Otvorené dáta

Úvod

Slovensko.Digital poskytuje verejnosti prístup k štruktúrovaným dátam vybraných zdrojov. Dáta je možné stiahnuť bezplatne ako SQL dumpy z relačnej databázy alebo využívať REST a SQL API. V prípade záujmu o ďalšie dáta nás kontaktujte.

Na testovanie, pre študentov a na dobročinné a výskumné účely poskytujeme prístup zadarmo.

Dokumentácia

Popis štruktúry tabuliek pre datasety z registra právnických osôb, centrálneho registra zmlúv, obchodného vestníka, informačných zoznamov Finančnej správy, registra účtovných závierok, dlžníkov Sociálnej poisťovne, dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne ako aj ďalšie nájdete v tejto dokumentácii.

Aktualizácia

SQL dumpy sú vytvárané raz týždenne v nedeľu od 4:00. Dáta prístupné cez API sú aktualizované priebežne. Štruktúra dát podlieha zmenám.

Register právnických osôb

Register právnických osôb je jedným z kľúčových referenčných registrov vo verejnej správe. Obsahuje informácie o právnických osobách z viacerých zdrojových registrov (napr. obchodný register, živnostenský register, register občianskych združení…)

rpo.sql.gz.torrent rpo.sql.gz API

Názov tabuľky Popis
rpo.esa2010_codes Číselník ESA2010 klasifikácií
rpo.legal_forms Číselník právnych foriem právnických osôb
rpo.main_activity_codes Čísleník hlavných ekonomických činností právnických osôb
rpo.organization_address_entries Sídla právnických osôb
rpo.organization_alternate_name_entries Alternatívne názvy právnických osôb
rpo.organization_authorization_entries Oprávnenia konať v mene právnických osôb
rpo.organization_deposit_entries Vklady právnických osôb
rpo.organization_economic_activity_entries Predmety činností právnických osôb
rpo.organization_equity_entries Základné imania právnických osôb
rpo.organization_identifier_entries Identifikačné čísla (IČO) právnických osôb
rpo.organization_legal_form_entries Právne formy právnických osôb
rpo.organization_legal_status_entries Právne stavy právnických osôb
rpo.organization_name_entries Názvy právnických osôb
rpo.organization_other_legal_fact_entries Iné právne skutočnosti právnických osôb
rpo.organization_predecessor_entries Predchodcovia právnických osôb
rpo.organization_registration_number_entries Registračné čísla právnických osôb
rpo.organization_registration_office_entries Registrové úrady právnických osôb
rpo.organization_share_entries Akcie právnických osôb
rpo.organization_stakeholder_entries Zainteresované osoby právnických osôb
rpo.organization_statutory_entries Štatutárne orgány právnických osôb
rpo.organization_successor_entries Následníci právnických osôb
rpo.organizations Právnické osoby
rpo.share_forms Číselník druhov akcií
rpo.share_types Číselník podôb akcií
rpo.stakeholder_types Číselník typov zainteresovaných osôb
rpo.statutory_types Číselník typov štatutárnych orgánov

Tabuľka rpo.esa2010_codes

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
name Názov klasifikácie varchar Napríklad Nefinančné korporácie pod zahraničnou kontrolou.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.legal_forms

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
name Názov právnej formy varchar Napriklad Spoločnosť s ručením obmedzeným.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.main_activity_codes

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
name Názov klasifikácie varchar Napríklad Počítačové programovanie.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organization_address_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
formatted_address Formátovaná adresa varchar, NULL Uvádza sa len ak nie je adresa v štruktúrovanej podobe.
street Ulica varchar, NULL
reg_number Súpisné číslo stavby int4, NULL
building_number Orientačné číslo stavby varchar, NULL
postal_code Poštové smerové číslo varchar, NULL
municipality Obec varchar, NULL
country Krajina varchar, NULL
effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu date
effective_to Dátum konca platnosti záznamu date, NULL
district Okres varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organization_alternate_name_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
name Alternatívny názov varchar
effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu date
effective_to Dátum konca platnosti záznamu date, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organization_authorization_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
body Text oprávnenia varchar Napríklad V mene spoločnosti koná konateľ.
effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu date
effective_to Dátum konca platnosti záznamu date, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organization_deposit_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
full_name Plné meno varchar, NULL Používa sa pokiaľ ide o právnickú osobu.
person_formatted_name Plné formátované meno - fyzická osoba varchar, NULL
deposit_amount Výška vkladu numeric
deposit_currency Mena vkladu varchar
deposit_type Typ vkladu varchar, NULL Napríklad (peňažný vklad).
effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu date
effective_to Dátum konca platnosti záznamu date, NULL
person_given_names Rodné meno _varchar
person_family_names Priezvisko _varchar
person_given_family_names Rodné priezvisko _varchar
person_prefixes Tituly pred menom _varchar
person_postfixes Tituly za menom _varchar
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organization_economic_activity_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
description Popis predmetu činnosti varchar
effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu date
effective_to Dátum konca platnosti záznamu date, NULL
suspended_from Začiatok pozastavania činnosti date, NULL
suspended_to Koniec pozastavenia činnosti date, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organization_equity_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
investment_amount Výška podielu numeric, NULL
investment_currency Mena podielu varchar
paid_amount Splatená výška podielu numeric, NULL
paid_currency Mena splateného podielu varchar
approved_amount Schválená výška podielu numeric, NULL
approved_currency Mena schválenej výšky podielu varchar
effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu date
effective_to Dátum konca platnosti záznamu date, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organization_identifier_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
ipo Identifikátor právnickej osoby (IPO) int8, NULL Napríklad 50158635.
effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu date, NULL
effective_to Dátum konca platnosti záznamu date, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
Názov stĺpca Popis Typ Poznámka

Tabuľka rpo.organization_name_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
name Názov právnickej osoby varchar
effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu date
effective_to Dátum konca platnosti záznamu date, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
Názov stĺpca Popis Typ Poznámka

Tabuľka rpo.organization_predecessor_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
cin Identifikačné číslo organizácie (IČO) predchodcu int4, NULL
full_name Plné meno predchodcu varchar
address_formatted Formátovaná adresa varchar, NULL Uvádza sa len ak nie je adresa v štruktúrovanej podobe.
address_street Ulica varchar, NULL
address_reg_number Súpisné číslo stavby int4, NULL
address_building_number Orientačné číslo stavby varchar, NULL
address_postal_code Poštové smerové číslo varchar, NULL
address_municipality Obec varchar, NULL
address_country Krajina varchar, NULL
established_on Dátum vzniku právnickej osoby date
terminated_on Dátum zániku právnickej osoby date, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organization_registration_number_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
registration_number Registračné číslo varchar
effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu date
effective_to Dátum konca platnosti záznamu date, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organization_registration_office_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
registration_office Registrový úrad varchar
effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu date
effective_to Dátum konca platnosti záznamu date, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organization_share_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
share_type_id → rpo.share_types.id Identifikátor podoby akcie int4
share_form_id → rpo.share_forms.id Identifikátor formy akcie int4, NULL
share_price Cena akcie numeric
share_currency Mena akcie varchar
share_amount Počet akcií int8
share_transfer Popis prevoditeľnosti akcií varchar, NULL
effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu date
effective_to Dátum konca platnosti záznamu date, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organization_stakeholder_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
stakeholder_type_id → rpo.stakeholder_types.id Identifikátor typu zainteresovanej osoby int4, NULL
full_name Plné meno varchar, NULL Používa sa pokiaľ ide o právnickú osobu.
person_formatted_name Plné formátované meno - fyzická osoba varchar, NULL
address_formatted Formátovaná adresa varchar, NULL Uvádza sa len ak nie je adresa v štruktúrovanej podobe.
address_street Ulica varchar, NULL
address_reg_number Súpisné číslo stavby int4, NULL
address_building_number Orientačné číslo stavby varchar, NULL
address_postal_code Poštové smerové číslo varchar, NULL
address_municipality Obec varchar, NULL
address_country Krajina varchar, NULL
address_effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu adresy date, NULL
address_effective_to Dátum konca platnosti záznamu adresy date, NULL
effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu date
effective_to Dátum konca platnosti záznamu date, NULL
stakeholder_organization_id Identifikátor organizácie zainteresovanej osoby int4, NULL
cin Identifikačné číslo organizácie (IČO) int4, NULL
address_district Okres varchar, NULL
person_given_names Rodné meno _varchar
person_family_names Priezvisko _varchar
person_given_family_names Rodné priezvisko _varchar
person_prefixes Tituly pred menom _varchar
person_postfixes Tituly za menom _varchar
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organization_statutory_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
full_name Plné meno varchar, NULL Používa sa pokiaľ ide o právnickú osobu.
person_formatted_name Plné formátované meno - fyzická osoba varchar, NULL
address_formatted Formátovaná adresa varchar, NULL Uvádza sa len ak nie je adresa v štruktúrovanej podobe.
address_street Ulica varchar, NULL
address_reg_number Súpisné číslo stavby int4, NULL
address_building_number Orientačné číslo stavby varchar, NULL
address_postal_code Poštové smerové číslo varchar, NULL
address_municipality Obec varchar, NULL
address_country Krajina varchar, NULL
effective_from Dátum začiatku platnosti záznamu date
effective_to Dátum konca platnosti záznamu date, NULL
cin Identifikačné číslo organizácie (IČO) int4, NULL
address_district Okres varchar, NULL
person_given_names Rodné meno _varchar
person_family_names Priezvisko _varchar
person_given_family_names Rodné priezvisko _varchar
person_prefixes Tituly pred menom _varchar
person_postfixes Tituly za menom _varchar
statutory_type_id → rpo.statutory_types.id Identifikátor typu štatutárneho orgánu int4, NULL
statutory_body_member Typ členstva štatutárneho orgánu varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organization_successor_entries

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor právnickej osoby int4
cin Identifikačné číslo organizácie (IČO) následníka int4, NULL
full_name Plné meno následníka varchar
address_formatted Formátovaná adresa varchar, NULL Uvádza sa len ak nie je adresa v štruktúrovanej podobe.
address_street Ulica varchar, NULL
address_reg_number Súpisné číslo stavby int4, NULL
address_building_number Orientačné číslo stavby varchar, NULL
address_postal_code Poštové smerové číslo varchar, NULL
address_municipality Obec varchar, NULL
address_country Krajina varchar, NULL
established_on Dátum vzniku právnickej osoby date
terminated_on Dátum zániku právnickej osoby date, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.organizations

Hlavná tabuľka právnických osôb.

