realizacie

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zonfp_prijate_id → itms.zonfp_prijate.id int8

Tabuľka itms.zonfp_prijate_miesta_realizacie_units

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_prijate_miesta_realizacie_id → itms.zonfp_prijate_miesta_realizacie.id int8
typ varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.zonfp_prijate_oblasti_intervencie

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_prijate_id → itms.zonfp_prijate.id int8
kod_zdroj varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.zonfp_prijate_oblasti_intervencie_ciele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_prijate_oblasti_intervencie_id → itms.zonfp_prijate_oblasti_intervencie.id int8

Tabuľka itms.zonfp_prijate_organizacne_zlozky

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_prijate_id → itms.zonfp_prijate.id int8
adresa varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.zonfp_prijate_partneri

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_prijate_id → itms.zonfp_prijate.id int8
ico varchar, NULL
dic varchar, NULL
ine_identifikacne_cislo varchar, NULL

Tabuľka itms.zonfp_prijate_typy_uzemia

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_prijate_id → itms.zonfp_prijate.id int8
kod_zdroj varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.zonfp_prijate_typy_uzemia_ciele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_prijate_typy_uzemia_id → itms.zonfp_prijate_typy_uzemia.id int8

Tabuľka itms.zonfp_prijate_uzemne_mechanizmy

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_prijate_id → itms.zonfp_prijate.id int8
kod_zdroj varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.zonfp_prijate_uzemne_mechanizmy_ciele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_prijate_uzemne_mechanizmy_id → itms.zonfp_prijate_uzemne_mechanizmy.id int8

Tabuľka itms.zonfp_prijate_vyzvy

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_prijate_id → itms.zonfp_prijate.id int8

Tabuľka itms.zonfp_prijate_ziadatel

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_prijate_id → itms.zonfp_prijate.id int8
ico varchar, NULL
dic varchar, NULL
ine_identifikacne_cislo varchar, NULL

Tabuľka itms.zonfp_schvalene

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
akronym varchar, NULL
kod varchar, NULL
nazov varchar, NULL
zameranie_projektu varchar, NULL
popis_projektu text, NULL
datum_schvalenia timestamp, NULL
datum_schvaleny_konca_hlavnych_aktivit timestamp, NULL
datum_schvaleny_konca_realizacie timestamp, NULL
datum_schvaleny_zaciatku_hlavnych_aktivit timestamp, NULL
datum_schvaleny_zaciatku_realizacie timestamp, NULL
percento_schvalene_spolufinancovania numeric, NULL
pocet_bodov_hodnotenia_celkovy numeric, NULL
suma_schvalena_celkova numeric, NULL
suma_schvalena_celkova_projektov_generujucich_prijem numeric, NULL
suma_schvalena_nfp numeric, NULL
suma_schvalena_vlastnych_zdrojov numeric, NULL
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.zonfp_schvalene_aktivity_projekt_subjekty

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_schvalene_aktivity_projekty_id → itms.zonfp_schvalene_aktivity_projekty.id int8
ico varchar, NULL
dic varchar, NULL
ine_identifikacne_cislo varchar, NULL

Tabuľka itms.zonfp_schvalene_aktivity_projekty

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zonfp_schvalene_id → itms.zonfp_schvalene.id int8
kod varchar, NULL
nazov varchar, NULL
datum_konca_planovany varchar, NULL
datum_konca_skutocny varchar, NULL
datum_zaciatku_planovany varchar, NULL
datum_zaciatku_skutocny varchar, NULL

Tabuľka itms.zonfp_schvalene_formy_financovania

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_schvalene_id → itms.zonfp_schvalene.id int8
kod_zdroj varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.zonfp_schvalene_formy_financovania_ciele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_schvalene_formy_financovania_id → itms.zonfp_schvalene_formy_financovania.id int8

Tabuľka itms.zonfp_schvalene_hodnotitelia

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_schvalene_id → itms.zonfp_schvalene.id int8
email varchar, NULL
meno varchar, NULL
meno_uplne varchar, NULL
priezvisko varchar, NULL
telefon varchar, NULL

Tabuľka itms.zonfp_schvalene_hospodarske_cinnosti

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_schvalene_id → itms.zonfp_schvalene.id int8
kod_zdroj varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.zonfp_schvalene_hospodarske_cinnosti_ciele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_schvalene_hospodarske_cinnosti_id → itms.zonfp_schvalene_hospodarske_cinnosti.id int8

Tabuľka itms.zonfp_schvalene_meratelne_ukazovatele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zonfp_schvalene_id → itms.zonfp_schvalene.id int8
kod varchar, NULL
merna_jednotka varchar, NULL
nazov varchar, NULL
aktualny_skutocny_stav numeric, NULL
hodnota_cielova_celkova numeric, NULL

Tabuľka itms.zonfp_schvalene_miesta_realizacie

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zonfp_schvalene_id → itms.zonfp_schvalene.id int8

