Zásady ochrany osobných údajov

Pripravili sme tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“), ktoré Vám pomôžu objasniť, aké druhy údajov v súvislosti s poskytovaním služby GovBox zhromažďujeme a ako takéto informácie spracúvame. Zaväzujeme sa zachovávať dôvernosť a chrániť vaše osobné údaje a akékoľvek informácie, s ktorými by sme sa mohli oboznámiť pri poskytovaní našich služieb. Pri tom sa riadime požiadavkami zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba "ZOOÚ") a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľom služby GovBox je spoločnosť Služby Slovensko.Digital, s.r.o.

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom poskytovania služby GovBox je rozšírenie funkčnosti ústredného portálu verejnej správy (slovensko.sk) o nové služby pre používateľov, najmä prístup k správam doručovaným do elektronickej schránky používateľa.

Právny základ spracúvania osobných údajov

V súlade s § 10 ods. 3 písm. b) ZOOÚ, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou.

Predzmluvný vzťah začína vykonaním registrácie k službe GovBox na našej webovej stránke. Pred potvrdením registrácie je používateľ informovaný o Zásadách ochrany osobných údajov. Potvrdením registrácie s nimi používateľ dobrovoľne vyjadruje súhlas.

Okruh dotknutých osôb

Dotknutými osobami pri poskytovaní služby GovBox sú štatutári právnických osôb a živnostníci (ako fyzické osoby).

Zoznam/rozsah osobných údajov

Pri poskytovaní služby GovBox spracúvame:

 • Identifikačné údaje štatutárov právnických osôb a živnostníkov ako FO potrebné pre notársky osvedčené splnomocnenie: meno, priezvisko, tituly, adresa trvalého bydliska, rodné číslo, dátum narodenia,
 • Osobné údaje nachádzajúce sa v správach doručovaných do elektronickej schránky používateľa – tieto údaje nie sú systematicky spracúvané

Sprostredkovatelia a prenos osobných údajov

Pri poskytovaní služby GovBox využívame služby nasledovných zmluvných sprostredkovateľov podľa § 8 ZOOÚ:

 • Občianske združenie Slovensko.Digital, Staré Grunty 18, 841 04 Bratislava, ktorá sa podieľa na zabezpečení registrácie používateľov služby GovBox,
 • Websupport, s.r.o., Staré Grunty 202/12, 841 04 Bratislava, ktorá v súlade s Metodickým usmernením Úradu na ochranu OÚ (ďalej ÚOOÚ) č. 1/2016, je poskytovateľom cloudovej služby a nevykonáva žiadne iné špecifické spracúvanie vašich osobných údajov,
 • Amazon Web Services, Inc., 1200 12th Avenue South, Suite 1200, Seattle, WA 98144, USA, ktorá v súlade s Metodickým usmernením ÚOOÚ č.1/2016, je poskytovateľom cloudovej služby, ktorý nevykonáva žiadne špecifické spracúvanie osobných údajov, je certifikovaná v zmysle požiadaviek dohody o prenose osobných údajov medzi EÚ a USA „Privacy Shield“ a ochrany súkromia

V súvislosti s prevádzkou služby GovBox nie je vykonávaný prenos osobných údajov mimo štáty Európskej únie.

Okrem vyššie uvedeného nesprístupňujeme, neposkytujeme a nezverejňujeme spracúvané osobné údaje v službe GovBox, s výnimkou zákonom stanovenej povinnosti poskytnutia osobných údajov na účel vyšetrovania alebo konania, vedeného na to oprávnenými orgánmi štátnej moci.

Ak bude spracúvaním osobných údajov poverený ďalší sprostredkovateľ, dotknuté osoby od ktorých už boli získané osobné údaje budú o tejto skutočnosti informované v súlade s §8 ods.6 ZOOÚ.

Bezpečnostné opatrenia

Spoločnosť Služby Slovensko.Digital, s.r.o. má zavedené príslušné technické a organizačné opatrenia v oblasti informačnej bezpečnosti na zabránenie neoprávnenému alebo nezákonnému spracúvaniu alebo inému poškodeniu vašich osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané jedine riadne poučenými oprávnenými osobami, osobné údaje obsiahnuté v správach doručovaných do elektronickej schránky používateľa sú spracúvané výlučne automatizovaným spôsobom (bez prístupu fyzických osôb), s výnimkou riešenia neštandardných prevádzkových situácií.

Nad spracúvaním osobných údajov vykonávame pravidelný dohľad prostredníctvom poverenej zodpovednej osoby.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 • c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Žiadosť podľa bodu h) je posudzovaná iba v rozsahu spracovania osobných údajov pri registrácii na použitie služby, pokiaľ nedošlo k uzatvoreniu zmluvy na použitie služby.

V prípade, ak máte otázky alebo konkrétnu požiadavku ohľadom spracúvania osobných údajov, kontaktovať nás môžete písomne na podpora@slovensko.digital.