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
established_on Dátum vzniku právnickej osoby date
terminated_on Dátum zániku právnickej osoby date, NULL
actualized_at Čas poslednej aktualizácie timestamp, NULL
has_organization_unit Príznak existencie organizačných jednotiek bool
has_operations Príznak existencie prevádzkární bool
statistical_codes_actualized_on Dátum aktualizácie štatistických kódov date, NULL
main_activity_code_id → rpo.main_activity_codes.id Identifikátor hlavného kódu činnosti int4, NULL
esa2010_code_id → rpo.esa2010_codes.id Identifikátor ESA2010 kódu int4, NULL
source_register Názov zdrojového registra varchar, NULL V zdroji existuje veľa právnických osôb s hodnotou NULL. Sú to pravdepodobne pomocné záznamy používané pre prepojenia právnických osôb. Nie sú však nijako normalizované a vzniká veľké množstvo duplicít, ktoré je možné ignorovať.
main_organization_id → rpo.organizations.id Identifikátor nadradenej právnickej osoby int4, NULL Vyplnené len pre organizačné zložky alebo prevádzkárne, inak NULL.
deleted_at Čas zmazania právnickej osoby. timestamp, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
extract_in_progress bool, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.share_forms

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
name Názov druhu akcie varchar Napríklad Akcia na doručiteľa.

Tabuľka rpo.share_types

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
name Názov podoby akcie varchar Napríklad Zamestnanecká akcia.

Tabuľka rpo.stakeholder_types

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
name Názov typu zainteresovanej osoby varchar Napríklad Správca reštrukturalizačného konania.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka rpo.statutory_types

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
name Názov typu štatutárneho orgánu text Napríklad Predseda predstavenstva.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv je jedným z najdôležitejších registrov z hľadiska transparetnosti narábania s verejnými zdrojmi. Obsahuje metadáta zmlúv a odkazy na zmluvy samotné.

crz.sql.gz.torrent crz.sql.gz API

Názov tabuľky Popis
crz.attachments Prílohy k zmluvám
crz.contracts Zmluvy
crz.departments Rezorty

Tabuľka crz.attachments

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
contract_id → crz.contracts.id Identifikátor zmluvy int4
title Názov prílohy varchar, NULL
file_name Názov súboru prílohy varchar, NULL
file_size Veľkosť súboru prílohy int4, NULL
changed_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Čas zmeny v zdrojovom registri.
scan_file_name Názov súboru prílohy (sken) varchar, NULL
scan_file_size Veľkosť súboru prílohy (sken) int4, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka crz.contracts

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
contract_identifier Názov zmluvy varchar, NULL
contracting_authority_name Názov objednávateľa varchar, NULL
contracting_authority_formatted_address Adresa objednávateľa varchar, NULL
contracting_authority_cin_raw IČO objednávateľa v nespracovanej forme varchar, NULL Hodnota zo zdroja. Napríklad 00 585 441 alebo bez ičo.
supplier_name Názov dodávateľa varchar, NULL
supplier_formatted_address Adresa dodávateľa varchar, NULL
supplier_cin_raw IČO dodávateľa v nespracovanej forme varchar, NULL Hodnota zo zdroja. Napríklad 00 585 441 alebo bez ičo.
subject Predmet zmluvy varchar, NULL
subject_description Popis predmetu zmluvy varchar, NULL
signed_on Dátum podpisu zmluvy date, NULL
effective_from Dátum začiatku účinnosti zmluvy date, NULL
effective_to Dátum konca účinnosti zmluvy date, NULL
effective_note Poznámka k účinnosti zmluvy varchar, NULL
contract_price_amount Zmluvne dohodnutá suma numeric
contract_price_total_amount Celková suma vrátane dodatkov numeric
note Poznámka varchar, NULL
department_id → crz.departments.id Identifikátor rezortu int4
published_at Čas zverejnenia zmluvy timestamp, NULL
changed_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Čas zmeny v zdrojovom registri.
change_note Poznámka k zmene varchar, NULL
status_id Stav zmluvy int4 1 = rozpracovaná, 2 = zverejnená, 3 = doplnená, 4 = zrušená, 5 = stiahnutá
type_id Typ zmluvy int4 1 = zmluva/dodatok, 2 = informácia o zmluve
kind_id Druh zmluvy int4 0 = zmluva, 1 = zmluva, 2 = dodatok. Údaj v tomto stĺpci je nespoľahlivý, najmä dodatky sú v zdroji označované nesprávne.
internal_id Interný identifikátor int4 Interný identifikátor zmluvy v systéme osoby, ktorá zmluvu zverejnila.
internal_note Interná poznámka varchar, NULL Interná poznámka podpory CRZ
confirmation_status_id Stav žiadosti o vydanie potvrdenia int4 1 = nežiadané, 2 = žiadané, 3 = generované, 4 = odoslané elektronicky, 5 = odoslané poštou.
confirmation_file_name Názov súboru potvrdenia varchar, NULL Potvrdenie sa nachádza na adrese http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=603&doc=<confirmation_file_name>&potv=1.
confirmed_on Dátum potvrdenia date, NULL
source_id Identifikátor vytvorenia zmluvy int4 1 = web rozhranie, 2 = XML import, 3 = XML robot.
description Popis zmluvy varchar, NULL
reference Referencia zmluvy varchar, NULL Najčastejšie referencia dodatku na zmluvu. Neštruktúrované dáta bez záruk integrity.
contracting_authority_cin IČO objednávateľa int8, NULL
supplier_cin IČO dodávateľa int8, NULL
procurement_url Odkaz na verejné obstarávanie varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka crz.departments

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
name Názov varchar Napríklad Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Obchodný vestník

Obchodný vestník obsahuje údaje o zmenách právnických osôb. Poskytované sú kompletné dáta pochádzajúce zo zdroja. Aktuálne sú do štrukturovanej podoby spracované iba niektoré z nich (vestník obchodného registra, konkurzy, likvidácie, reštrukturalizácie a zníženie základného imania).

ov.sql.gz.torrent ov.sql.gz API

Názov tabuľky Popis
ov.bulletin_issues Vydania obchodného vestníka
ov.konkurz_restrukturalizacia_actors Dlžníci a navrhovatelia podaní na konkurz, reštrukturalizáciu a likvidáciu
ov.konkurz_restrukturalizacia_issues Návrhy na konkurz, reštrukturalizáciu a oznámenia o zrušení bez likvidácie
ov.konkurz_restrukturalizacia_proposings Systémová tabuľka spájajúca návrhovateľov s konkrétnym podaním
ov.konkurz_vyrovnanie_issues Konkurzné konania
ov.likvidator_issues Oznámenia likvidátorov spoločností a iných subjektov
ov.or_podanie_issue_documents Listiny vkladaných spoločnosťou do zoznamu listín
ov.or_podanie_issues Podania na obchodný register
ov.raw_issues Podania v neštrukturovanej forme, tak ako ich poskytuje obchodný vestník
ov.znizenie_imania_ceos Konatelia, ktorí rozhodli o znížení základného imania
ov.znizenie_imania_issues Oznámenia o znížení základného imania

Tabuľka ov.bulletin_issues

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
year Rok vydania vydania int4
number Poradové číslo vydania vestníka int4 Pri novom roku čísla začínajú od 1.
published_at Dátum uzverejnenia vydania timestamp Zdroj neobsahuje presný čas. Zverejňuje sa iba dátum.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ov.konkurz_restrukturalizacia_actors

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
corporate_body_name Názov spoločnosti / osoby varchar, NULL
cin Identifikačné číslo organizácie (IČO) int8, NULL
street Ulica varchar, NULL
building_number Orientačné číslo stavby varchar, NULL
city Mesto varchar, NULL
postal_code PSČ varchar, NULL
country Krajina varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ov.konkurz_restrukturalizacia_issues

Obsahuje štrukturovane spracované údaje podaní OV_KONKURZY_A_RESTRUKT-v-1 a OV_OZNAMENIE_ZACATIE_KONANIA_O_ZRUS_BEZ_LIKV-v-1
Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Pochádza zo zdroja.
bulletin_issue_id → ov.bulletin_issues.id Identifikátor vydania int4
raw_issue_id → ov.raw_issues.id Identifikátor neštrukturovanej verzie podania int4
court_name Názov súdu varchar
file_reference Spisová značka varchar
ics ICS varchar
released_by Meno autora varchar
releaser_position Funkcia autora varchar, NULL
sent_by Odosielateľ varchar, NULL
released_date Dátum vydania date
debtor_id → ov.konkurz_restrukturalizacia_actors.id Identifikátor dlžníka int4, NULL V prípade konania bez likvidácie sa dlžník neuvádza.
kind Druh podania varchar
heading Hlavička text, NULL
decision Rozhodnutie text, NULL
announcement Oznam text, NULL
advice Poučenie text, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ov.konkurz_restrukturalizacia_proposings

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
issue_id → ov.konkurz_restrukturalizacia_issues.id Identifikátor podania int4
actor_id → ov.konkurz_restrukturalizacia_actors.id Identifikátor navrhovateľa podania int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ov.konkurz_vyrovnanie_issues

Obsahuje štrukturovane spracované podania OB_B_KONKURZY_A_VYROVNANIA-v-1
Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
bulletin_issue_id → ov.bulletin_issues.id Identifikátor vydania int4
raw_issue_id → ov.raw_issues.id Identifikátor neštrukturovanej verzie podania int4
court_code Kód súdu varchar
court_name Celý názov súdu varchar
file_reference Spisová značka varchar
corporate_body_name Názov právnickej osoby varchar
cin Identifikačné číslo organizácie (IČO) int8, NULL V prípade nesprávneho formátu je hodnota NULL.
street Ulica varchar, NULL
building_number Orientačné číslo stavby varchar, NULL
city Mesto varchar, NULL
postal_code PSČ varchar, NULL
country Krajina varchar, NULL
kind_code Kód typu zverejnenia varchar
kind_name Názov typu zverejnenia varchar
announcement Text zverejnenia text
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ov.likvidator_issues

Obsahuje štrukturovane spracované údaje podaní OV_LIKVIDATOR-v-1
Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
bulletin_issue_id → ov.bulletin_issues.id Identifikátor vydania int4
raw_issue_id → ov.raw_issues.id Identifikátor neštrukturovanej verzie podania int4
legal_form_code Kód právnej formy varchar
legal_form_name Názov právnej formy varchar
corporate_body_name Názov právnickej osoby varchar
cin Identifikačné číslo organizácie (IČO) int8
sid SID varchar, NULL
street Ulica varchar
building_number Orientačné číslo stavby varchar
city Mesto varchar
postal_code PSČ varchar
country Krajina varchar
in_business_register Príznak evidovania spoločnosti v Obchodnom registri bool
br_insertion Vložka číslo v OR varchar, NULL
br_court_code Kód súdu varchar, NULL
br_court_name Celý názov súdu varchar, NULL
br_section Oddiel v OR varchar, NULL
other_registrar_name Registrátor varchar, NULL Vypĺňané v prípade ak spoločnosť nie je v OR. Môže obsahovať registrátora prípadne názov registra.
other_registration_number Registračné číslo varchar, NULL Vypĺňané napríklad pre občianske združenia.
decision_based_on Rozhodnutie na základe varchar
decision_date Dátum rozhodnutia date
claim_term Lehota na pohľadávky varchar
liquidation_start_date Dátum začiatku likvidácie date
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ov.or_podanie_issue_documents