Tabuľka itms.zonfp_schvalene_miesta_realizacie_units

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_schvalene_miesta_realizacie_id → itms.zonfp_schvalene_miesta_realizacie.id int8
typ varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.zonfp_schvalene_oblasti_intervencie

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_schvalene_id → itms.zonfp_schvalene.id int8
kod_zdroj varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.zonfp_schvalene_oblasti_intervencie_ciele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_schvalene_oblasti_intervencie_id → itms.zonfp_schvalene_oblasti_intervencie.id int8

Tabuľka itms.zonfp_schvalene_organizacne_zlozky

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_schvalene_id → itms.zonfp_schvalene.id int8
adresa varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.zonfp_schvalene_partneri

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_schvalene_id → itms.zonfp_schvalene.id int8
ico varchar, NULL
dic varchar, NULL
ine_identifikacne_cislo varchar, NULL

Tabuľka itms.zonfp_schvalene_typy_uzemia

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_schvalene_id → itms.zonfp_schvalene.id int8
kod_zdroj varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.zonfp_schvalene_typy_uzemia_ciele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_schvalene_typy_uzemia_id → itms.zonfp_schvalene_typy_uzemia.id int8

Tabuľka itms.zonfp_schvalene_uzemne_mechanizmy

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_schvalene_id → itms.zonfp_schvalene.id int8
kod_zdroj varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.zonfp_schvalene_uzemne_mechanizmy_ciele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_schvalene_uzemne_mechanizmy_id → itms.zonfp_schvalene_uzemne_mechanizmy.id int8

Tabuľka itms.zonfp_schvalene_vyzvy

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_schvalene_id → itms.zonfp_schvalene.id int8

Tabuľka itms.zonfp_schvalene_ziadatel

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_schvalene_id → itms.zonfp_schvalene.id int8
ico varchar, NULL
dic varchar, NULL
ine_identifikacne_cislo varchar, NULL

Tabuľka itms.zonfp_zamietnute

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
akronym varchar, NULL
kod varchar, NULL
nazov varchar, NULL
zameranie_projektu varchar, NULL
popis_projektu text, NULL
datum_zamietnutia timestamp, NULL
datum_ziadany_konca_hlavnych_aktivit timestamp, NULL
datum_ziadany_konca_realizacie timestamp, NULL
datum_ziadany_zaciatku_hlavnych_aktivit timestamp, NULL
datum_ziadany_zaciatku_realizacie timestamp, NULL
percento_ziadane_spolufinancovania numeric, NULL
suma_ziadana_celkova numeric, NULL
suma_ziadana_celkova_projektov_generujucich_prijem numeric, NULL
suma_ziadana_nfp numeric, NULL
suma_ziadana_vlastnych_zdrojov numeric, NULL
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.zonfp_zamietnute_aktivity_projekt_subjekty

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_zamietnute_aktivity_projekty_id → itms.zonfp_zamietnute_aktivity_projekty.id int8
ico varchar, NULL
dic varchar, NULL
ine_identifikacne_cislo varchar, NULL

Tabuľka itms.zonfp_zamietnute_aktivity_projekty

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zonfp_zamietnute_id → itms.zonfp_zamietnute.id int8
kod varchar, NULL
nazov varchar, NULL
datum_konca_planovany varchar, NULL
datum_konca_skutocny varchar, NULL
datum_zaciatku_planovany varchar, NULL
datum_zaciatku_skutocny varchar, NULL

Tabuľka itms.zonfp_zamietnute_formy_financovania

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_zamietnute_id → itms.zonfp_zamietnute.id int8
kod_zdroj varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.zonfp_zamietnute_formy_financovania_ciele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_zamietnute_formy_financovania_id → itms.zonfp_zamietnute_formy_financovania.id int8

Tabuľka itms.zonfp_zamietnute_hospodarske_cinnosti

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_zamietnute_id → itms.zonfp_zamietnute.id int8
kod_zdroj varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.zonfp_zamietnute_hospodarske_cinnosti_ciele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_zamietnute_hospodarske_cinnosti_id → itms.zonfp_zamietnute_hospodarske_cinnosti.id int8

Tabuľka itms.zonfp_zamietnute_meratelne_ukazovatele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zonfp_zamietnute_id → itms.zonfp_zamietnute.id int8
kod varchar, NULL
merna_jednotka varchar, NULL
nazov varchar, NULL
aktualny_skutocny_stav numeric, NULL
hodnota_cielova_celkova numeric, NULL

Tabuľka itms.zonfp_zamietnute_miesta_realizacie

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zonfp_zamietnute_id → itms.zonfp_zamietnute.id int8

Tabuľka itms.zonfp_zamietnute_miesta_realizacie_units

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_zamietnute_miesta_realizacie_id → itms.zonfp_zamietnute_miesta_realizacie.id int8
typ varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.zonfp_zamietnute_oblasti_intervencie