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
or_podanie_issue_id → ov.or_podanie_issues.id Identifikátor podania OR int4
name Názov listiny varchar
delivery_date Dátum doručenia date
ruz_deposit_date Dátum uloženia v RÚZ (register účtovných závierok) date, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ov.or_podanie_issues

Obsahuje štrukturovane spracované údaje podaní OV_OR_PODANIE-v-1, OV_OR_PODANIE_ZBL-v-1 a OV_OR_PODANIE_ZBL_ZOZNAM-v-1
Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
bulletin_issue_id → ov.bulletin_issues.id Identifikátor vydania int4
raw_issue_id → ov.raw_issues.id Identifikátor neštrukturovanej verzie podania int4
br_mark OR značka varchar
br_court_code Kód súdu varchar
br_court_name Celý názov súdu varchar
kind_code Kód typu podania varchar
kind_name Názov typu podania varchar
cin Identifikačné číslo organizácie (IČO) int8, NULL Nachádza sa iba v podaniach, kde bolo IČO uvedené a bolo v správnom formáte. V opačnom prípade je hodnota NULL.
registration_date Deň zápisu spoločnosti do OR date, NULL
corporate_body_name Názov právnickej / fyzickej osoby varchar, NULL
br_section Oddiel v obchodnom registri varchar Sro, Sa, ...
br_insertion Vložka číslo v OR varchar
text Text podania text
address_line Kompletná adresa spoločnosti varchar, NULL
street Ulica spoločnosti varchar, NULL
postal_code PSČ spoločnosti varchar, NULL
city Mesto varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ov.raw_issues

Obchodný vestník poskytuje údaje vo vydaniach. Vydanie je tvorené súbormi. Táto tabuľka obsahuje všetky súbory z vydania v neštrukturovanej forme.
Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
bulletin_issue_id → ov.bulletin_issues.id Identifikátor vydania int4
file_name Názov súboru varchar Jediný identifikátor, podľa ktorého je možné identifikovať typ podania.
content Obsah súboru text, NULL V prípade ak sa jedná o xml súbor, celý obsah súboru sa náchadza v tomto stĺpci. Pre iné typy dokumentov (PDF, ...) je hodnota v stĺpci NULL.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ov.znizenie_imania_ceos

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
znizenie_imania_issue_id → ov.znizenie_imania_issues.id Identifikátor oznámenia o znížení základného imania int4
prefixes Titul pred menom varchar, NULL
postfixes Titul za menom varchar, NULL
given_name Krstné meno varchar, NULL
family_name Priezvisko varchar, NULL
street Ulica varchar, NULL
building_number Orientačné číslo stavby varchar, NULL
postal_code PSČ varchar, NULL
city Mesto varchar, NULL
country Krajina varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ov.znizenie_imania_issues

Obsahuje štrukturovane spracované údaje podaní OV_OZNAMENIE_ZNIZENIE_ZAKLADNEHO_IMANIA_SRO-v-1, OV_OZNAMENIE_2_ZNIZENIE_ZAKLADNEHO_IMANIA_SRO-v-1, OV_OZNAMENIE_ZNIZENIE_ZAKLADNEHO_IMANIA_AS-v-1 a OV_OZNAMENIE_2_ZNIZENIE_ZAKLADNEHO_IMANIA_AS
Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
bulletin_issue_id → ov.bulletin_issues.id Identifikátor vydania int4
raw_issue_id → ov.raw_issues.id Identifikátor neštrukturovanej verzie podania int4
corporate_body_name Názov právnickej osoby varchar
street Ulica varchar, NULL
building_number Orientačné číslo stavby varchar, NULL
postal_code PSČ varchar, NULL
city Mesto varchar, NULL
country Krajina varchar, NULL
br_court_code Kód súdu varchar, NULL
br_court_name Celý názov súdu varchar, NULL
br_section Oddiel v OR varchar, NULL
br_insertion Vložka číslo v OR varchar, NULL
cin Identifikačné číslo organizácie (IČO) int8
decision_text Text rozhodnutia text, NULL
decision_date Dátum rozhodnutia date, NULL
equity_currency_code Kód meny varchar
old_equity_value Pôvodná hodnota základného imania numeric
new_equity_value Nová hodnota základného imania numeric
resolution_store_date Dátum uloženia rozhodnutia date, NULL
first_ov_released_date Dátum OV prvého zverejnenia informácie date, NULL
first_ov_released_number Číslo OV prvého zverejnenia informácie varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Informačné zoznamy Finančnej správy

Informačné zoznamy Finančnej správy obsahujú informácie o daňových subjektoch na Slovensku. Momentálne poskytujeme len zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH a zoznam daňových subjektov s výškou nadmerného odpočtu a výškou vlastnej daňovej povinnosti.

fs.sql.gz.torrent fs.sql.gz

Názov tabuľky Popis
fs.income_tax_subjects Dane z príjmov
fs.tax_liabilities Daňové povinnosti
fs.vat_subjects Daňové subjekty

Tabuľka fs.income_tax_subjects

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
cin Identifikačné číslo organizácie (IČO) int8, NULL
tin DIČ int8, NULL
name Názov subjektu varchar
municipality Obec varchar, NULL
postal_code PSČ varchar, NULL
street Ulica varchar, NULL
country Krajina varchar, NULL
effective_to Dátum konca platnosti záznamu date, NULL Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka fs.tax_liabilities

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
cin Identifikačné číslo organizácie (IČO) int8, NULL
tin DIČ int8
vatin IČ DPH varchar, NULL
name Názov subjektu varchar
street Ulica varchar, NULL
municipality Obec varchar, NULL
postal_code PSČ varchar, NULL
country Krajina varchar, NULL
taxable_period Zdaňovacie obdobie varchar
excessive_deduction Nadmerný odpočet numeric
own_tax_liability Daňové povinnosti subjektu numeric
effective_to Dátum konca platnosti záznamu date, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka fs.vat_subjects

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4
vatin IČ DPH varchar
name Názov subjektu varchar
municipality Obec varchar, NULL
postal_code PSČ varchar, NULL
street Ulica varchar, NULL
registration_kind Druh registrácie varchar, NULL
effective_to Dátum konca platnosti záznamu date, NULL
cin Identifikačné číslo organizácie (IČO) int8, NULL
country Krajina varchar, NULL
registration_kind_updated_on Dátum poslednej zmeny druhu registrácie date, NULL
registered_on Dátum registrácie date, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Register účtovných závierok

Register účtovných závierok obsahuje dôležité informácie o hospodárení firiem na Slovensku. Momentálne poskytujeme len účtovné jednotky a číselníky.

ruz.sql.gz.torrent ruz.sql.gz API

Názov tabuľky Popis
ruz.accounting_entities Účtovné jednotky
ruz.districts Číselník okresov
ruz.legal_forms Číselník právnych foriem
ruz.municipalities Číselník sídiel
ruz.organization_sizes Číselník veľkosti organizácií
ruz.ownership_types Číselník druhov vlastníctva
ruz.regions Číselník krajov
ruz.sk_nace_categories Číselník SK NACE kvalifikácií

Tabuľka ruz.accounting_entities

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Pochádza zo zdroja.
cin Identifikačné číslo organizácie (IČO) int8, NULL
tin DIČ int8, NULL
corporate_body_name Názov varchar, NULL
city Mesto varchar, NULL
street Ulica a číslo varchar, NULL
postal_code PSČ varchar, NULL
region_id → ruz.regions.id Identifikátor regiónu int4, NULL
district_id → ruz.districts.id Identifikátor okresu int4, NULL
municipality_id → ruz.municipalities.id Identifikátor sídla int4, NULL
last_updated_on Dátum poslednej úravy date, NULL Pochádza zo zdroja.
established_on Dátum vzniku date, NULL
legal_form_id → ruz.legal_forms.id Identifikátor právnej formy int4, NULL
sk_nace_category_id → ruz.sk_nace_categories.id Identifikátor SK NACE kvalifikácie int4, NULL
organization_size_id → ruz.organization_sizes.id Identifikátor veľkosti organizácie int4, NULL
ownership_type_id → ruz.ownership_types.id Identifikátor typu vlastníctva int4, NULL
consolidated Príznak konsolidovanej účtovnej jednotky bool, NULL
data_source Zdroj dát varchar, NULL
deleted Príznak zmazanej účtovnej jednotky bool
terminated_on Dátum zrušnia date, NULL
sid SID varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ruz.districts

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
region_id → ruz.regions.id Identifikátor kraja int4
name_sk Názov v slovenčine varchar
name_en Názov v angličtine varchar
code Kód okresu varchar Pochádza zo zdroja.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ruz.legal_forms

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
name_sk Názov v slovenčine varchar
name_en Názov v angličtine varchar
code Kód právnej formy varchar Pochádza zo zdroja.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ruz.municipalities

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
district_id → ruz.districts.id Identifikátor okresu int4
name_sk Názov v slovenčine varchar
name_en Názov v angličtine varchar
code Kód sídla varchar Pochádza zo zdroja.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ruz.organization_sizes

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
name_sk Názov v slovenčine varchar
name_en Názov v angličtine varchar
code Kód veľkosti organizácie varchar Pochádza zo zdroja.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ruz.ownership_types

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
name_sk Názov v slovenčine varchar
name_en Názov v angličtine varchar
code Kód druhu vlastníctva varchar Pochádza zo zdroja.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ruz.regions

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
name_sk Názov v slovenčine varchar
name_en Názov v angličtine varchar
code Kód kraja varchar Pochádza zo zdroja.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka ruz.sk_nace_categories

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
name_sk Názov v slovenčine varchar
name_en Názov v angličtine varchar
code Kód SK NACE kvalifikácie varchar Pochádza zo zdroja.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Dlžníci Sociálnej poisťovne

Zoznamy dlžníkov obsahujú informácie o dlžobách fyzických a právnických osôb voči Sociálnej poisťovni.

socpoist.sql.gz.torrent socpoist.sql.gz API

Názov tabuľky Popis
socpoist.debtors Dlžníci

Tabuľka socpoist.debtors

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
name Meno / Obchodné meno varchar
address Adresa varchar, NULL
city Mesto varchar, NULL
amount Výška dlhu numeric
published_on Dátum publikovania date
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Dlžníci Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Zoznamy dlžníkov obsahujú informácie o dlžobách fyzických a právnických osôb voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni.

vszp.sql.gz.torrent vszp.sql.gz API

Názov tabuľky Popis
vszp.debtors Dlžníci

Tabuľka vszp.debtors

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
name Meno / Obchodné meno varchar
address Ulica a číslo varchar, NULL
city Mesto varchar, NULL
postal_code PSČ varchar, NULL
amount Výška dlhu numeric
payer_type Typ platiteľa varchar, NULL
published_on Dátum publikovania date
cin Identifikačné číslo organizácie (IČO) int8, NULL
health_care_claim Rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Zoznam inštitúcií so zriadenou elektronickou schránkou

Zoznam inštitúcií so zriadenou elektronickou schránkou.

upvs.sql.gz.torrent upvs.sql.gz

Názov tabuľky Popis
upvs.public_authority_active_edesks Aktivované elektronické schránky inštitúcii
upvs.public_authority_edesks Elektronické schránky inštitúcii
upvs.services_with_forms Formulárové služby

Tabuľka upvs.public_authority_active_edesks

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int8 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
cin Identifikačné číslo organizácie (IČO) int8
uri Identifikátor schránky varchar
name Názov schránky inštitúcie varchar
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka upvs.public_authority_edesks

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor. Nepochádza zo zdroja.
cin Identifikačné číslo organizácie (IČO) int8
uri Identifikátor schránky varchar
name Názov schránky inštitúcie varchar
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka upvs.services_with_forms

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4
instance_id Identifikátor inštancie int4
external_code Externý kód varchar, NULL
meta_is_code Meta kód varchar, NULL
name Názov služby varchar, NULL
type Druh služby varchar, NULL
institution_uri Identifikátor inštitúcie varchar
institution_name Názov inštitúcie varchar, NULL
valid_from Čas začiatku platnosti timestamp, NULL
valid_to Čas konca platnosti timestamp, NULL
url Odkaz na službu varchar, NULL
info_url Odkaz na informácie o službe varchar, NULL
schema_url Odkaz na schému varchar, NULL
changed_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

ITMS2014+

Projekt ITMS2014+ obsahuje rozsiahle dáta o čerpaní peňazí z európskych operačných programov.

Zdrojová dokumentácia sa nachádza na https://opendata.itms2014.sk/swagger/?url=/v2/swagger.json

itms.sql.gz.torrent itms.sql.gz

Názov tabuľky Popis
itms.aktivity
itms.ciselniky
itms.deklarovane_vydavky
itms.deklarovane_vydavky_sumy_neschvalene_na_preplatenie
itms.deklarovane_vydavky_sumy_neziadane_na_preplatenie
itms.dodavatelia
itms.hodnoty_ciselnikov
itms.intenzity
itms.intenzity_zdroje
itms.konkretne_ciele
itms.konkretne_ciele_hodnoty_ciselnikov
itms.konkretne_ciele_typy_aktivit
itms.miesta_realizacie
itms.monitorovacie_terminy
itms.nezrovnalosti
itms.nezrovnalosti_subjekty_ktore_sposobili_nezrovnalost
itms.nezrovnalosti_subjekty_ktore_zistili_nezrovnalost
itms.nezrovnalosti_subjekty_zodpovedne_za_nasledne_konanie
itms.nezrovnalosti_suvisiace_nezrovnalosti
itms.nezrovnalosti_suvisiace_pohladavkove_doklady
itms.nezrovnalosti_suvisiace_verejne_obstaravania
itms.nezrovnalosti_suvisiace_zop
itms.nezrovnalosti_typy_nezrovnalosti
itms.nuts_kody
itms.operacne_programy
itms.organizacne_zlozky
itms.osoby
itms.pohladavkove_doklady
itms.pohladavkove_doklady_suvisiace_verejne_obstaravania
itms.pohladavkove_doklady_suvisiace_zop
itms.polozky_rozpoctu
itms.prioritne_osi
itms.projektove_ukazovatele
itms.projektove_ukazovatele_casy_plnenia
itms.projektove_ukazovatele_fondy
itms.projekty
itms.projekty_aktivity
itms.projekty_formy_financovania
itms.projekty_hospodarske_cinnosti
itms.projekty_intenzity
itms.projekty_meratelne_ukazovatele
itms.projekty_miesta_realizacie
itms.projekty_miesta_realizacie_mimo_uzemia_op
itms.projekty_oblasti_intervencie
itms.projekty_organizacne_zlozky
itms.projekty_partneri
itms.projekty_polozky_rozpoctu
itms.projekty_sekundarne_tematicke_okruhy
itms.projekty_typy_uzemia
itms.projekty_uzemne_mechanizmy
itms.subjekty
itms.typy_aktivit
itms.uctovne_doklady
itms.uctovne_doklady_polozky_dokladu
itms.uctovne_doklady_projekty
itms.verejne_obstaravania
itms.verejne_obstaravania_doplnujuce_predmety_doplnkovy_slovnik
itms.verejne_obstaravania_doplnujuce_predmety_hlavny_slovnik
itms.verejne_obstaravania_hlavne_predmety_doplnkovy_slovnik
itms.verejne_obstaravania_operacne_programy
itms.verejne_obstaravania_projekty
itms.verejne_obstaravania_uctovne_doklady
itms.vyzvy_planovane
itms.vyzvy_planovane_doplnujuce_info
itms.vyzvy_planovane_konkretne_ciele
itms.vyzvy_planovane_poskytovatelia
itms.vyzvy_vyhlasene
itms.vyzvy_vyhlasene_doplnujuce_info
itms.vyzvy_vyhlasene_fondy
itms.vyzvy_vyhlasene_konkretne_ciele_typy_aktivit
itms.vyzvy_vyhlasene_kontaktne_osoby
itms.vyzvy_vyhlasene_poskytovatelia
itms.vyzvy_vyhlasene_posudzovane_obdobia
itms.vyzvy_vyhlasene_vyzvy_planovane
itms.zmluvy_verejne_obstaravania
itms.zmluvy_verejne_obstaravania_dalsie_url
itms.zmluvy_verejne_obstaravania_dodavatelia
itms.zonfp_prijate
itms.zonfp_prijate_aktivity_projekt
itms.zonfp_prijate_formy_financovania
itms.zonfp_prijate_hospodarske_cinnosti
itms.zonfp_prijate_meratelne_ukazovatele
itms.zonfp_prijate_miesta_realizacie
itms.zonfp_prijate_miesta_realizacie_mimo_uzemia_op
itms.zonfp_prijate_oblasti_intervencie
itms.zonfp_prijate_organizacne_zlozky
itms.zonfp_prijate_partneri
itms.zonfp_prijate_polozky_rozpoctu
itms.zonfp_prijate_sekundarne_tematicke_okruhy
itms.zonfp_prijate_typy_uzemia
itms.zonfp_prijate_uzemne_mechanizmy
itms.zonfp_spracovane
itms.zonfp_spracovane_aktivity_projekt
itms.zonfp_spracovane_formy_financovania
itms.zonfp_spracovane_hodnotitelia
itms.zonfp_spracovane_hospodarske_cinnosti
itms.zonfp_spracovane_meratelne_ukazovatele
itms.zonfp_spracovane_miesta_realizacie
itms.zonfp_spracovane_miesta_realizacie_mimo_uzemia_op
itms.zonfp_spracovane_oblasti_intervencie
itms.zonfp_spracovane_organizacne_zlozky
itms.zonfp_spracovane_partneri
itms.zonfp_spracovane_polozky_rozpoctu
itms.zonfp_spracovane_sekundarne_tematicke_okruhy
itms.zonfp_spracovane_typy_uzemia
itms.zonfp_spracovane_uzemne_mechanizmy
itms.zop
itms.zop_predkladane_za_subjekty

Tabuľka itms.aktivity

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_id int4
itms_href varchar, NULL
datum_konca_planovany timestamp, NULL
datum_konca_skutocny timestamp, NULL
datum_zaciatku_planovany timestamp, NULL
datum_zaciatku_skutocny timestamp, NULL
kod varchar, NULL
nazov varchar, NULL
subjekt_id → itms.subjekty.id int4, NULL
typ_aktivity_id → itms.typy_aktivit.id int4, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.ciselniky

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
ciselnik_kod int4
nazov varchar, NULL
popis varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.deklarovane_vydavky

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_id int4
zop_id → itms.zop.id int4
datum_uhrady timestamp, NULL
dph numeric, NULL
druh_vydavku varchar, NULL
ekonomicka_klasifikacia varchar, NULL
funkcna_klasifikacia varchar, NULL
id_polozky_dokladu int4, NULL
investicna_akcia_pj varchar, NULL
investicna_akcia_prijimatela varchar, NULL
nazov varchar, NULL
polozka_rozpoctu_id → itms.polozky_rozpoctu.id int4, NULL
poradove_cislo int4, NULL
suma_ziadana_na_preplatenie numeric, NULL
suma_schvalena_na_preplatenie numeric, NULL
typ_vydavku varchar, NULL
uctovny_doklad_id → itms.uctovne_doklady.id int4, NULL
verejne_obstaravanie_id → itms.verejne_obstaravania.id int4, NULL
vyska_bez_dph numeric, NULL
zmluva_verejne_obstaravanie_id → itms.zmluvy_verejne_obstaravania.id int4, NULL

Tabuľka itms.deklarovane_vydavky_sumy_neschvalene_na_preplatenie

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
deklarovany_vydavok_id → itms.deklarovane_vydavky.id int4
druh_neschvalenej_sumy varchar, NULL
suma_neschvalena numeric, NULL

Tabuľka itms.deklarovane_vydavky_sumy_neziadane_na_preplatenie

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
deklarovany_vydavok_id → itms.deklarovane_vydavky.id int4
druh_neziadanej_sumy varchar, NULL
suma_neziadana numeric, NULL

Tabuľka itms.dodavatelia

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_id int4
itms_href varchar, NULL
itms_created_at timestamp, NULL
itms_updated_at timestamp, NULL
dic varchar, NULL
ico varchar, NULL
ine_identifikacne_cislo varchar, NULL
nazov varchar, NULL
obec_id → itms.nuts_kody.id int4, NULL
psc varchar, NULL
stat_id → itms.hodnoty_ciselnikov.id int4, NULL
typ_ineho_identifikacneho_cisla_id → itms.hodnoty_ciselnikov.id int4, NULL
ulica varchar, NULL
ulica_cislo varchar, NULL
deleted_at Čas zmazania záznamu timestamp, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.hodnoty_ciselnikov

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
ciselnik_id → itms.ciselniky.id int4
itms_id int4
itms_href varchar, NULL
kod varchar, NULL
kod_zdroj varchar, NULL
nazov varchar, NULL
platnost_do timestamp, NULL
platnost_od timestamp, NULL
popis varchar, NULL
deleted_at Čas zmazania záznamu timestamp, NULL