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_zamietnute_id → itms.zonfp_zamietnute.id int8
kod_zdroj varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.zonfp_zamietnute_oblasti_intervencie_ciele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_zamietnute_oblasti_intervencie_id → itms.zonfp_zamietnute_oblasti_intervencie.id int8

Tabuľka itms.zonfp_zamietnute_organizacne_zlozky

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_zamietnute_id → itms.zonfp_zamietnute.id int8
adresa varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.zonfp_zamietnute_partneri

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_zamietnute_id → itms.zonfp_zamietnute.id int8
ico varchar, NULL
dic varchar, NULL
ine_identifikacne_cislo varchar, NULL

Tabuľka itms.zonfp_zamietnute_typy_uzemia

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_zamietnute_id → itms.zonfp_zamietnute.id int8
kod_zdroj varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.zonfp_zamietnute_typy_uzemia_ciele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_zamietnute_typy_uzemia_id → itms.zonfp_zamietnute_typy_uzemia.id int8

Tabuľka itms.zonfp_zamietnute_uzemne_mechanizmy

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_zamietnute_id → itms.zonfp_zamietnute.id int8
kod_zdroj varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.zonfp_zamietnute_uzemne_mechanizmy_ciele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_zamietnute_uzemne_mechanizmy_id → itms.zonfp_zamietnute_uzemne_mechanizmy.id int8

Tabuľka itms.zonfp_zamietnute_vysledok_konania

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_zamietnute_id → itms.zonfp_zamietnute.id int8
kod_zdroj varchar, NULL
nazov varchar, NULL

Tabuľka itms.zonfp_zamietnute_vyzvy

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_zamietnute_id → itms.zonfp_zamietnute.id int8

Tabuľka itms.zonfp_zamietnute_ziadatel

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zonfp_zamietnute_id → itms.zonfp_zamietnute.id int8
ico varchar, NULL
dic varchar, NULL
ine_identifikacne_cislo varchar, NULL

Tabuľka itms.zop_predlozene

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
kod varchar, NULL
typ varchar, NULL
narokovana_suma numeric, NULL
datum_prijatia timestamp, NULL
vyplaca_sa_partnerovi bool, NULL
zop_je_zaverecna bool, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.zop_predlozene_predfinancovanie

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zop_predlozene_id → itms.zop_predlozene.id int8

Tabuľka itms.zop_predlozene_predkladana_za

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zop_predlozene_id → itms.zop_predlozene.id int8
ico varchar, NULL
dic varchar, NULL
ine_identifikacne_cislo varchar, NULL

Tabuľka itms.zop_predlozene_prijimatel

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zop_predlozene_id → itms.zop_predlozene.id int8
ico varchar, NULL
dic varchar, NULL
ine_identifikacne_cislo varchar, NULL

Tabuľka itms.zop_predlozene_projekt

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zop_predlozene_id → itms.zop_predlozene.id int8

Tabuľka itms.zop_uhradene

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
kod varchar, NULL
typ varchar, NULL
narokovana_suma numeric, NULL
datum_prijatia timestamp, NULL
vyplaca_sa_partnerovi bool, NULL
zop_je_zaverecna bool, NULL
datum_uhrady timestamp, NULL
schvalena_suma int4, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.zop_uhradene_predfinancovanie

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zop_uhradene_id → itms.zop_uhradene.id int8

Tabuľka itms.zop_uhradene_predkladana_za

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zop_uhradene_id → itms.zop_uhradene.id int8
ico varchar, NULL
dic varchar, NULL
ine_identifikacne_cislo varchar, NULL

Tabuľka itms.zop_uhradene_prijimatel

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zop_uhradene_id → itms.zop_uhradene.id int8
ico varchar, NULL
dic varchar, NULL
ine_identifikacne_cislo varchar, NULL

Tabuľka itms.zop_uhradene_projekt

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zop_uhradene_id → itms.zop_uhradene.id int8

Tabuľka itms.zop_zamietnute

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
kod varchar, NULL
typ varchar, NULL
narokovana_suma numeric, NULL
datum_prijatia timestamp, NULL
vyplaca_sa_partnerovi bool, NULL
zop_je_zaverecna bool, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.zop_zamietnute_predfinancovanie

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zop_zamietnute_id → itms.zop_zamietnute.id int8

Tabuľka itms.zop_zamietnute_predkladana_za

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zop_zamietnute_id → itms.zop_zamietnute.id int8
ico varchar, NULL
dic varchar, NULL
ine_identifikacne_cislo varchar, NULL

Tabuľka itms.zop_zamietnute_prijimatel

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zop_zamietnute_id → itms.zop_zamietnute.id int8
ico varchar, NULL
dic varchar, NULL
ine_identifikacne_cislo varchar, NULL

Tabuľka itms.zop_zamietnute_projekt

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_identifier Identifikátor int8 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
zop_zamietnute_id → itms.zop_zamietnute.id int8