Tabuľka itms.intenzity

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_id int4
itms_href varchar, NULL
nazov varchar, NULL
subjekt_id → itms.subjekty.id int4, NULL
zdroj_eu_id → itms.intenzity_zdroje.id int4, NULL
zdroj_pr_id → itms.intenzity_zdroje.id int4, NULL
zdroj_sr_id → itms.intenzity_zdroje.id int4, NULL
zdroj_vz_id → itms.intenzity_zdroje.id int4, NULL
zdroj_yei_id → itms.intenzity_zdroje.id int4, NULL
deleted_at Čas zmazania záznamu timestamp, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.intenzity_zdroje

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
cerpanie_eu numeric, NULL
cerpanie_ro numeric, NULL
percento numeric, NULL
suma_zazmluvnena numeric, NULL
zdroj_id → itms.hodnoty_ciselnikov.id int4, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.konkretne_ciele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_id int4
itms_href varchar, NULL
itms_created_at timestamp, NULL
itms_updated_at timestamp, NULL
fond_id → itms.hodnoty_ciselnikov.id int4, NULL
kategoria_regionov_id → itms.hodnoty_ciselnikov.id int4, NULL
kod varchar, NULL
nazov varchar, NULL
prioritna_os_id → itms.prioritne_osi.id int4, NULL
technicka_asistencia bool, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.konkretne_ciele_hodnoty_ciselnikov

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
konkretny_ciel_id → itms.konkretne_ciele.id int4
hodnota_ciselnika_id → itms.hodnoty_ciselnikov.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.konkretne_ciele_typy_aktivit

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
konkretny_ciel_id → itms.konkretne_ciele.id int4
typ_aktivity_id → itms.typy_aktivit.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.miesta_realizacie

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
nuts_3_id → itms.nuts_kody.id int4, NULL
nuts_4_id → itms.nuts_kody.id int4, NULL
nuts_5_id → itms.nuts_kody.id int4, NULL
stat_id → itms.hodnoty_ciselnikov.id int4, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.monitorovacie_terminy

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
projekt_id → itms.projekty.id int4
datum_predlozenia_najneskorsi timestamp, NULL
poradove_cislo int4, NULL
termin_monitorovania timestamp, NULL
typ_monitorovacej_spravy varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.nezrovnalosti

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_id int4
itms_href varchar, NULL
itms_created_at timestamp, NULL
itms_updated_at timestamp, NULL
administrativny_stav_id → itms.hodnoty_ciselnikov.id int4, NULL
celkova_suma_nezrovnalosti numeric, NULL
celkova_suma_nezrovnalosti_zdroj_eu numeric, NULL
celkova_suma_nezrovnalosti_zdroj_pr numeric, NULL
celkova_suma_nezrovnalosti_zdroj_sr numeric, NULL
datum_prvej_informacie timestamp, NULL
datum_zistenia timestamp, NULL
dlznik_id → itms.subjekty.id int4, NULL
dopad_na_rozpocet_eu varchar, NULL
druh_nezrovnalosti varchar, NULL
financny_stav_id → itms.hodnoty_ciselnikov.id int4, NULL
hlavny_typ_nezrovnalosti_id → itms.hodnoty_ciselnikov.id int4, NULL
je_systemova bool, NULL
kod varchar, NULL
konkretny_ciel_id → itms.konkretne_ciele.id int4, NULL
operacny_program_id → itms.operacne_programy.id int4, NULL
penale numeric, NULL
pokuty numeric, NULL
popis varchar, NULL
pouzite_praktiky varchar, NULL
prioritna_os_id → itms.prioritne_osi.id int4, NULL
projekt_id → itms.projekty.id int4, NULL
projekt_v_priprave_alebo_nerealizovany varchar, NULL
stanovisko_dlznika varchar, NULL
stanovisko_organu varchar, NULL
stav varchar, NULL
suma_na_vymahanie numeric, NULL
suma_na_vymahanie_zdroj_eu numeric, NULL
suma_na_vymahanie_zdroj_pr numeric, NULL
suma_na_vymahanie_zdroj_sr numeric, NULL
vratena_suma numeric, NULL
vratena_suma_zdroj_eu numeric, NULL
vratena_suma_zdroj_pr numeric, NULL
vratena_suma_zdroj_sr numeric, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.nezrovnalosti_subjekty_ktore_sposobili_nezrovnalost

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
nezrovnalost_id → itms.nezrovnalosti.id int4, NULL
subjekt_id → itms.subjekty.id int4, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.nezrovnalosti_subjekty_ktore_zistili_nezrovnalost

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
nezrovnalost_id → itms.nezrovnalosti.id int4, NULL
subjekt_id → itms.subjekty.id int4, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.nezrovnalosti_subjekty_zodpovedne_za_nasledne_konanie

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
nezrovnalost_id → itms.nezrovnalosti.id int4, NULL
subjekt_id → itms.subjekty.id int4, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.nezrovnalosti_suvisiace_nezrovnalosti

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
nezrovnalost_id → itms.nezrovnalosti.id int4, NULL
suvisiaca_nezrovnalost_id → itms.nezrovnalosti.id int4, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.nezrovnalosti_suvisiace_pohladavkove_doklady

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
nezrovnalost_id → itms.nezrovnalosti.id int4, NULL
pohladavkovy_doklad_id → itms.pohladavkove_doklady.id int4, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.nezrovnalosti_suvisiace_verejne_obstaravania

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
nezrovnalost_id → itms.nezrovnalosti.id int4
verejne_obstaravanie_id → itms.verejne_obstaravania.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.nezrovnalosti_suvisiace_zop

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
nezrovnalost_id → itms.nezrovnalosti.id int4
zop_id → itms.zop.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.nezrovnalosti_typy_nezrovnalosti

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
nezrovnalost_id → itms.nezrovnalosti.id int4, NULL
kod_id → itms.hodnoty_ciselnikov.id int4, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.nuts_kody

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
gps_lat numeric, NULL
gps_lon numeric, NULL
hodnota_nuts_id → itms.hodnoty_ciselnikov.id int4, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.operacne_programy

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_id int4
itms_href varchar, NULL
itms_created_at timestamp, NULL
itms_updated_at timestamp, NULL
celkova_financna_alokacia numeric, NULL
hlavna_alokacia numeric, NULL
kod varchar, NULL
kod_cci varchar, NULL
nazov varchar, NULL
skratka varchar, NULL
subjekt_id → itms.subjekty.id int4, NULL
vykonnostna_rezerva numeric, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.organizacne_zlozky

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_id int4
adresa varchar, NULL
nazov varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.osoby

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_id int4
email varchar, NULL
meno varchar, NULL
meno_uplne varchar, NULL
priezvisko varchar, NULL
telefon varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.pohladavkove_doklady

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_id int4
itms_href varchar, NULL
itms_created_at timestamp, NULL
itms_updated_at timestamp, NULL
datum_splatnosti timestamp, NULL
datum_vzniku timestamp, NULL
dlznik_id → itms.subjekty.id int4, NULL
dopad_na_rozpocet_eu varchar, NULL
dovod_vratenia_id → itms.hodnoty_ciselnikov.id int4, NULL
druh varchar, NULL
kod varchar, NULL
konkretny_ciel_id → itms.konkretne_ciele.id int4, NULL
nezrovnalost_id → itms.nezrovnalosti.id int4, NULL
prioritna_os_id → itms.prioritne_osi.id int4, NULL
projekt_id → itms.projekty.id int4, NULL
stav varchar, NULL
subjekt_zodpovedny_za_vymahanie_id → itms.subjekty.id int4, NULL
suma_na_vratenie numeric, NULL
suma_na_vratenie_zdroj_eu numeric, NULL
suma_na_vratenie_zdroj_pr numeric, NULL
suma_na_vratenie_zdroj_sr numeric, NULL
typ varchar, NULL
vracia_sa_do_rozpoctu_projektu bool, NULL
vratena_suma numeric, NULL
vratena_suma_zdroj_eu numeric, NULL
vratena_suma_zdroj_pr numeric, NULL
vratena_suma_zdroj_sr numeric, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.pohladavkove_doklady_suvisiace_verejne_obstaravania

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
pohladavkovy_doklad_id → itms.pohladavkove_doklady.id int4
verejne_obstaravanie_id → itms.verejne_obstaravania.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.pohladavkove_doklady_suvisiace_zop

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
pohladavkovy_doklad_id → itms.pohladavkove_doklady.id int4
zop_id → itms.zop.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.polozky_rozpoctu

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_id int4
itms_href varchar, NULL
aktivita_id → itms.aktivity.id int4, NULL
intenzita_id → itms.intenzity.id int4, NULL
skupina_vydavkov_id → itms.hodnoty_ciselnikov.id int4, NULL
subjekt_id → itms.subjekty.id int4, NULL
viazana_suma numeric, NULL
volne_prostriedky numeric, NULL
vratena_suma numeric, NULL
zazmluvnena_suma numeric, NULL
deleted_at Čas zmazania záznamu timestamp, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.prioritne_osi

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_id int4
itms_href varchar, NULL
itms_created_at timestamp, NULL
itms_updated_at timestamp, NULL
celkova_financna_alokacia numeric, NULL
hlavna_alokacia numeric, NULL
kod varchar, NULL
nazov varchar, NULL
operacny_program_id → itms.operacne_programy.id int4, NULL
vykonnostna_rezerva numeric, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.projektove_ukazovatele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_id int4
itms_href varchar, NULL
itms_created_at timestamp, NULL
itms_updated_at timestamp, NULL
definicia varchar, NULL
evidencia_podla_pohlavia bool, NULL
kod varchar, NULL
merna_jednotka varchar, NULL
nazov varchar, NULL
platnost bool, NULL
typ_vypoctu varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.projektove_ukazovatele_casy_plnenia

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
projektovy_ukazovatel_id → itms.projektove_ukazovatele.id int4, NULL
kod_id → itms.hodnoty_ciselnikov.id int4, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.projektove_ukazovatele_fondy

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
projektovy_ukazovatel_id → itms.projektove_ukazovatele.id int4, NULL
kod_id → itms.hodnoty_ciselnikov.id int4, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.projekty

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_id int4
itms_href varchar, NULL
itms_created_at timestamp, NULL
itms_updated_at timestamp, NULL
ekosystem_stav varchar, NULL
akronym varchar, NULL
cislo_zmluvy varchar, NULL
datum_konca_hlavnych_aktivit timestamp, NULL
datum_konca_realizacie timestamp, NULL
datum_platnosti_zmluvy timestamp, NULL
datum_ucinnosti_zmluvy timestamp, NULL
datum_zaciatku_hlavnych_aktivit timestamp, NULL
datum_zaciatku_realizacie timestamp, NULL
dlzka_celkova_hlavnych_aktivit int4, NULL
dlzka_celkova_projektu int4, NULL
kod varchar, NULL
nazov varchar, NULL
otvorena_zmena bool, NULL
otvoreny_dodatok bool, NULL
popis_projektu varchar, NULL
popis_situacie_po_realizacii varchar, NULL
popis_sposobu_realizacie varchar, NULL
popis_vychodiskovej_situacie varchar, NULL
popis_kapacity_prijimatela varchar, NULL
prijimatel_id → itms.subjekty.id int4, NULL
schvalena_zonfp_id → itms.zonfp_spracovane.id int4, NULL
stav varchar, NULL
suma_celkova_projektov_generujucich_prijem numeric, NULL
suma_zazmluvnena numeric, NULL
suma_zazmluvnena_povodna numeric, NULL
url_adresa_zmluva varchar, NULL
vyzva_id → itms.vyzvy_vyhlasene.id int4, NULL
zameranie_projektu varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.projekty_aktivity

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
projekt_id → itms.projekty.id int4
aktivita_id → itms.aktivity.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.projekty_formy_financovania

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
projekt_id → itms.projekty.id int4
forma_financovania_id → itms.konkretne_ciele_hodnoty_ciselnikov.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.projekty_hospodarske_cinnosti

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
projekt_id → itms.projekty.id int4
hospodarska_cinnost_id → itms.konkretne_ciele_hodnoty_ciselnikov.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.projekty_intenzity

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
projekt_id → itms.projekty.id int4
intenzita_id → itms.intenzity.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.projekty_meratelne_ukazovatele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
projekt_id → itms.projekty.id int4
aktualny_skutocny_stav numeric, NULL
datum_posledneho_merania date, NULL
hodnota_cielova_celkova numeric, NULL
priznak_rizika bool, NULL
projektovy_ukazovatel_id → itms.projektove_ukazovatele.id int4, NULL

Tabuľka itms.projekty_miesta_realizacie

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
projekt_id → itms.projekty.id int4
miesto_realizacie_id → itms.miesta_realizacie.id int4

Tabuľka itms.projekty_miesta_realizacie_mimo_uzemia_op

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
projekt_id → itms.projekty.id int4
miesto_realizacie_id → itms.miesta_realizacie.id int4

Tabuľka itms.projekty_oblasti_intervencie

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
projekt_id → itms.projekty.id int4
oblast_intervencie_id → itms.konkretne_ciele_hodnoty_ciselnikov.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.projekty_organizacne_zlozky

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
projekt_id → itms.projekty.id int4
organizacna_zlozka_id → itms.organizacne_zlozky.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.projekty_partneri

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
projekt_id → itms.projekty.id int4
partner_id → itms.subjekty.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.projekty_polozky_rozpoctu

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
projekt_id → itms.projekty.id int4
polozka_rozpoctu_id → itms.polozky_rozpoctu.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.projekty_sekundarne_tematicke_okruhy

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
projekt_id → itms.projekty.id int4
sekundarny_tematicky_okruh_id → itms.konkretne_ciele_hodnoty_ciselnikov.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.projekty_typy_uzemia

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
projekt_id → itms.projekty.id int4
typ_uzemia_id → itms.konkretne_ciele_hodnoty_ciselnikov.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.projekty_uzemne_mechanizmy

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
projekt_id → itms.projekty.id int4
uzemny_mechanizmus_id → itms.konkretne_ciele_hodnoty_ciselnikov.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.subjekty

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_id int4
itms_href varchar, NULL
itms_created_at timestamp, NULL
itms_updated_at timestamp, NULL
dic varchar, NULL
ico varchar, NULL
ine_identifikacne_cislo varchar, NULL
nazov varchar, NULL
obec_id → itms.nuts_kody.id int4, NULL
psc varchar, NULL
stat_id → itms.hodnoty_ciselnikov.id int4, NULL
typ_ineho_identifikacneho_cisla_id → itms.hodnoty_ciselnikov.id int4, NULL
ulica varchar, NULL
ulica_cislo varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.typy_aktivit

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_id int4
itms_href varchar, NULL
itms_created_at timestamp, NULL
itms_updated_at timestamp, NULL
kod varchar, NULL
nazov varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.uctovne_doklady

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_id int4
itms_href varchar, NULL
itms_created_at timestamp, NULL
itms_updated_at timestamp, NULL
datum_uhrady timestamp, NULL
datum_vyhotovenia timestamp, NULL
dodavatel_dodavatel_obstaravatel_id → itms.dodavatelia.id int4, NULL
dodavatel_subjekt_id → itms.subjekty.id int4, NULL
nazov varchar, NULL
typ varchar, NULL
vlastnik_dokladu_id → itms.subjekty.id int4, NULL
celkova_vyska_dokladu numeric, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.uctovne_doklady_polozky_dokladu

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
uctovny_doklad_id → itms.uctovne_doklady.id int4, NULL
itms_id int4
dph numeric, NULL
jednotkova_cena numeric, NULL
mnozstvo numeric, NULL
nazov varchar, NULL
poradove_cislo int4, NULL
sadzba_dph numeric, NULL
suma_bez_dph numeric, NULL
suma_opravnena numeric, NULL
suma_spolu numeric, NULL
suma_ziadana numeric, NULL
suma_zrealizovanych_vydavkov numeric, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.uctovne_doklady_projekty

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
uctovny_doklad_id → itms.uctovne_doklady.id int4
projekt_id → itms.projekty.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.verejne_obstaravania

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_id int4
itms_href varchar, NULL
itms_created_at timestamp, NULL
itms_updated_at timestamp, NULL
centralne_obstaravanie bool, NULL
cislo_vestnika varchar, NULL
cislo_zverejnenia_vo_vestniku varchar, NULL
datum_zverejnenia_vo_vestniku timestamp, NULL
druh_zakazky_id → itms.hodnoty_ciselnikov.id int4, NULL
hlavny_predmet_hlavny_slovnik_id → itms.hodnoty_ciselnikov.id int4, NULL
kod varchar, NULL
kriterium_na_vyhodnotenie_ponuk varchar, NULL
lehota_na_predkladanie_ponuk timestamp, NULL
lehota_na_predkladanie_ziadosti_o_ucast timestamp, NULL
metoda_vo_id → itms.hodnoty_ciselnikov.id int4, NULL
nazov varchar, NULL
obmedzenie_poctu_uchadzacov bool, NULL
obstaravatel_dodavatel_obstaravatel_id → itms.dodavatelia.id int4, NULL
obstaravatel_subjekt_id → itms.subjekty.id int4, NULL
pocet_prijatych_ponuk int4, NULL
pocet_vylucenych_ponuk int4, NULL
postup_obstaravania_id → itms.hodnoty_ciselnikov.id int4, NULL
predchadzajuce_oznamenie bool, NULL
predpokladana_hodnota_zakazky numeric, NULL
stav varchar, NULL
trvanie_zakazky_hodnota numeric, NULL
trvanie_zakazky_merna_jednotka varchar, NULL
url_odkaz_oznamenie varchar, NULL
zadavanie_zakazky_v_mene_inych_obstaravatelov bool, NULL
zadavatel_id → itms.subjekty.id int4, NULL
zakazka_rozdelena_na_viac_casti bool, NULL
zverejnene_vo_vestniku_eu bool, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.verejne_obstaravania_doplnujuce_predmety_doplnkovy_slovnik

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
verejne_obstaravanie_id → itms.verejne_obstaravania.id int4
predmet_id → itms.hodnoty_ciselnikov.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.verejne_obstaravania_doplnujuce_predmety_hlavny_slovnik

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
verejne_obstaravanie_id → itms.verejne_obstaravania.id int4
predmet_id → itms.hodnoty_ciselnikov.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.verejne_obstaravania_hlavne_predmety_doplnkovy_slovnik

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
verejne_obstaravanie_id → itms.verejne_obstaravania.id int4
predmet_id → itms.hodnoty_ciselnikov.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.verejne_obstaravania_operacne_programy

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
verejne_obstaravanie_id → itms.verejne_obstaravania.id int4
operacny_program_id → itms.operacne_programy.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.verejne_obstaravania_projekty

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
verejne_obstaravanie_id → itms.verejne_obstaravania.id int4
projekt_id → itms.projekty.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.verejne_obstaravania_uctovne_doklady

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
verejne_obstaravanie_id → itms.verejne_obstaravania.id int4
uctovny_doklad_id → itms.uctovne_doklady.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.vyzvy_planovane

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_id int4
itms_href varchar, NULL
itms_created_at timestamp, NULL
itms_updated_at timestamp, NULL
alokacia_eu numeric, NULL
alokacia_sr numeric, NULL
datum_uzavretia_1_kolo timestamp, NULL
datum_uzavretia_2_kolo timestamp, NULL
datum_vyhlasenia_1_kolo timestamp, NULL
datum_vyhlasenia_2_kolo timestamp, NULL
druh varchar, NULL
kod varchar, NULL
nazov varchar, NULL
stav varchar, NULL
typ_1_kolo varchar, NULL
typ_2_kolo varchar, NULL
vyhlasovatel_id → itms.subjekty.id int4, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.vyzvy_planovane_doplnujuce_info

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
vyzva_id → itms.vyzvy_planovane.id int4
nazov varchar, NULL
url varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.vyzvy_planovane_konkretne_ciele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
vyzva_id → itms.vyzvy_planovane.id int4
konkretny_ciel_id → itms.konkretne_ciele.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.vyzvy_planovane_poskytovatelia

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
vyzva_id → itms.vyzvy_planovane.id int4
poskytovatel_id → itms.subjekty.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.vyzvy_vyhlasene

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_id int4
itms_href varchar, NULL
itms_created_at timestamp, NULL
itms_updated_at timestamp, NULL
alokacia_eu numeric, NULL
alokacia_sr numeric, NULL
datum_uzavretia timestamp, NULL
datum_vyhlasenia timestamp, NULL
druh varchar, NULL
kod varchar, NULL
nazov varchar, NULL
stav varchar, NULL
technicka_asistencia bool, NULL
typ varchar, NULL
vyhlasovatel_id → itms.subjekty.id int4, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.vyzvy_vyhlasene_doplnujuce_info

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
vyzva_id → itms.vyzvy_vyhlasene.id int4
nazov varchar, NULL
url varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.vyzvy_vyhlasene_fondy

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
vyzva_id → itms.vyzvy_vyhlasene.id int4
fond_id → itms.hodnoty_ciselnikov.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.vyzvy_vyhlasene_konkretne_ciele_typy_aktivit

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
vyzva_id → itms.vyzvy_vyhlasene.id int4
konkretny_ciel_id → itms.konkretne_ciele.id int4
typ_aktivity_id → itms.typy_aktivit.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.vyzvy_vyhlasene_kontaktne_osoby

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
vyzva_id → itms.vyzvy_vyhlasene.id int4
osoba_id → itms.osoby.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.vyzvy_vyhlasene_poskytovatelia

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
vyzva_id → itms.vyzvy_vyhlasene.id int4
poskytovatel_id → itms.subjekty.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.vyzvy_vyhlasene_posudzovane_obdobia

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
vyzva_id → itms.vyzvy_vyhlasene.id int4
datum_uzavierky timestamp, NULL
poradove_cislo int4, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.vyzvy_vyhlasene_vyzvy_planovane

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
vyhlasena_vyzva_id → itms.vyzvy_vyhlasene.id int4
planovana_vyzva_id → itms.vyzvy_planovane.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.zmluvy_verejne_obstaravania

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_id int4
itms_href varchar, NULL
itms_created_at timestamp, NULL
itms_updated_at timestamp, NULL
celkova_suma_zmluvy numeric, NULL
cislo_zmluvy varchar, NULL
datum_platnosti timestamp, NULL
datum_ucinnosti timestamp, NULL
hlavny_dodavatel_dodavatel_obstaravatel_id → itms.dodavatelia.id int4, NULL
hlavny_dodavatel_subjekt_id → itms.subjekty.id int4, NULL
kod varchar, NULL
nazov varchar, NULL
predmet_zmluvy varchar, NULL
suma_bez_dph numeric, NULL
url_odkaz_na_zmluvu varchar, NULL
verejne_obstaravanie_id → itms.verejne_obstaravania.id int4, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.zmluvy_verejne_obstaravania_dalsie_url

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zmluva_verejne_obstaravanie_id → itms.zmluvy_verejne_obstaravania.id int4
nazov varchar, NULL
url varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.zmluvy_verejne_obstaravania_dodavatelia

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zmluva_verejne_obstaravanie_id → itms.zmluvy_verejne_obstaravania.id int4
dodavatel_dodavatel_obstaravatel_id → itms.dodavatelia.id int4, NULL
dodavatel_subjekt_id → itms.subjekty.id int4, NULL
je_hlavny_dodavatel bool, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.zonfp_prijate

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_id int4
itms_href varchar, NULL
itms_created_at timestamp, NULL
itms_updated_at timestamp, NULL
akronym varchar, NULL
datum_predlozenia timestamp, NULL
datum_ziadany_konca_hlavnych_aktivit timestamp, NULL
datum_ziadany_konca_realizacie timestamp, NULL
datum_ziadany_zaciatku_hlavnych_aktivit timestamp, NULL
datum_ziadany_zaciatku_realizacie timestamp, NULL
kod varchar, NULL
nazov varchar, NULL
percento_ziadane_spolufinancovania numeric, NULL
popis_projektu varchar, NULL
suma_ziadana_celkova numeric, NULL
suma_ziadana_celkova_projektov_generujucich_prijem numeric, NULL
suma_ziadana_nfp numeric, NULL
suma_ziadana_vlastnych_zdrojov numeric, NULL
vyzva_id → itms.vyzvy_vyhlasene.id int4, NULL
zameranie_projektu varchar, NULL
ziadatel_id → itms.subjekty.id int4, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.zonfp_prijate_aktivity_projekt

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zonfp_id → itms.zonfp_prijate.id int4
datum_konca_planovany timestamp, NULL
datum_konca_schvaleny timestamp, NULL
datum_zaciatku_planovany timestamp, NULL
datum_zaciatku_schvaleny timestamp, NULL
kod varchar, NULL
nazov varchar, NULL
subjekt_id → itms.subjekty.id int4, NULL
typ_aktivity_id → itms.typy_aktivit.id int4, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.zonfp_prijate_formy_financovania

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zonfp_id → itms.zonfp_prijate.id int4
forma_financovania_id → itms.konkretne_ciele_hodnoty_ciselnikov.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.zonfp_prijate_hospodarske_cinnosti

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zonfp_id → itms.zonfp_prijate.id int4
hospodarska_cinnost_id → itms.konkretne_ciele_hodnoty_ciselnikov.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.zonfp_prijate_meratelne_ukazovatele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zonfp_id → itms.zonfp_prijate.id int4
aktualny_skutocny_stav numeric, NULL
datum_posledneho_merania date, NULL
hodnota_cielova_celkova numeric, NULL
priznak_rizika bool, NULL
projektovy_ukazovatel_id → itms.projektove_ukazovatele.id int4

Tabuľka itms.zonfp_prijate_miesta_realizacie

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zonfp_id → itms.zonfp_prijate.id int4
miesto_realizacie_id → itms.miesta_realizacie.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.zonfp_prijate_miesta_realizacie_mimo_uzemia_op

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zonfp_id → itms.zonfp_prijate.id int4
miesto_realizacie_id → itms.miesta_realizacie.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.zonfp_prijate_oblasti_intervencie

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zonfp_id → itms.zonfp_prijate.id int4
oblast_intervencie_id → itms.konkretne_ciele_hodnoty_ciselnikov.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.zonfp_prijate_organizacne_zlozky

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zonfp_id → itms.zonfp_prijate.id int4
organizacna_zlozka_id → itms.organizacne_zlozky.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.zonfp_prijate_partneri

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zonfp_id → itms.zonfp_prijate.id int4
partner_id → itms.subjekty.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.zonfp_prijate_polozky_rozpoctu

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zonfp_id → itms.zonfp_prijate.id int4
itms_id int4
aktivita_zonfp_kod varchar, NULL
skupina_vydavkov_id → itms.hodnoty_ciselnikov.id int4, NULL
suma_opravneneho_vydavku numeric, NULL

Tabuľka itms.zonfp_prijate_sekundarne_tematicke_okruhy

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zonfp_id → itms.zonfp_prijate.id int4
sekundarny_tematicky_okruh_id → itms.konkretne_ciele_hodnoty_ciselnikov.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.zonfp_prijate_typy_uzemia

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zonfp_id → itms.zonfp_prijate.id int4
typ_uzemia_id → itms.konkretne_ciele_hodnoty_ciselnikov.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.zonfp_prijate_uzemne_mechanizmy

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zonfp_id → itms.zonfp_prijate.id int4
uzemny_mechanizmus_id → itms.konkretne_ciele_hodnoty_ciselnikov.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.zonfp_spracovane

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_id int4
itms_href varchar, NULL
itms_created_at timestamp, NULL
itms_updated_at timestamp, NULL
ekosystem_stav varchar, NULL
akronym varchar, NULL
datum_predlozenia timestamp, NULL
datum_schvalenia timestamp, NULL
datum_schvaleny_konca_hlavnych_aktivit timestamp, NULL
datum_schvaleny_konca_realizacie timestamp, NULL
datum_schvaleny_zaciatku_hlavnych_aktivit timestamp, NULL
datum_schvaleny_zaciatku_realizacie timestamp, NULL
datum_zamietnutia timestamp, NULL
datum_ziadany_konca_hlavnych_aktivit timestamp, NULL
datum_ziadany_konca_realizacie timestamp, NULL
datum_ziadany_zaciatku_hlavnych_aktivit timestamp, NULL
datum_ziadany_zaciatku_realizacie timestamp, NULL
kod varchar, NULL
nazov varchar, NULL
percento_schvalene_spolufinancovania numeric, NULL
percento_ziadane_spolufinancovania numeric, NULL
pocet_bodov_hodnotenia_celkovy numeric, NULL
popis_kapacity_ziadatela varchar, NULL
popis_projektu varchar, NULL
popis_situacie_po_realizacii varchar, NULL
popis_sposobu_realizacie varchar, NULL
popis_vychodiskovej_situacie varchar, NULL
suma_schvalena_celkova numeric, NULL
suma_schvalena_celkova_projektov_generujucich_prijem numeric, NULL
suma_schvalena_nfp numeric, NULL
suma_schvalena_vlastnych_zdrojov numeric, NULL
suma_ziadana_celkova numeric, NULL
suma_ziadana_celkova_projektov_generujucich_prijem numeric, NULL
suma_ziadana_nfp numeric, NULL
suma_ziadana_vlastnych_zdrojov numeric, NULL
vysledok_konania_id → itms.hodnoty_ciselnikov.id int4, NULL
vyzva_id int4, NULL
zameranie_projektu varchar, NULL
ziadatel_id → itms.subjekty.id int4, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.zonfp_spracovane_aktivity_projekt

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zonfp_id → itms.zonfp_spracovane.id int4
datum_konca_planovany timestamp, NULL
datum_konca_schvaleny timestamp, NULL
datum_zaciatku_planovany timestamp, NULL
datum_zaciatku_schvaleny timestamp, NULL
kod varchar, NULL
nazov varchar, NULL
subjekt_id → itms.subjekty.id int4, NULL
typ_aktivity_id → itms.typy_aktivit.id int4, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.zonfp_spracovane_formy_financovania

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zonfp_id → itms.zonfp_spracovane.id int4
forma_financovania_id → itms.konkretne_ciele_hodnoty_ciselnikov.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.zonfp_spracovane_hodnotitelia

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zonfp_id → itms.zonfp_spracovane.id int4
hodnotitel_id → itms.osoby.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.zonfp_spracovane_hospodarske_cinnosti

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zonfp_id → itms.zonfp_spracovane.id int4
hospodarska_cinnost_id → itms.konkretne_ciele_hodnoty_ciselnikov.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.zonfp_spracovane_meratelne_ukazovatele

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zonfp_id → itms.zonfp_spracovane.id int4
aktualny_skutocny_stav numeric, NULL
datum_posledneho_merania date, NULL
hodnota_cielova_celkova numeric, NULL
priznak_rizika bool, NULL
projektovy_ukazovatel_id → itms.projektove_ukazovatele.id int4

Tabuľka itms.zonfp_spracovane_miesta_realizacie

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zonfp_id → itms.zonfp_spracovane.id int4
miesto_realizacie_id → itms.miesta_realizacie.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.zonfp_spracovane_miesta_realizacie_mimo_uzemia_op

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zonfp_id → itms.zonfp_spracovane.id int4
miesto_realizacie_id → itms.miesta_realizacie.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.zonfp_spracovane_oblasti_intervencie

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zonfp_id → itms.zonfp_spracovane.id int4
oblast_intervencie_id → itms.konkretne_ciele_hodnoty_ciselnikov.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.zonfp_spracovane_organizacne_zlozky

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zonfp_id → itms.zonfp_spracovane.id int4
organizacna_zlozka_id → itms.organizacne_zlozky.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.zonfp_spracovane_partneri

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zonfp_id → itms.zonfp_spracovane.id int4
partner_id → itms.subjekty.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.zonfp_spracovane_polozky_rozpoctu

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zonfp_id → itms.zonfp_spracovane.id int4
itms_id int4
aktivita_zonfp_kod varchar, NULL
skupina_vydavkov_id → itms.hodnoty_ciselnikov.id int4, NULL
suma_opravneneho_vydavku numeric, NULL

Tabuľka itms.zonfp_spracovane_sekundarne_tematicke_okruhy

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zonfp_id → itms.zonfp_spracovane.id int4
sekundarny_tematicky_okruh_id → itms.konkretne_ciele_hodnoty_ciselnikov.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.zonfp_spracovane_typy_uzemia

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zonfp_id → itms.zonfp_spracovane.id int4
typ_uzemia_id → itms.konkretne_ciele_hodnoty_ciselnikov.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.zonfp_spracovane_uzemne_mechanizmy

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zonfp_id → itms.zonfp_spracovane.id int4
uzemny_mechanizmus_id → itms.konkretne_ciele_hodnoty_ciselnikov.id int4
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka itms.zop

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
itms_id int4
itms_href varchar, NULL
itms_created_at timestamp, NULL
itms_updated_at timestamp, NULL
ekosystem_stav varchar, NULL
datum_prijatia timestamp, NULL
datum_uhrady timestamp, NULL
datum_zamietnutia timestamp, NULL
hlavny_cehranicny_partner_id → itms.subjekty.id int4, NULL
kod varchar, NULL
narokovana_suma numeric, NULL
predfinancovanie_id → itms.zop.id int4, NULL
predkladana_za_id → itms.subjekty.id int4, NULL
prijimatel_id → itms.subjekty.id int4, NULL
projekt_id → itms.projekty.id int4, NULL
schvalena_suma numeric, NULL
stav_zamietnutej_zop varchar, NULL
typ varchar, NULL
vyplaca_sa_partnerovi bool, NULL
zop_je_zaverecna bool, NULL
zop_predlozena_za_viac_subjektov bool, NULL

Tabuľka itms.zop_predkladane_za_subjekty

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
zop_id → itms.zop.id int4
plati_sa_priamo_subjektu bool, NULL
subjekt_id → itms.subjekty.id int4, NULL
typ_subjektu_na_projekte varchar, NULL

Register projektov v MetaIS

Centrálny metainformačný systém verejnej správy obsahuje, okrem iného, informácie o projektoch rozvoja IT v štáte.

Poskytované sú dáta o projektoch a dokumnetoch pochádzajúce zo zdroja doplnené o naše sledovanie zmien v týchto projektoch.

metais.sql.gz.torrent metais.sql.gz

Názov tabuľky Popis
metais.codelist_investment_type Číselník typu investície
metais.codelist_program Číselník programov
metais.codelist_project_phase Číselník fázy projektu
metais.codelist_project_state Číselník stavu projektu
metais.codelist_source Číselník zdroja dát pre MetaIS
metais.isvs Informačné systémy verejnej správy
metais.isvs_document_versions Verzie informácií o dokumentoch k ISVS
metais.isvs_documents Dokumenty k ISVS
metais.isvs_versions Verzie informácií o ISVS
metais.project_changes Zistené zmeny v projektoch
metais.project_document_versions Verzie informácií o dokumentoch k projektom
metais.project_documents Dokumenty k projektom
metais.project_versions Verzie informácií o projektoch
metais.projects Projekty

Tabuľka metais.codelist_investment_type

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int8 Interný systémový identifikátor.
code Kód číselínka varchar Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
nazov Hodnota číselníka varchar
order_list Poradie hodnoty číselníka int4
popis varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka metais.codelist_program

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int8 Interný systémový identifikátor.
kod_metais Identifikátor varchar Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
nazov Názov programu SK varchar
nazov_en Názov programu EN varchar, NULL
ref_id URL adresa programu v MetaIS varchar, NULL V zdrojových dátach niekedy chýba
zdroj Zdroj informácií pre MetaIS varchar, NULL codelist_source -> code
raw_data Nespracované dáta o programe text, NULL Presná odpoveď zo zdroja.
uuid Identifikátor varchar, NULL Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka metais.codelist_project_phase

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int8 Interný systémový identifikátor.
code Kód číselínka varchar Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
nazov Hodnota číselníka varchar
order_list Poradie hodnoty číselníka int4
popis varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka metais.codelist_project_state

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int8 Interný systémový identifikátor.
code Kód číselínka varchar Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
nazov Hodnota číselníka varchar
order_list Poradie hodnoty číselníka int4
popis varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka metais.codelist_source

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int8 Interný systémový identifikátor.
code Kód číselínka varchar Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
nazov Hodnota číselníka varchar
order_list Poradie hodnoty číselníka int4
popis varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka metais.isvs

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int8 Interný systémový identifikátor.
project_id → metais.projects.id Projekt, ku ktorému sa ISVS viaže int8, NULL Projekt a ISVS majú v našich dátach kardinalitu 1:N, čo nezodpovedá zdroju
uuid Idnetifikátor varchar Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
latest_version_id → metais.isvs_versions.id Aktuálna verzia informácií o ISVS int8, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka metais.isvs_document_versions

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int8 Interný systémový identifikátor.
document_id → metais.isvs_documents.id Dokument, ktorého verziou je tento záznam int8
nazov varchar
kod_metais Identifikátor varchar Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
ref_id URL adresa dokumentu v MetaIS varchar V zdrojových dátach niekedy chýba
mime_type varchar, NULL
content_length Content-Length v bajtoch podľa metadát zo zdroja int4, NULL
status Či bola posledná operácia s dokumentom CREATED alebo UPDATED varchar, NULL Hodnota prebratá zo zdroja.
poznamka text, NULL
typ_dokumentu varchar, NULL
filename varchar, NULL
metais_created_at Čas vytvorenia dokumentu podľa zdroja timestamp, NULL
metais_updated_at Čas poslednej zmeny dokumentu podľa zdroja timestamp, NULL
raw_data Nespracované dáta o dokumente jsonb Presná odpoveď zo zdroja.
raw_meta Nespracované metadáta o dokumente jsonb Presná odpoveď zo zdroja.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka metais.isvs_documents

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int8 Interný systémový identifikátor.
isvs_id → metais.isvs.id ISVS, ku ktorému sa dokument viaže int8, NULL
uuid Identifikátor varchar Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
latest_version_id → metais.isvs_document_versions.id Aktuálna verzia informácií o dokumente int8, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka metais.isvs_versions

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int8 Interný systémový identifikátor.
isvs_id → metais.isvs.id ISVS, ktorého verziou je tento záznam int8
nazov varchar
kod_metais Identifikátor varchar Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
ref_id URL adresa ISVS v MetaIS varchar, NULL V zdrojových dátach niekedy chýba
popis text, NULL
popis_as_is Konkrétnejší popis aktuálneho stavu text, NULL
poznamka text, NULL
zdroj Zdroj informácií pre MetaIS varchar, NULL codelist_source -> code
stav_isvs varchar, NULL Nesledovaný číselník
typ_isvs varchar, NULL Nesledovaný číselník
raw_data Nespracované dáta o dokumente jsonb Presná odpoveď zo zdroja.
metais_created_at Čas vytvorenia ISVS podľa zdroja timestamp, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka metais.project_changes

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int8 Interný systémový identifikátor.
project_version_id → metais.project_versions.id Verzia projektu, v ktorej vznikla daná zmena int8
field Zmenený atribút varchar, NULL
old_value Pôvodná hodnota zmeneného atribútu varchar, NULL
new_value Nová hodnota zmeneného atribútu varchar, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka metais.project_document_versions

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int8 Interný systémový identifikátor.
document_id → metais.project_documents.id Dokument, ktorého verziou je tento záznam int8
nazov varchar
kod_metais Identifikátor varchar Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
ref_id URL adresa dokumentu v MetaIS varchar V zdrojových dátach niekedy chýba
mime_type varchar, NULL
content_length Content-Length v bajtoch podľa metadát zo zdroja int4, NULL
status Či bola posledná operácia s dokumentom CREATED alebo UPDATED varchar, NULL Hodnota prebratá zo zdroja.
poznamka text, NULL
typ_dokumentu varchar, NULL
filename varchar, NULL
metais_created_at Čas vytvorenia dokumentu podľa zdroja timestamp, NULL
metais_updated_at Čas poslednej zmeny dokumentu podľa zdroja timestamp, NULL
raw_data Nespracované dáta o dokumente jsonb Presná odpoveď zo zdroja.
raw_meta Nespracované metadáta o dokumente jsonb Presná odpoveď zo zdroja.
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka metais.project_documents

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int8 Interný systémový identifikátor.
project_id → metais.projects.id Projekt, ku ktorému sa dokument viaže int8, NULL
uuid Identifikátor varchar Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
latest_version_id → metais.project_document_versions.id Aktuálna verzia informácií o dokumente int8, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka metais.project_versions

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int8 Interný systémový identifikátor.
project_id → metais.projects.id Projekt, ktorého verziou je tento záznam int8
nazov varchar
kod_metais Identifikátor varchar Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
typ_investicie Číselník typu investície varchar codelist_investment_type -> code
prijimatel Gestor projektu varchar, NULL
faza_projektu Číselník fázy projektu varchar, NULL codelist_project_phase -> code
program Číselník prorgamu, do ktorého je projekt zaradený varchar, NULL codelist_program -> uuid
popis text, NULL
datum_zacatia Plánovaný dátum začiatku realizačnej fázy timestamp, NULL
termin_ukoncenia Plánovaná dátum konca ukončovacej fázy timestamp, NULL
schvalovaci_proces varchar, NULL Nesledovaný číselník
zdroj Číselník zdroja informácií pre MetaIS varchar, NULL codelist_source -> code
financna_skupina varchar, NULL Nesledovaný číselník
suma_vydavkov Plánovaný rozpočet numeric, NULL
rocne_naklady Plánované ročné náklady numeric, NULL
ref_id URL adresa projektu v MetaIS varchar, NULL V zdrojových dátach niekedy chýba
status Číselínk stavu projektu varchar, NULL codelist_project_state -> code
zmena_stavu Čas poslednej zmeny podľa zdroja timestamp, NULL
schvalene_rocne_naklady Schválené ročné náklady numeric, NULL
schvaleny_rozpocet Schválený rozpočet numeric, NULL
datum_nfp Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP timestamp, NULL
vyhlasenie_vo timestamp, NULL
vo varchar, NULL
zmluva_o_dielo Dátum účinnosti zmluvy o dielo timestamp, NULL
zmluva_o_dielo_crz Link na zmluvu o dielo v CRZ varchar, NULL
raw_data Nespracované dáta o dokumente jsonb Presná odpoveď zo zdroja.
metais_created_at Čas vytvorenia projektu podľa zdroja timestamp, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.

Tabuľka metais.projects

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor int8 Interný systémový identifikátor.
uuid Identifikátor varchar Hodnota zodpovedá identifikátoru v zdroji.
latest_version_id → metais.project_versions.id Aktuálna verzia informácií o projekte int8, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.